719日早上,Voyu e Yakumangana ta Paayai因為癌症過世;晚上,林長昇癲癇發作,也跟著離開這個世界。

 

我和Voyu很多年沒見面了,再見面卻是在醫院(7/6),那時候我全心希望他快點好起來,快點再一起為起造新社會的事工打拚。長昇一年前離開花蓮跑來淡水和我們在一起,慢慢地要再回到他起造新社會的性命步調,卻與Voyu選同一天離開我們這些朋友。

 

Voyu是我淡江大學同科系的同學,原本不相識,是志偉牽的線。後來VoyuYawas組原住民社團「源社」,開始有深刻的對話。再過不久,他也來參與「青年電台」的事工,成為我們的同志、我們的兄弟。還記得我們那時每週日到龍山寺演講,Voyu第一次去時用華語演講,被台下的歐吉桑嗆,隔一週再去,Voyu馬上用不太輪轉的台語講給群眾聽,讓那些歐吉桑很感心也很歹勢。這幾年雖然沒有見面,但我知道他仍為了自己族群的出路在奔走。

 

長昇是我大學畢業前後,在街頭和社運圈認識的朋友。1997年他離開台北回去花蓮,1998年聽到他發病的消息,隔天透早立刻趕去看他,我還記得出花蓮車站時,我用力地往牆壁踹了一腳,立誓一定要替兄弟討回公道。後來幾年裡,他不時發病,回復後仍掛念著運動。去年9月他總算又跑來淡水和我們一起住,用很強的意志力在對抗身體和精神的病痛,這一年來我們一起參與反淡北道路運動,也不時談著對運動、對台灣社會的分析與批判。

 

一眨眼,這兩個兄弟就離開了。

 

Voyu,來不及再去看他最後一面就走了;長昇,在我送他去醫院時走了。

 

他們兩個都是我在運動這條路上的兄弟,那種性命交織的感情非常深刻,現在看著他們離開,心底很痛很痛。我們立誓要改變這個社會,現在,少了一個兄弟,支撐自己的動力,卻好像也跟著減去一分。

 

眼淚擦乾後,我們仍得面對我們要對抗的惡質體制。

 

離開的兄弟已經走了,他們做得夠多了,我一直提醒自己也提醒朋友,要用歡喜、平靜的心情送他們離開。

 

活著的人,要更堅強、更堅定地把自己選擇的責任承擔起來,起造新社會的信念更不能妥協。719 chái-khí, Voyu e Yakumangana ta Paayai因為癌症過身暗時, Lîm Tiông-seng iûⁿ-hîn發作, mā tòe leh離開chit ê世界.

 

Góa kap Voyu chiok chē冬無見面--a, koh再見面soah病院(7/6), hit-chūn góa kuiǹgi緊好---koh chò-hóe來為起造新社會ê事工phah-piàⁿ. Tiông-seng 1冬前離開花蓮走來淡水kap góan tàu-tīn, ta̍uh-tāuh-á koh beh tńgi起造新社會ê性命步調, soah kap Voyu kéng kāng 1工離開góan chiah-ê朋友.

 

Voyugóa淡江大學kāng科系ê同學本底無sio-bat, Chì-úiê. Lō͘Voyu kap Yawas in組原住民社團「源社」開始有深刻ê對話. Koh, i mā來參與「青年電台」ê事工, pìⁿgóan ê同志, góan ê兄弟. Iáu ē記得góan hit-chūn ta̍k禮拜龍山寺演講, Voyu1 páiê,用華語演講, hō͘á-kha ê o͘-jí-sáng chhiàng, tńg禮拜, Voyu sûi用無kài liàn-tńg ê台語講hō͘群眾聽, hō͘ hiah-ê o͘-jí-sáng真感心pháiⁿ-sè. Chit kúisui-bóng無見面, m̄-koh góa知影i iáu tehtio̍h in族群ê出路tehchông phah-piàⁿ.

 

Tiông-senggóa大學出業前後, tī街頭kap社運kho͘-á se̍k-sāi ê朋友. 1997i離開台北tńg去花蓮, 1998年聽朋友報講i發病tńg工透早趕去看--i, góa iáu ē記得出花蓮車頭ê, góa真出力ùi âng-mn̂g-thô͘chàm--, chiù-chōa一定beh替兄弟公道討--tńg-. Lō͘kúi-nā, i不時發病回復了後iû-gôan掛念運動舊年9--i總算koh走來淡水hām góan chò-hóe tòa, chiokê意志力teh對抗身體kap精神ê病疼, che 1góan tàu-tīn參與反淡北道路運動, mā ta̍k不時交換對運動對台灣社會ê分析kap批判.

 

1 ē nih, chit 2 ê兄弟tō án-ne離開--a.

 

Voyu, bē-hùgóa koh去看i最後1--a; Tiông-seng, tī góai去病院ê時走--.

 

In 2 ê lónggóa tī運動chit條路ê兄弟, hit款性命sio-kīⁿê感情chiok深刻, chit-máchiu金金看in離開心肝底chiokchiok. Góan立誓beh改變chit ê社會, chit-má, 1 ê兄弟, kā ka-tī keng-tiâu--leh ê khùi, soah bē-su mā tòe leh1分去kāng.

 

目屎chhit ta了後, lán iáutio̍h面對lán beh對抗ê惡質體制.

 

離開ê兄弟已經走--a, in--ê有夠chē--a, góa一直kā ka-tī kap朋友提醒, ài用歡喜kap平靜ê心情送in離開.

 

Iáu--leh ê, ài koh-khah堅強, koh-khah堅定, kā ka-tī選擇ê責任承擔---起造新社會ê信念koh-khah bē-tàng妥協.

 

──TGB通訊》119(2009/8)


    全站熱搜

    台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()