目前分類:遊記 (17)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

之一。關係1945hit ê--人發生ê tāi-chì

 

安らかに眠って下さい 

過ちは繰返しませねから

ーー雑賀忠義 

 

IMG_7467.JPG

 

 

Chit-chōa chhōa gín-á去廣島(ひろしま)和平記念公園hām資料館, kohbeh去祝島(いわいしま)參加in 34冬來ta̍k禮拜1暗頭á ê反核遊行. Chit-tīn gín-á chēng細漢tō tòe大人關心台灣ê反核運動, 核電廠hām輻射是切身ê生活議題, m̄-koh輻射看bē-tio̍h mā phīⁿ, 親身走1 chōa廣島, 看原子彈爆炸ê厝頂kap資料館展示ê資料, ka-tī 去感受輻射ê影響, phēng大人kā inkoh-khah chē khah實際

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Okinawa, 古早ê琉球國, 離台灣坐飛龍機chiah點半鐘久ê海島群, góa tī hia phīⁿ tio̍h台灣ê氣味.

 

Kap Okinawa siōng原初ê機緣是2003年去日本Okayama chhōe Siông--, iThe Boom ê “Shima Uta” hō͘ goán, koh紹介主唱者宮澤和史(Kazufumi Miyazawa)因為chit條歌紅透全世界, soah tī名聲--nih迷失ka-tī, lō͘-bóe發現iáutio̍h hoan頭走chhōe. Kazufumi Miyazawa創作ê chit條“Shima Uta”, i參觀姬百合之塔Himeyuri資料館了後ê憤怒kap反省.

 

怪奇--ê, tńg--來了後góa根本Siông--哥講ê人名kap團體, m̄-koh i ê故事soah一直印心內, bē-su有魔力ê. Tek-hôain pa-pa去日本ê時替goán買 “Shima Uta” chit tè CD, --tńg-soah是另外1 ê Okinawa在地團體“Begin”, mā sǹghō͘ goán加添kap Okinawa ê機緣.

 

2014年知影Cocco ê “ジュゴンの見える丘”chit條歌. 查資料, 開始注意Okinawa ê新聞kap反美軍基地ê消息.

 

1 chōa Okinawa, 發現chē-chē所在琉球確實kap日本chiokkâng--ê, 植物景觀, chia̍h-mi̍h, ê型式, lóng顛倒kap台灣khah sio-siāng. 2tòa tī Nakijin ê日本式舊厝, 厝頭家in a-má bat tòa過台灣, Nakijin êbē-su是墾丁tiāmê庄腳所在. Koh-khah免講kui sì-kè ê sisa石獅kap『石敢當』, 南島海島ê氣味.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Why Turkey

女兒進入會考最後衝刺,不良父母卻一直在旁規劃旅遊行程,害女兒很難專心考試,考得不理想是意料中的事。至於為何要去土耳其,主要是女兒小時候看了一套介紹各國風情的漫畫書,她情有獨鍾兩個國家是希臘和土耳其,喜歡希臘因為她著迷於希臘神話故事,土耳其是因為喜歡土耳其冰淇淋。

 

認真看了土耳其的書,才發現土耳其的愛琴海沿岸就有希臘神話的遺址,至於大人主要就是想去看看土耳其國父凱莫爾的功績偉業,一個被瓜分的沒落帝國,英雄人物凱莫爾如何扭轉危機,還讓土耳其脫胎換骨成為獨立並完成國家現代化。

 

還有一個原因就是著迷於電影〈香料共和國〉,以土耳其為背景的故事,讓我看見土耳其多元又獨特的文化,因此對土耳其很響往。

 

土耳其有多遠?

台灣人很愛去歐洲,但對土耳其卻興趣缺缺,可能覺得土耳其還不算歐洲,而且沒直航,必須轉機。從523日晚上8:00出家門,到進入伊斯坦堡的旅館,剛好24小時,實際飛行時間是13小時,另外還在杜拜轉機等了6小時。才5月,杜拜凌晨的風已是熱的,等到78月豈不是熱到最高點?會不會大家都tio̍h-soa中暑?不過他們有石油,冷氣應該無限暢涼!

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Atolan backpacker homestay

作家朋友搬sóaAtolan10--a, kiàn-pái làng 1~2á若有去台東lóng ē tòa i hia. 今年i特別hō͘ goán tòa i經營ê backpacker homestay, 1間隱koh樸實ê kēá. 朋友sòe chit, 內外結構lóngtín--tio̍h, tòa tī chia時間bē-su se̍h tńg去到過去, nágín-á時代tòa ê庄腳舊厝, siōng特別--ê是外口joa̍h kah hō͘人叫, 厝內soah chiâⁿ, kap厝後kuiê樹林有關係, kan-taⁿ電風tō chiâⁿkhùn--a. Hittó tī厝內底, góa ê心靈chiâⁿ平靜, 1 pái感覺tio̍h環境ê energy, 心內有聲teh kā góa: engē-sái khùn真落眠(piān-nā出外chhiâng-chāi khùn bē). 舊厝有影是有性命--ê!

 

透早cheng-sîn, chahit股氣流iáuhō͘ góa感覺神奇, 決定koh ke tòa 1. tàu kap作家in ang-á-bó͘tàu-tīn chia̍h-tàu, inAtolan最近ê改變, in ê backpacker homestay seng-lí, kohinhō͘pàng-sak êáá ê tāi-chì, mā有舊年魏德聖導演the̍h〈倒風內海〉ê劇本來Atolan chhōe in ê大新聞. Iê小說teh-beh phah做電影--a, goán chiâⁿi歡喜!

 

Chia̍h飯飽, goán kohinê舊厝——貓厝, kan-taⁿ提供hō͘愛貓ê人客tòa. Cheinhō͘ khioh--tńg-êá tòa ê「藝術厝」, 因為chìnê厝主是畫家, 厝內壁頂lóng iáuiê. Chit間厝kāng款有滿滿ê energy.

 

Ùi世俗ê觀點來看, 朋友êhoān-sè ē hông嫌講siuⁿ過簡單kohkoh, m̄-kohmài論物質面ê享受, i ê有滿滿ê energy kap感情, 1種超越物質, 直接長久受物化ê心靈hoah cheng-sîn ê力量, 享受單純ê滿足.

 

Tòa 3,000 kho͘ ê飯店總--ē失眠khùn bē, 原來góa適合tòa chitóaóalóng 300 kho͘ ê backpacker homestay!

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2012年年尾真特別, góan臨時決定, kui家伙á走去越南胡志明市(H Chí Minh City)過新曆年.

 

因為是chhóng-chhóng-pōng-pōng落決定, kan-taⁿ ē-tàng kā chìn前關係越南ê資料印落來先讀1, thang對近代越南ê歷史有大約á了解.tio̍h góa beh去拜訪ê chit ê國家,1 ê tī 100冬內戰贏法國, 美國kap中國3 ê強權ê國家, tōchit ê有光榮歷史ê國家充滿敬意, ēchit款情緒, 實在是因為chiâⁿ1 ê su̍t-á台灣人ê心情對照.

 

到越南了後, tòa tī台商ê工場, khah有機會觀察tio̍h在地人民ê生活. Tāi-seng注意tio̍h chia ê交通有khah, 主要ê大路無其他替代車路iah是高速公路, 公共運輸工具無普遍, 公車li-li-lak-lak, 鐵路kan-taⁿ通單向, 無法度sio閃車, kui-ê都市kap sì-kho͘-ûi城鎮ê o͘-tó͘-bái kap自動車滿sì-kè, chit款光景bē-su電車iáu-bē開通chìnê台北, iah是南部加工出口區上下班時間ê情形.

 

Chia ê交通siōng特別--ê, 路口hán tit有青紅燈, tō交通chiok that ê十字路口, sì-kho͘-liàn-tńgêbē phah, hīⁿ-khangchha̍k-hīⁿ ê喇叭聲paⁿ bē soah, 外地人是看kah驚心lún, m̄-koh越南人bē-suin ka-tī ē-tàng遵行ê規則. 台商講sńg笑講, 若設青紅燈, 在地人顛倒bē-hiáuo͘-tó͘-bái kap駛車--a. 顛倒是台商tī hia差不多lóng m̄ka-tī駛車.

 

交通講soah, chit pái印象真深--ê是越南人ê chia̍h-mi̍h. Tī台灣chia̍h ê越南料理kap實際越南ê chia̍h-mi̍h有影差kài chē, 總算體驗tio̍h真正在地ê越南chia̍h-mi̍h.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

花蓮, 是台灣siōngê, 大理石ê故鄉. Hō-ló, China, 先住民, Hak-ngìn, 4 ê族群lóng無過半(góa看冊寫--ê, m̄kám是真--ê). 面對--ê是太平洋, óa--ê是中央山脈. 5/17~20 TGB來到花蓮.

 

Chit-tàu來花蓮, gún拜訪Tiông-seng, Yawas kap Kavalan ê a-má.

 

聽過Tiông-seng ê tāi-chì. Góa感覺 i真有骨氣. 1 pái見面, i---來有真chē心事. Tek-hôa teh hām iêchūn, 一直kā ilán TGB ê tāi-chì, tio̍hchē外口團體lóng teh hām lán chih. Góaē--, Tek-hôa teh kā Tiông-seng鼓勵, 其實góa mā真想beh kā Tiông-seng, koh有真chē少年人對改變chit-ê扭曲ê社會有熱情, i一定ài保持希望. Gún hām Tiông-seng tī鯉魚潭「Say goodbye, hit-kang雨落kah bēchūn, Tiông-seng 1 êbeh ùi鯉魚潭騎tńg去厝, m̄知是án-chóaⁿ, góa感覺 i ê背影真孤單.

 

--, 是去萬榮部落拜訪Truku ê Yawas. I ê面模á真特別, hām lán真無kâng. Hō͘ góa siōngShock--ê, i訴求--ê m̄是先住民ài自治, 是「獨立」! teh接觸運動ê先住民真正無kāng. Góa mā有熟sāi kúi-ê都市ê先住民, in對宋楚瑜做省長ê時真懷念, tō親像電影〈黑潮--Malcolm X〉內底講--ê:『你就像一隻狗, 別人給你骨頭就樂要死!Góa, Yawas祖靈hō͘--in ê力量放, i清楚知iáⁿ, ka-tī ùi toh位來.

 

3 kang, gún 4 ê人騎真hn̄g ê路來到Kavalan a-má in tau. A-má真趣味, 食到70 kúi--a, m̄-koh i êkohiáⁿ真少年, i koh ē-hiáuKavalan ê, 日本話, 台語......thài厲害--a! 檯面上tiāⁿ-tiāⁿ1-kóa豬腦, 用技術問題來否定母語教育, a-má ê存在, koh khah證明技術問題是真正ê問題!

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

便若tńg故鄉, --nih êtō ē笑講góa kā淡水ê雨水chah tńg去屏東, hō͘hōng-hōng ê天氣有tām-po̍h-á水氣. 8月初, TGB ài去台南賴和營隊教台灣羅馬字, góan計劃順續去1-kóa所在, mā拜訪kúi ê早期ê台語學生. Góan chit-chōa, soah chah 1 ê風颱hō͘南台灣.

 

1bì-luh 7 kho͘, 世界革命屏東.1句講sńgê約束, 8/3 TGB先去屏東kap Bō͘-chin Lí-iòng in pē母熟sāi, 暗時開講ê, 風雨變大, chiâⁿ久無感受著風颱暝ê氣氛--a, chit-kái góabóng無法tō͘ tī--nih點蠟條áa-má講古早kó͘, m̄-koh ta̍k-ê心肝內hit種『風雨無阻』ǹg前衝ê熱情, 互相sio-òe, 半暝失電koh hō͘氣氛加添tām-po̍h-á刺激ê感覺.

 

tńg-kang thàu, tī風雨中góan2台車ǹgpêng出發, Chiau-hông in abeh chhōa góansiōng原味ê虎尾寮.

 

虎尾寮嘉義布袋, 算海口, 在地不止á chē是飼ô-á kap ham-á. Seng--á chhōa góan看生態, koh hām góan講人文, 1 ê老記者, i ka-tī ê方式teh關心lán khiāê土地, 記錄io ihàn ê所在.

 

風颱天, 日頭hn̄g-hn̄g bih tī烏雲後piah無看影jiah, kui-ê虎尾寮mā kan-taⁿ góan chit-tīn ná像趕teh錄冒險節目êá, Seng--á chhōa góan行一般人罕lehkhaê小路á, koh展現 i「緊, hiông, koh猛」ê駛車技術, góanbóng, --ê自然景緻soahgóan 1世人都--ê.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1995年底tòe kúi-ê運動sianpai創辦電台, tiāⁿ-tiāⁿ落線了後, ta̍k-êtiàm電台廳--nih圓桌頂á, ùi半暝káng到天beh, sianpai談運動, 評論局勢iah是刻畫理想, ka-tī ê思考kap心境一直得tio̍h刺刻hām成長.

 

Chit-chūn--, 印象siōng--ê是日本Ako (赤穗) 47武士hām明治維新ê時代精神, sianpaiTenchu Gumi (天誅組), Saigo Takamori (西鄉隆盛) Sakamoto Ryoma (坂本龍馬), Yoshida Shoin (吉田松陰)......chiah-ê日本武士「草莽崛起」, chhōe民族活路ê志氣.

 

11月初去1 chōa日本, 事先chhôanchē資料, tī日本14, JR êPASSthe̍h--leh, ùi Hokkaito (北海道) ê Hakodate (函館)Kyushu (九州) ê Kumamoto (熊本), ùi Honshu (本州) ê Kyoto (京都)Shikoku (四國) ê Kochi (高知), sì-kèchhōe維新志士ê kha-jiah, beh體會in開國ê氣魄.

 

14, 當然無夠thang了解日本, 極加是感受tio̍h外在sù-sī ê公共空間kap做人ê尊嚴. M̄-koh soah kap éng-chūn tī電台熟sāi ê Siông--hām良榮兄, tī千百里外ê日本, tio̍h台灣社會ê困境.

到日本ê1, 半暝chiahOkayama Siông--in. Hit, i ná問台灣chit-má ê勢面變化, ná分享 i tī日本吸收--tio̍h ê經驗.

 

Siông--哥心內真giâu: 台灣有hiah chē人出去留學, 感受ē tio̍h進步國家現代化ê精神kap做人ê尊嚴, án-chóaⁿkā chiah--ê chah tńg台灣? án-chóaⁿ in m̄-tāⁿ ē-tàng忍受台灣hiah àu ê體制, --ê koh變做áu蠻體制ê 1部份?

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Iáu teh讀冊ê, 對日本ê印象是學校教--ê, 是『死日本鬼子』, 是侵門踏戶欺負中國人, chiâⁿ南京大屠殺ê軍事帝國, hit-chūn góa真認同課本內底講--ê:『愛用國貨, 拒用日貨』. M̄-koh piānLán-lâng過年前, 厝內teh大拚掃e, a-má tō hiau igín-á, 讀公學校ê相片出--, kā góan講教--in ê先生雖bóng chiok嚴格, m̄-kohin jōatú jōa, kúi 10冬前in kāng--ê koh bat招日本先生辦同窗會; koh, éng過暗時tn̄g-tio̍h失電, góan ta̍k-êtī a-má--á i講故事, i若心花開, koh ē ihànê日本歌hō͘ góan. Góa chhiâng-chāi teh, án-chóaⁿ hiah-nī惡質ê日本, hō͘ góan a-má hiah-nī súi êtì?

 

大學時代讀台灣史了後, chiah了解日本kap台灣ê關係. 台灣hō͘日本統治50, ---是完整ê硬體設備kap現代化ê思想; 國民黨làu-phâu來台灣, siáⁿ-mih tochah, kan-taⁿhit套大China思想食台灣人夠夠, 50, 台灣隨koh退tńg去人食人ê原始狀態. 2 ê統治頭家lóngtn̄g--tio̍h ê a-má, siophēng, 感觸免講不止á.

 

bóng了解chit-ê事實, 是講女權意識對góa ê影響, góa iáuchiâⁿ鐵齒認定日本是大男性沙文國家, 無半tè-á ē hông o-ló--chit, góa對日本ê印象猶原無好到toeh. 一直到kah Ui-chì去日本chōe Siông--, tńg來講kah嘴角全波, góa kap Tek-hôa chiah開始計劃去日本1 chōa, kohsianpai Ûi--á mā--, hō͘ góankoh khahê動力去執行chit-ê計劃.

 

無踏---, m̄iáⁿ世界有jōa. 去到50冬前ê殖民母國, 感受--tio̍h-ê台灣m̄-batê經驗.

Chhím到日本Okayama (岡山)車頭, góan tō kā Siông--ê電話番pháng--, tī hia地頭生疏, 話語koh bē, 正經是「beh哭無目屎」, 唯一解救ê方法khà電話tńg去台灣厝--nih, m̄-koh góan koh m̄iáⁿ台灣ê國際番號, tī車頭問--人問無, --á走去車頭對面ê Lawson kám-á店問頭家, i soahkah bē-su i ka-tī ê tāi-chì, góan khà電話問朋友, kohgóan khà tńg台灣, tī hia bú點外鐘久chiah聯絡tio̍h Siông--. Chegóan1 ê經驗.

 

Beh去日本chìn, góan台灣買2禮拜ê Japan Rail Pass, 去到日本tō ē-sái坐免驚--ê, góan靠勢有chitPass, tō lòngHokkaido (北海道). Lán lóngiáⁿ日本生kahlò-lò, ùi Okayama坐到Hokkaido ài 1tah-tah, góan上車tō khùn, 台灣, chiâⁿ chēlóngê khùn過頭, m̄-koh tī日本, 無論是火車iah是公車, 長途iah, 短途iah, 時間lóng lia̍h kah準準準, tang時出發, kúi點到位lóng bē增差--tio̍h. In ê公車頂kôan koh ē-sái hō͘人換銀角á, lóng免煩惱出門無chah lân-san-á, chhímá góan iáu無慣勢用日本chîⁿ, kiàn-pái落車beh lok-chîⁿ lóng kha手慢鈍, mā bē hō͘運匠chhiⁿ. Tī台灣坐車是折磨, tī日本顛倒是1種享受, chegóan2 ê經驗.

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Vietnam(越南),這個國際政治和經濟上不太顯眼的國家,在20世紀連續擊退三個帝國主義國家──法國、美國和中國,獨立自主,而台灣卻至今仍國不成國,讓我一直很注意這個離台灣不遠的國家,9月底下決心和Toathaulianm去一趟越南,想要感受這個南方民族的社會氣氛。

 

923日中午下飛機,進到市區,Ho Chi Minh(胡志明)(Saigon, 西貢)馬上給我深刻的印象:他們的建築色彩很有變化,有綠色、紅色、藍色、紫色、橘色……市區內樹比台灣多得多,公園也很大,市區空間不會讓人感覺擁擠,不像台北將空間徹底利用。這是法國殖民時代的痕跡,還是南方民族的性格?

 

越南和過去經濟剛起飛的台灣很相似,四處看得到小孩子和攤販背著東西沿路叫賣,街上路旁不時有一堆人坐著聊天、吃東西,是沒有工作的失業者,或是南方民族的生活步調?

 

Ho Chi Minh市是越南最大的都市,不過交通很亂,紅綠燈僅為參考用,路搶得過就是你的。那裡的基礎建設很差,水、電、柏油路、鐵路交通……都不很方便,也缺乏工程機械,挖路或蓋房子都用人工。這是西方殖民經濟的後果,或是一黨專制造成的?

 

Ho Chi Minh市能同時看到兩個世界,世界各國來的觀光客夾雜在越南小販中,市中心高級的飯店、pub和店面旁,就是路邊攤販和暗暗窄窄的小吃店;1990年代才正式開放私人市場,市場規則尚未完全,資訊流通也仍有管制,未來若政治開放,須花多久的時間過渡,才找得到新的出路和發展的特色?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

出發前:

自讀過川伯寫的《胡志明與越南獨立》後,就一直打算去一趟越南(Vietnam),特別是去年年和Tekhoa去日本的經驗,體會很多,若能實際去越南一趟,應當能有更具體的了解和體驗。可是在台灣能找到有關越南的資訊實在不多,台商在越南做生意的那麼多,越南人來台灣做工,及嫁來台灣的越南新婦一年比一年多,台灣對越南的了解和資訊卻那麼少,若不是讀了《胡志明與越南獨立》,我對越南也一點都不了解。我ham Tekhoa靠兩本「旅遊書」,還有一些在網路上找到的資料,就這樣跑去越南。

 

9/23

我們坐9:20的班機,差不多3個半鐘頭,越南的時間比台灣慢一小時,抵達時越南時間是11:40。從機場坐計程車到胡志明市(Ho Chi Minh City)路上,沿途看到的光景有如早期的台灣。我們住在District 1 (1)Hotel,這裡是外國觀光客集中的地方,我們準備參觀的記念館都在這一區。下午我們在附近繞一繞,發現他們的房子很敢用不同色彩,有的是「對比色」,有的是同色深淺參雜,豐富的色彩給人印象深刻,感覺是充滿活力的城市。

 

9/24

今天按計畫去參觀記念館。早上吃飽,攔了兩台三輪車在市區逛。我們先去胡志明記念館(Ho Chi Minh Museum),旁邊是碼頭,1912年胡志明就是從這裡坐船離開越南的。記念館內展示許多胡志明的一生以及革命活動的文件和相片。接著參觀聖母大教堂(Nha Tho Duc Ba)、市政廳(USND Thanh Pho)Ben Thanh市場。下午去戰爭遺跡博物館(Nha Trung Bay Toi Ac Tranh),原本叫做美軍罪惡館,展示越戰時美軍使用的武器,還有美軍用化學藥劑對越南造成的影響,以及他們的酷刑……等這些相片,其中還有崑山監獄的模型。

 

在市區逛了一整天,看到過去法國統治時的建築物大部份都還在,現在有的是公家機關,有的成為飯店,對歷史建築物的保存,越南贏我們台灣太多了。他們市區的樹很多,每條路都是「林蔭大道」,不像台灣能砍就砍,建築物能拆就拆,這一點台灣真的遠不如人。

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

西鄉先生:

 

2005年底, 我來到你的故鄉, 鹿兒島, 1處緯度位於台灣北方10度的地方, 卻誕生1位有著南島面貌的你. 12/23到達鹿兒島時, 我差點有種錯覺, 以為自己能看見19世紀的薩摩. 那一天, 在你們誕生的街道上散步, 雖然此時只剩下1塊塊石碑矗立在那裡, 記念著你們在歷史上出發的原點, 不過鹿兒島將這些保留得很好, 使我能夠步隨著這些景點悼念你們. 在你誕生的小公園裡, 我坐在樟樹樹蔭下, 微風吹拂樹梢而擺動著, 洩露出你存在過的痕跡.

 

117歲就坐香蕉船去日本, 也待過鹿兒島的老台灣人, 聽我們說要去鹿兒島旅行, 告訴我們以前薩摩地方的語言沒有人聽得懂, 似乎也不在乎和別人不一樣. 強盛的地方主義確實是日本的特色. 我開始聯想, 堅持自己地方的語言, 不和別人一樣的特質, 影響薩摩武士的個性養成, 讓你們離開自己一手打造出來的明治政府, 毫不眷戀名利與榮華富貴, 回到薩摩, 要用自己的雙手開創另外1條出路. 這位老台灣人還說你是流氓頭子, 帶領1群武士要與政府對抗, 我想, 讓我們當它是尊敬與肯定的講法吧!

 

西鄉先生, 1873年你離開東京時在想什麼? 對那時候的日本, 或許你有你的思考和策略,「征韓論」對內你要解決武士階級人口過剩的問題, 對外有佔領韓國抵制俄羅斯南侵與中國威脅的國際策略, 從未出國留學也沒有接觸西方思想的你, 如何能有如此廣面的思考? 但是時勢並不如你所願地發展, 你曾埋怨嗎? 跟著你一起辭官回到薩摩的武士們, 要如何壓制他們的不滿, 也許是個大問題吧?

 

在「西鄉顯彰館」看到你那比普通人的體形足足大2倍的衣服後, 我就一直想起你說要辭官回薩摩時, 大家驚恐的表情, 還有三條實美因此而臥病在床的情形, 那時候的氣氛必定是既緊張又刺激吧! 你沒有要怎樣, 周圍的人卻害怕你會怎樣, 就好像托洛茨基到後來既無官位又沒掌權, 四處流亡, 但是史大林還是怕他, 必須天涯海角追殺到底.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

利用空檔繞了台灣一圈, 殖民者的印記隨處可見.

 

清國時期三大「叛亂」, 在新竹都看得到參與鎮壓的記錄. 竹北的「采田福地」, 是新竹平埔Taokas(道卡斯)動員鎮壓朱一貴事件後, 清國皇帝賜給這些半生不熟的「化番」的七姓宗祠. 新埔義民廟後2個大塚裡埋的, 是鎮壓林爽文和戴潮春事件的「義民」, 『褒忠』大大字高掛於廟門.替統治者鎮壓造反叫做「義民」「義勇」, 那麼反抗者是什麼?

 

鹿港和北港的媽祖廟都強調著清國皇帝的賜封, 鹿港天后宮裡, 牆上掛著一張征服台灣的「施琅將軍」畫像; 鹿港新祖宮廟門的對聯:『聖母顯靈安黑水, 清師乘勢奪軍山.』講的是林爽文事件時, 媽祖引清國軍隊渡過黑水溝, 順利登陸岸鎮壓反抗者.

 

上阿里山的公路口, 吳鳳廟依然招搖地恥笑Tso()族人, 吳鳳神話這個日本時代編出來的殖民謊言被戳破後, 吳鳳廟不但沒被拆掉, 或是立解說牌批判並說明歷史的扭曲, 反而以遊客中心的形式繼續執行「洗腦」的功能!

 

在台南, 強調本土的「獨派市長」特意肯定「鄭成功開台」的形象, 「文化古都」是建立在中國讀冊人的正統思想上, 心情實在很沉重.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這次過年放了九天,我跟老公參加旅行團去了日本關西。這是我第一次去日本,很喜歡日本,會想要再去關東、北海道、九州等等地方看看。日本總是給人很乾淨、治安很好的印象,沒錯,到了那裡就是這種感覺。網路上有太多日本旅遊的資訊或是評價,但是我就說說我自己感覺還有遇到的事情。

 

日本導遊說,日本人很少近視的人,因為他們小時後都是吃魚肝油。沒錯,在路上幾乎看不到眼鏡行,也很少看到牙醫診所。反觀台灣,三步一間眼鏡行,五步一間牙醫診所的盛況,而且生意都很不錯喔!台灣人眼花齒搖的比例真的高多了吧!

 

還有,他們的商店也都九點準時關店,路上除了7-11或全家、萊爾富,根本沒有商家,大家都回家睡覺去早睡早起;而且他們食物很清淡,自來水可以生飲,雖然是大城市,但是空氣還算清新。我想這就是日本人長壽又健康的主要原因。

 

台灣的夜生活太豐富了,夜市、宵夜攤、KTVPUB、電影院等等,晚上不怕沒地方去,想消費的人還有做生意的人,都是這樣「拚命」,越夜越美麗,蓬勃夜生活,難怪身體會差,大小診所滿街都是。

 

我是真的很認真地想這個問題:日本從二次大戰之後,力行富國強兵,注重國民健康,訓練下一代的體魄,在古蹟景點還看到中學生在跑步。

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

在人生這個賭局上,開盤結果往往不如預期;會到香港求學,也是我始料未及之事。我念的是哲學,是我心所嚮往的學問,既然有此機會可以專攻這門學問,我打算好好念書,對於香港的人事環境,選擇不投以太大的關心。但除非一個人的心已麻木到失去感覺,否則不可能感受不到所處的周遭環境。

 

香港是個大都會,四目所及皆是高樓,街上滿滿的人潮,快步地走著,好像害怕跟不上國際潮流似的,而所謂國際潮流,說穿了只限英、美。曾旅居香港的日本作家新井一二三描述香港「華麗且輕浮」,是的,就算維多利亞港的夜景多麼璀璨,街上霓虹燈多麼耀眼,你所看到的香港人其內心之充實恰好與華麗成反比。

 

我接觸到的香港市井小民,生活盡是被工作與紓解工作壓力的娛樂所填滿,就算有識之士再怎麼呼籲,還是有人在討論勞工最低薪資時喊出一小時20塊港幣(相當於台幣約80塊)的價碼,無怪乎許多香港人必須一天工作十個小時以上才能養活自己,而剩下的時間除了休息與娛樂外,實在無法再做什麼充實內心的事。但即使如此拚命的工作,年輕人還是買不起一間屋,多數人一輩子租屋而居,有的幸運兒能買到政府提供的廉價公屋,而這樣的公屋也越來越少了。題外話,人口密度高漲的香港,房屋空間之小令人咋舌,聽說只比紐約繁華地段好一些而已。香港政府似乎不懂得老百姓最基本的要求只是「安居樂業」。

 

長期被英國殖民的香港雖於九七後回歸中國,精神上卻始終孺慕著英國,類似台灣於二戰後交還盟軍,看見國民黨軍政府的醜態,於是精神上暗自懷念著日本一樣。不同的是,香港人早已清楚共產黨的諸般萬惡(尤其是六四之後),他們是心不甘情不願的回歸祖國。由每年71日的遊行可知,除了有些「保皇愛國」的人慶祝回歸外,更多人參加的目的是宣洩對官商壟斷的諸種不滿,支持民主黨爭取民主的訴求。

 

香港與台灣同樣在精神上是失根的。台灣的失根在於長期被國民黨愚弄,梳理不清自己的歷史文化脈絡,又受資本主義全球化的影響,崇尚自由經濟的價值。幸虧現今已有不少人在政治、歷史及藝文上建立台灣主體認同,引領台灣脫離失根的狀態。而香港先天的不足在於地方太小、歷史太短。香港的文化組成來自於英國及中國內陸,英國所輸入的資本主義精神凌駕於其他文化之上,而中國內陸經歷毛澤東的文革浩劫及鄧小平的改革開放,剩下的文化資產也不多了,雖有少數人試著從古代中國的哲學、文學及藝術中汲取好的養分,仍敵不過年輕一輩崇尚西方價值的渴望。

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

阿公從7月份就說想去中國看長城,要我陪他同行,畢竟93歲高齡的單獨旅客,真的沒有旅行社敢收,偏偏我對中國興趣缺缺,阿公交代的事情就一直拖延了下來。8月份,阿公將他的護照台胞證拿給我,要我找時間辦一辦。收下了阿公的證件,放在最下層抽屜,然後我忘掉這件事。9月底,阿公又說了一次,我開始詢問一、兩個可能陪阿公去看長城的親人,沒人有興趣。10月某日,阿公吃完中餐,漫步回到自己房間,他邊走邊自言自語道,「唉~趁著現在還能走才有辦法去看長城,等哪天走不動了,想去也去不了。」看來阿公真的火大了!當下打給熟識的旅行社,兩分鐘過後決定了1620日的五天北京行。

 

出發之前

臭藥丸、感冒藥、按摩油、牙刷、牙膏、環保筷和衣物之外的皮箱空間,我必須塞滿礦泉水!

 

中國的髒與亂是文化,當然不是所有中國人都很髒很亂,但是,因為是中國人,所以髒與亂是當然的,這是中國人的一般標準。黑心也是當然的,單就商業行為來說,15億人,不黑心就無法與人競爭,無法出人頭地。從Google地球看北京,可以看到大馬路上的高樓大廈還負有遮住後頭雜亂住屋的任務,清清楚楚!旅行社老闆有些興奮地向我描述北京機場的豪華與現代,我只要求確認──這一趟行程的廁所都有門。

 

有一件很重要,但就算是旅行社老闆也無法擔保的事情:我們用餐的每一家餐廳的廚房是否衛生?廚師上完廁所有沒有洗手?他們的煙灰跟鼻涕是不是絕對不會變成免費加料?除了吆喝時的口沫橫飛之外,有沒有不爽老闆的員工惡意吐口水?至於假食材、黑心食材,反正只有五天,就讓他們毒一下罷了。我必須保有看開的個性。阿公,這是全世界唯一的B肝超大國,我們真的不去不行嗎?

 

明明回台灣搭的是長榮的飛機,登機證卻印著「中國國際航空」,這就是中國跟馬英九喬的「先經濟後政治」?也難怪啦,中國功夫之一就是「睜眼說瞎話」。

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

跟阿公去了一趟金門。

 

出發前,從google地球確認台灣與金門的對應位置,發現位在金門東北方,屬於中國的土地上,有著與金門完全相同的民房建物。所謂的金馬台澎,始於距今僅僅61年前的古寧頭一役,在此之前,金門與廈門脣齒相依,在歷史舞台上,金馬與台澎其實距離遙遠。

 

台北飛金門與台北飛那霸相同,大約需一小時的飛行時間。導遊李先生是金門人,11歲隨全家離開金門避禍,來到台灣,22年之後再度舉家遷回金門。家中4個姐姐有2位嫁給了調到金門的職業軍人。李先生與同為金門人司機閒談時,說的是不同於台語腔調的金門話。

 

金門是個免稅島,有完善的社會福利。李先生說他感謝到金門從軍的台灣人,離開金門之後對金門高粱的念念不忘,就是這些人造就了高粱酒的長紅業績。金酒公司每年將獲利35%上繳中央,剩餘的50多億交給金門縣政府。除此之外,金酒公司還每年三節配酒,只要年滿20,人人都可以半價購入一打高粱酒。

 

75%的金門高粱賣到台灣,因為台灣人的貢獻,島上未滿5歲的兒童每個月領津貼,全職媽媽縣府每月發給3千元的育兒費,幼稚園、小學、國中免費就讀,免費的營養午餐不在話下,還有免費的營養早餐。高中、大學每學期有5千至1萬元的補助金。家有長者的雙薪家庭,縣府設有照護老人的免費設施,內有一流的軟硬體設備,利用者只要將老人上班前送來、下班後接走即可。退休後的生活如果太無聊,只要月繳3千元,就可入住縣立的老人安養院,裡頭有專人照護一切。公車免費,就連汽、柴油的船運差價也是縣府支出。

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()