目前分類:台語生活營/台文營 (54)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

Chit pái生活營前1 kang, 風颱來kiáu, tī台東Bunun(布農)teh等待學員來êchūn, 心肝頭chin煩惱營隊會無法tō͘有原本按算ê效果.

 

821, 學員來報到了後, góa心肝頭ê煩惱chiah kui-ê--.

 

Tī 4 kang營隊內底, 學員chin積極投入, 暗會ê氣氛kap ta̍k-ê學習Lô-máê態度, lóng hō͘ góa chin感動.

 

Chit-má, 營隊雖然結束--a, m̄-koh, 作為工作人員, góa beh kā參加ê學員說多謝!

 

台灣人kóng ka-kī ê母語, che本底是chin正常ê tāi-chì, 中華民國體制soahkah台灣人各族群一直放棄母語, 行向滅族ê運命.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Góa是第1 pái做台灣高中生台語生活營ê工作人員, ia̍h是第1 pái kap hiah chē少年人chò-hóeHō-ló話溝通, chò-hóe思考ê機會.

 

長久以來, 台灣人無法tō͘ka-kī ê話表達ka-kī ê看法kap意見. Chit-chióng情形, 無論原住民, Hō-lókap Hak-ngìn (客家人) lóngkāng款嚴重--ê.

 

無法tō͘用母語來思考ê族群, mā無法tō͘真正khiā tī台灣ê土地, 來做1 ê真正ê台灣人.

 

Góa ê a-paHak-ngìn, 因為chit-ê關係, hō͘ góatio̍h Hak-ngìn族群面對語言喪失kap文化死亡ê困境, góa希望參加chit-pái營隊了後, ē-tàng重新看待Hak-fa(客家話), 重新chhōe tio̍h Hak-fa ê內涵.

 

──TGB通訊》1(1999/10)


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

今年是góa 3 pái主辦台灣高中生台語生活營, chit pái êchin chió, m̄-koh學員ê表現lóng hō͘ góa chiok感動--ê. Ta̍k-êê, 生做siáⁿ, góa lóngchiokê印象, 但是beh lóng kóng--出來, 恐驚chit份通訊會無夠寫.

 

1993hioh-jo̍ah, góa khà電話去報名hitê台語生活營. Hit piàn營隊ê工作人員比學員khah chē. Ta̍kê組頭chin phah-piàⁿ chhōa學員. 工作人員mā chin熱心kap學員開講. Ta̍klóng kap in講到beh天光chiahkhùn.

 

Kap góa開講ê工作人員lóngka-kī對社會ê看法, in kā góa kóng in心內美好ê台灣, kohin beh為台灣做siáⁿ.

 

Kap inchiah chē, góatio̍h學校老師無教lán ê物件, góa mā知影學校老師提chin chēê物件kā lán.

 

Tī iáu未參加台語生活營chìn, góa lóng感覺台語無siáⁿ路用. 去了後chiah知影台語ē-sáiê tāi-chì chiok chē chiok chē--ê.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台語生活營是siáⁿ? 1 tīn高中生來chhit-thô, i講台語真重要, ài好好á愛惜?

 

"愛惜"kám有法tō͘改變台語chit-má kiōng-beh hông tēⁿ--ê狀況?

 

Góa認為, kan-taⁿ用「愛惜」無可能這個kiōng-beh--ê語言救hō͘---!

 

台語生活營是beh解救台語性命ê hiông, kā beh--ê母語電hō͘活跳跳!

 

台語生活營tī chit-má ê社會內底, beh創造1個用台語做主體ê空間, ta̍k-ê tī chia攏用母語建立ka-kī獨立ê思考, ka-kī êchiu看世界, 看社會.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Chin歡喜, pái世界台語文化營辦tī lán台灣島內, hō͘ koh khah chē人有法度參與kap了解, māsái hō͘台灣島內ê台灣人知影, 台語文運動 1siàu念過去, 恢復古早ê『復古』活動.

 

台語文運動是世界性--ê, beh kā語言「文字化」「現代化」, beh phah破別國對台灣殖民控制ê民族運動.

 

Tī chia, mā chin感謝主辦單位, hō͘「學生台灣語文促進會」有這個機會營隊tàu出腳手, hō͘台語學生會sái kā ta̍k-ê做服務.

 

美麗島事件hō͘人思考tio̍h台灣ê政治問題, tī運動過程中, 除了政治問題, māchin chē人想tio̍h台灣m̄-tāⁿ政治問題ài解決, kohchē-chē代誌hō͘外來殖民統治者chhòng kah lû慘慘. piàn營隊ê主題「台語文」, tō是大家lóng煩惱ê問題.

 

Ùi hit-chūn開始有人寫詩組詩社; 有人收集資料, 編枕頭字典, 保存古早ê話詞; koh有人teh研究台語ê「文字化」; mā有辦過幾lō pái台語營.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

經過cha-hng辛苦準備, áê活動總算正式開始.

 

Beh 200ùikāng所在, kāng職業來ê學員, tio̍h台灣ê文化資源, ta̍k這個所在óa做伙, 提出對語言文化ê看法kap解決ê政策.

 

Ùi 1節課內底, 講師kap學員teh討論, 意見分享, lóngtàng看出上課氣氛chin鬧熱, 中央ê hioh-khùn時間, hō͘ ta̍k個會tàng回復精神, koh有準備點心, hō͘ ta̍k個人補充體力, 繼續上後 1節課.

 

暗時ê暗會, hō͘人見識tio̍h 1種無kâng ê表演, mā hō͘人心情khah輕鬆.

 

──TGB通訊》7(2000/4)


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

áê khang-khòe chin無閒, 透早tō kui間滿滿人, 1-kóa貴賓, 記者, 有志tú-á到高雄, 場面chin.

 

E-chái-á ê課程chiok chēleh問問題, 中晝食飽koh開始討論, 1-kóa前輩者談chin chē對教育ê經驗kap ǹg, 可能時間siuⁿ, 大家問題mā chin chē.

 

工作人員mā chiâⁿ辛苦, 因為大家lim tio̍h 1桶甜but-but , m̄知倒底是siáⁿ-mih. 有人講是咖啡, 有人講是麥á, māCocoia êhām米奶味.

 

tio̍h白白白ê日本人食檳榔, kahkì-kì, góa感覺chiâⁿ矛盾, chiâⁿ怪奇, kohtio̍h A仁少年ê相片, ah! Chin趣味--ō͘ !

 

──TGB通訊》7(2000/4)


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

tio̍h響響ê火車聲

日頭赤炎炎ê左營

準備bîn-á-chài ê活動

腳步khah緊行

流汗chhap-chhap

快樂台語文化營

 

──TGB通訊》8(2000/5)


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

6月中, ùi花蓮出業來到台北. Tī花蓮4, 早就慣勢hia ê空氣, hia ê環境, 不時tohit1輪走50 ê O͘--ê ùi海岸線(11) iah195田地路1phe---, 沿路hō͘se̍k-sāi ê光景siàn--leh, kapê氣味ê身軀邊se̍h-á-se̍h, 平靜phong-phài ê性命ùi chia成長.

 

來到台北, soah bē慣勢ta̍k工神經線peⁿ-ân-ân ê生活. Ta-lian--ê空氣, o͘-ta-sán ê溪水, ká-ná hō͘石頭肉粽霸佔ê和平港, lóng是臭hiàn ê氣味. M̄-koh tī chia, soah1-kóa "臭賤" êá teh puh, íⁿ.

 

Mài koh gōng-sîn--a-lah, 營隊通知tang時會好?

 

身軀邊êteh--a, tú ùi A蓮港搬徙來台北, hitlakê心情iáu無時間thang調整, sûi chông入去TGB5屆全國高中生台語生活營ê籌備khang-khòe. 今年ê工作人員除了góan chit-tīn mahchih--ê, tī 4--kohchih1-kóa真理大學台灣文學系ê朋友, 互相談kúi遍了後, ta̍k-ê kha-báng khóan-khóan--leh, 相招tī 7/3出發去新竹.

 

Chitê籌備khang-khòe, 有召集人Uichì teh ho̍at-lo̍h, kohTekhôa顧前顧後, 進行gah chiâⁿ順事. Chiah-ê工作人員ká-ná天頂7ê khēng, ta̍k-ê有無kāng色水kap任務, 互相cover, 互相配合, chiâⁿ1條飛台灣天頂êá.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Kám講頭殼大--ê lóng khah gâu寫文章?

 

TTL tangbeh出冊? 我先註文1000,〈再會, 2001 ê--人〉hām 11ê〈眠夢〉寫kah實在太讚--a, kah目屎lóng beh---, 台語思考, iùê形容詞, 故事ê結構lóng chiok--ê, TTL ê文章, kui個人會去hō͘leh, tòe主角悲傷mā tòe i歡喜, 尤其寫景ê部份, hō͘bē-su親目chiu--kāng, 總講1, 就是讚!

 

期待TTL ê新作品, mā ài緊寫--a, ta̍k-ê lóng ài--o͘, lán tàu-tīn khám-pá-teh neh!

 

──TGB通訊》24(2001/9)

7屆世界台語文化營(2001/8/17-19)專刊


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台語通真食力, 做海報ê, --, 1工落--, 頭殼kiōng beh piak--.

 

chiâⁿ taⁿ會曉講「食飯, 放屎」, ákoh1句「免sè-jī, 別人kap lán說多謝ê, 有夠讚--ê, góa ê台語iū koh進步--lo͘h. 工作人員lóng真親切, kó͘-chui, bóng「鴨á聽雷」, m̄-koh iáuchiok幸福--ê, bē-su去到外國, 真無kāng.

 

Ǹbîn-á-chàitàng加學kóa台灣話, 加畫kóa『狂野』ê海報, 就算台語講kah真破, 無夠好無要緊, 上重要ài敢開嘴.

 

──TGB通訊》24(2001/9)

7屆世界台語文化營(2001/8/17-19)專刊


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

真久無寫文章, 1篇寫「Piáⁿ, chit篇寫食茶, --góa實在真ài, iaugín-á.

 

á日是活動頭1, ta̍k-ê ná親像lóng真無閒, góa mā, kui場看góa án-ni liù-liù, bē-suchiok chē tāi-chì, m̄-koh檢討---, ná無做tio̍h siáⁿ, heh heh, 食茶êsoahbē chió, 算算--leh mākúi-lōkho͘, aih--iah! 無食tio̍h ò-giôphah-sńg. Tú-chiah知影A-thêng1983年次--ê, chiah 18niā-tiāⁿ, 實在看--.

 

以上, 就是góaá日無siáⁿ感想ê感想.

 

──TGB通訊》24(2001/9)

7屆世界台語文化營(2001/8/17-19)專刊


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Thai-thêu: Súi-kó ngiong-pân mai? Â-pak!

Â-pak: Khon he mak-ke súi-kó nâ!

Thai-thêu: Ke kiûng-chêu ki-tô͘ chhien?

Â-pak: 1 kîn 10 ke ngiùn.

Thai-thêu: An kui ô! Ngiong-pân kín-lòi kín kui?

Â-pak: Ya yû phièn-ngì ke nâ.

Thai-thêu: Phièn-ngì ke he mak-ke?

Â-pak: Pa̍t-é, thô-ma-tó, kâm-é.....chhiòn-phu he phièn-ngì ke!

Thai-thêu: Ke he that-nai-e mai-loi sṳ̍t-ke!

Â-pak: Mo iau-kin, ngâi súi-kó chhin hò-sṳ̍t!

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

tio̍h優美ê歌聲, tio̍h台灣人tùi台灣ê熱情, hō͘人感動; 台灣文化, 語言ê súi, hō͘人感動, 更加hō͘人感恩--ê, chiah-ê為台灣phah-piàⁿ, hō͘ lán ê súisái koh流傳---ê, 感謝in tùi台灣chit tè土地所做ê努力kap用心, hō͘ágóan chiah-ê少年輩會sái欣賞lán生活ê所在kap lánê活力, 希望lán ê súisái hō͘世界lóng--tio̍h.

 

──TGB通訊》24(2001/9)

7屆世界台語文化營(2001/8/17-19)專刊台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

á日暗會是「台語.com」放送ê節目, 2 ê主持人節目中講真chē台灣俗語, iáu有答嘴鼓, hō͘ góatio̍hchē chiok趣味ê mi̍h-kiāⁿ, in tùi台語傳播ê熱情hō͘ lán感動.

 

Tùi理想ê堅持是孤單ê 1條路, tī leh hia êchūn, góa顛倒感覺ta̍k-ê lóng是為tio̍h台語teh phah-piàⁿ, 雖然有ê tùi台語ê拼音有無kâng ê想法, m̄-koh有無kâng ê想法, 台語ê思考是ta̍k-ê共同ê phah-piàⁿ目標khah重要.

 

愈來愈感覺chit 2hō͘ góachē ê感動.

 

──TGB通訊》24(2001/9)

7屆世界台語文化營(2001/8/17-19)專刊


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

7--, 天氣tng, hō͘學校派去「SOGO百貨店」實習, gún 10 êgōng-gōng-átī Office等主管, 有人chiok歡喜會tàng ta̍kse̍h百貨店, m̄-koh góa soah感覺真可惜, 因為ta̍k7--, góa上無閒營隊ê時間, koh àiSOGONo-pay ê, 心內真.

 

Tī ta̍k層樓se̍hse̍h, 專櫃小姐粉boah kahkāu, 因為gún lóng穿紅背心, soah hō͘人講gún1 tīn公司派--ê SPY, 有夠sêng『紅衛兵』--ê.

 

thiám--ê,『卡友來店禮』hit kúi, 竟然有3萬人走來領20 kho͘ ê雨傘, góa lù Card lù kahtiù-kin. Góatio̍hsiáuê人性」kap百貨店現實ê 1.

 

1個月ê時間過了真緊, góa se̍k-sāichē男裝, 女裝, 內衫, gín-ákap大肚衫, mā se̍k-sāi 1-kóa趣味ê mi̍h-kiāⁿ, gín-á ê『矯正鞋』1ài 5000 kho͘, 大肚衫有『哺乳內衣』hām防『磁波』ê, á皮有6~7, phangê khùn, che lóng是平常人無了解ê所在, tī百貨店內底, beh--ê實在真chē, 看人ê目色是góa ê感想.

 

雖然chit kái是第2 kái來參加營隊, m̄-koh tùi chit-ê活動koh chiok有興趣--ê, tio̍h 1-kóa se̍k-sāi ê, nátńg去庄khatio̍h親人kāng, mā真歡喜hām真理大學ê學生合作做工作人員, 今年ê飯菜比舊年khah好食, 上無, m̄是外省á.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

老師kā gún

lân êm̄-thang chhńg

In êchiok

無血ê mi̍h mā m̄-thang

In ê

猶原是無目屎

 

老師gún捧碗

bóng gún已經知影

Tú lehê mi̍h

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

cha-hng來到台語文化營teh使用華語, 到今á日講台語講kahliú-lia̍h, góa生到chiah大漢以來, 上順口ê 1.

 

Góa學習tio̍h 1 ê方法會sáiphah-piàⁿ學台語, he就是: 同化身軀邊ê, 台語就會變成傳染病, 1 ê1 ê, chegóa chitê親身體驗, 無自覺台語就變做góa唯一ê語言.

 

Khah-su別人講北京語, m̄-koh若是ka-tī本身一直phah-piàⁿ, góagóa會成功--ê, 而且chit pái來參與, hō͘ góa更加想beh對羅馬字下功夫.

 

希望有1工會sái用羅馬字寫出góa人生ê chit條路.

 

──TGB通訊》24(2001/9)

7屆世界台語文化營(2001/8/17-19)專刊

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ágóachiok歡喜ê心情, ùi新莊來到chia, tio̍h chái起時á ê日頭, chhōe心目中ê新世界, kuiê khang-khòe, 無薪水, hioh-khùn, soahkoh khah chēbē tio̍h ê成就感, tī chia做義工, góa chhōe tio̍h心中ê新世界.

 

雖然góa台語無liàn-tńg, m̄-koh góa愛台灣, 愛台灣ê『小吃』, koh khahi生存ê動力~台語.

 

tiāⁿ̄-tio̍h toh 1, lán ê1bē-hiáu koh講母語, koh再傳續lán ê文化, m̄-koh lán m̄免失志, 因為這個世界上ê ta̍k ê所在, lóng有像lán chit款為台語, 為文化tī leh phah-piàⁿ ê, 就算chit-má ê社會環境kan-taⁿ重視外語ê教育, ta̍k-ê ê心內kāng款存在對母語ê ǹg.

 

──TGB通訊》24(2001/9)

7屆世界台語文化營(2001/8/17-19)專刊


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Gia̍h筆起--, 本來想beh繼續寫góa ê iau鬼故事, m̄-kohchiutú-tú好有khǹg 1 tè洪瑞珍老師ê演唱TAPE, 標題就號做「心悶」, góa chit-mā就心悶悶--a.

 

Tī lehá(8/18) êTGB趕緊報」出--來了後, góa真緊就看了, kan-taⁿ1種感覺, che根本就是TGB êta̍k-êhó͘-lān」篇, m̄是無歡喜ta̍k-ê愛台語文, kan-taⁿ是因為behhō͘TGB通訊」chiahchòaⁿ ê文章, ta̍k-ê ná像強烈teh表示愛台文愛kah chiok, chiok, soah無真實感.

 

án-chóaⁿ m̄敢真實面對ka-tī ê想法, 用上實在ê, 寫實在ê感動, m̄koh khah?

 

Góa m̄teh打擊ta̍k-ê ê, mā m̄lín--tio̍h會無歡喜, kan-taⁿ感覺話若無講---, ta̍k-ê lóng bē進步, án-ni niā-tiāⁿ.

 

──TGB通訊》24(2001/9)

7屆世界台語文化營(2001/8/17-19)專刊

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 23