Tòa tī奴隸島台灣ê人長期接受中華民國軍頭非法佔領, in對台灣島用高壓ê統治kap有計畫連sioê洗腦, 經過50年了後, tòa tī chit tè台灣島ê, soah tī看電視, 讀報紙iah是其他各種媒體ê, 用統治者ê語言teh思考tāi-chì, 發表觀點. Chit種思考ê模式若有法tō͘建國, lín-pē ê頭殼chiah hō͘ ta̍k-ê tok起來做椅á!

Bahio 2006.05.08

 

Góa當然贊成àiùi思想革命開始, 但是ài先有小組織kap行動力chiah ē-sái--lih. M̄-koh tī台灣島, 有真chē獨派ta̍k-ê lóng1chhùi, tō chhan像史明老師講--ê: Ta̍k-ê lóng leh講無輸贏--ê!

 

Góa bat tī電影看過1句話:「無論lí tī 1張地圖頂面推演kah jōa精密, 猶原無法tō͘ hō͘ lí tī地球上sóa tín1.

 

台灣奴隸ēhông chau-that kah án-ne, góa想是無正確ê歷史資料造chiâⁿ--ê, 到今年為止, 台灣島ê歷史解說權mā iáu tī外國人(China華人) kap西瓜牌政客手頭, góa m̄-battio̍h中國民進黨iah自稱獨派ê大老kap學者, 真正以台灣人ê靈魂kap良知講真話過(tōēchiâⁿ ka-tī ê性命危險).

Bahio 2006.05.13

 

──TGB通訊》81(2006/6)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()