Ta̍k工hian開報紙, ē-tàng看--tio̍h ê新聞jú來jú chió, hit kúi大報khah報to是選擇性ê事件, lán看--tio̍h-ê lóng是hông thai--過ê消息. M̄-koh無新聞無表示lán生活中ê壓迫有減chió, 值得注意, 觀察, 批判, 抗爭ê tāi-chì, 一直tī lán ê社會發生, 親像chit期寫--tio̍h ê Bunun故事ê反省, gín-á學校教育ê觀察, 有差別待遇ê社會福利, lóng是lán生活中ê新聞, lóng是lán後pái hoan頭看ê歷史, 時到評價án-chóaⁿ, tō看lán現此時ê行動是siáⁿ. Tio̍h--lah, koh有, 已經連載1冬8個月ê〈烏龍小傳〉, chit期tō beh soah-pha--a ō͘.

 

每天翻開報紙,能看到的新聞愈來愈少,那幾家大報再怎麼報都是選擇性的事件,我們看到的都是被篩選過的消息。不過沒有新聞不表示我們生活中的壓迫就減少了,值得注意、觀察、批判、抗爭的事,一直在我們的社會發生,像這期寫到的Bunun故事的反省、孩子學校教育的觀察、有差別待遇的社會福利,都是我們生活中的新聞,都是我們以後回頭看的歷史,到時候評價如何,就看我們現在的行動如何了。對了,還有,已經連載一年八個月的〈烏龍小傳〉,這期就結尾了喔。

 

[本期目錄]

剪不斷理還亂──東部來的感動 / Giok-hōng

搶老師 / Siok-hūi

飼豬 / Pasuya

出身正確 / Sò͘-hūi

Chit款社會福利 / Tōa-thâu-liân

烏龍小傳(15) / A-gôan

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()