4--, sio連續ê開發案hông擋--落-來: 台南東山永揚垃圾掩埋場案, 苗栗後龍科技園區農地變更案, 國光石化案. 有人講che是公民運動ê大勝利. 講勝利iáu siuⁿ過頭早, 特別是pōng tio̍h大選, 政客ê支票chhiâng-chāi是先開--chiah. M̄-koh che確實是人民行動造chiâⁿ改變ê開始. Thèng-hāu選舉soah, chiah-ê開發案是是有影hông放棄, iahbeh kohpoaⁿ陳水扁時代核四停建koh復建ê àu, 值得lán繼續觀察, 當然, 人民ê持續行動是關鍵.

4月,好幾個開發案接連著被擋下來:台南東山永揚垃圾掩埋場案、苗栗後龍科技園區農地變更案、國光石化案。有人說這是公民運動的大勝利。談勝利還言之過早,特別是遇到大選,政客的支票總是先開再說。不過這確實是人民行動造成改變的開始。等到選舉結束,這些開發案是否真的被放棄,或是要再重演陳水扁時代核四停建又復建的爛戲碼,值得我們繼續觀察,當然,人民的持續行動也是關鍵。

 

[本期目錄]

到盡pōng bēkhùn / Tek-hôa

政治A kha / Phek-iàn

The Power of One / Tōa-thâu-liân

刁難失業給付/ A-ka

烏龍小傳(13) / A-gôan


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()