Chit kúi冬來, 台灣社會ē-sái講是全面出tāi-chì, 有人講是台灣ê自由民主倒退lu, 其實是馬政府暴露出中華民國chit ê外來殖民政權ê本質, tōi已經台灣67--a, mā hō͘反對政黨配合輪替,統治結構iáu是無變. 統治者免chhap-thāi政策是m̄是有長久性, mā免顧慮資源分配是m̄是公平正義, koh-khahchhap人民死活, 一切以統治集團ê利益出發. Che tōlán生存ê社會, m̄-koh lán kám beh hō͘ kiáⁿ-jî sī細後1kohchit款生活, kohchit款社會?

這幾年來,台灣社會可以說是全面出代誌,有人說是台灣的自由民主倒退嚕,其實是馬政府暴露出中華民國這個外來殖民政權的本質,就算它已經在台灣67年了,也讓͘反對政黨配合輪替,統治結構還是沒變,統治者不用考慮政策是否永續,也不用顧慮資源分配是否公平正義,更不管人民死活,一切以統治集團的利益出發。這就是我們生存的社會,然而我們要讓子孫後代繼續過這種生活,仍然是這種社會嗎?

 

[目錄]

hō͘奴隸á kiáⁿ (8)/寫給奴隸子(8)@á

有音樂性ê語言/有音樂性的語言@Tōa-thâu-liân

人講chiah beh信/盲從@Phek-iàn

蘭嶼核廢專題報導@Phek-iàn翻譯

重溫日本之美@Phek-iàn

大腳小腳走讀台灣(9)@張淑惠‧郭駿武


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()