Lán ê生活pháiⁿ, 物價chhèng koân, 生活品質變bái, chia̍h-mi̍h kap生活用品thanghō͘ lán安心使用, 心理上koh bē-tit-thang安穩. Lán m̄是無phah-piàⁿ thàn-chia̍h過日子, án-chóaⁿ lán soah tio̍h面對bái ê生存困境? Lán ê sī細大hàn了後, koh tio̍h承擔siáⁿ款程度ê生存問題? Lán ē不滿, lán ē ná看新聞ná kàn-kiāu, 有時á mā ē chiūⁿ街頭siau-tháu心肝底ê憤怒kap不安. Lán mā lóng ǹg望有法度ùi chit款困境--nih---, beh改變看bē tio̍h未來ǹgê現狀. 除去kàn-kiāu, 除去siau-tháu情緒, lán kámtio̍h想看māi, lántoh位做m̄-tio̍h, toh位做無夠? tohlán一直m̄願去面對--ê?

 

我們的生活愈來愈難過,物價上漲,生活品質變差,食物和生活用品也愈來愈難以安心使用,心理上更是愈來愈無法安穩。我們不是沒有努力工作過日子,為什麼卻得面對愈來愈差的生存困境?我們的下一代長大後,又得承擔什麼樣的生存問題。我們會不滿,我們會邊看新聞邊咒罵,有時候也會上街頭發洩心裡的憤怒和不安。我們也都希望能夠從這樣的困境跳脫出來,想要改變看不到未來希望的現狀。除了咒罵,除了宣洩情緒,我們是否該想想看,我們是哪裡做錯了,是哪裡做得不夠?是哪裡我們一直不願去面對的?

 

[目錄]

 

Khin-khó政府/擺爛政府@Phek-iàn

 

Koh--leh?/再來呢?@A-goân

 

hō͘奴隸á kiáⁿ (13)/寫給奴隸子(13)@á

 

lián去旅行/徒步小旅行@Gio̍k-hōng

 

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()