Sio連續ê風颱koh tú tio̍h中秋, 菜價直直chhèng koân, 10--月電chîⁿ起價koh ē hō͘民生物資tòe leh, 大多數台灣人ê生活jú pháiⁿ. Tī lánkah chiah-nī辛苦ê, lán tio̍h-ài反省, chitê生活, lán kám有影phah-piàⁿ beh改變? Lán kám有影無別款選擇?

 

電視新聞一直放送風颱有jōa-nī-á, 台灣氣象局ê警告koh無夠, koh放送美國kap日本ê預測, bē-sukah jú嚴重, 媒體tō jútio̍h責任, lán ê應該ài peⁿ kah ân-ân-ân. 風颱過了後, 水淹到jōa koân, 損失jōa chē財產, lóng是風颱造chiâⁿ--ê.

 

Ah政府--leh? Beh án-chóaⁿ補助, 是看民眾傷心痛苦ê指數強iah, khiā in hit-pêng--ê iah m̄, koh有新聞有報iah, 來決定補助chē iah, bē-su受苦ê人是teh kā in pun--leh. Chitê執政政府, 實在是做kah有夠khin-khó. Tī媒體鏡頭前, in ē-sái kek 1 ê高高在上ê khut, 表示in『有格調的遺憾』iah是『高水準的沉痛』.

 

日本kap台灣kāng, 有風颱, tiāⁿ地動. In ê政府面對自然災害ê態度kap處理應該是lán chiok要緊ê參考. 日本長久來投入人力kap資金培養, 研究自然災害ê預防, chit-má對地震m̄-nā觀測, 地震來chìnkoh ē-tàng發出緊急逃難ê電子消息通知. 風颱來ê, 地勢khah kē ê地區1點鐘後ê淹水預測系統, 今年底chìntō thèng好實際運用, ta̍k-ê用手機á iah電腦ē tio̍h. 日本ê積極作為是因為in對國民性命財產有重視.

 

台灣ê政府soah iáu tiâu tī poh-hōaⁿ水利ê經費分配teh sio-cheⁿ, án-ne問題kám tōthang改善? 標準hē tīpoh-hōaⁿ mài淹水? 照繳稅比例來看, lán kám bē hō͘人看kah siuⁿ無目地? 台灣人ah!

 


 

 

連接著颱風襲來以及中秋,使得菜價居高不下,再加上即將到來的10月新一波漲價潮,多數台灣人過著越來越辛苦的生活。就在這樣辛苦的時候,我們必須反省,這樣的生活,我們是否真的已經努力、真的別無選擇? 

 

電視上不斷播放颱風有多麼強烈,台灣氣象局的警告不夠,還加上美國、日本的預測,好像講得越嚴重,媒體就越是盡責,我們的皮就應該要繃得緊緊。然後,颱風肆虐之後,水淹到多高,損失了多少財產,都是颱風的錯。 

 

至於政府,則視民眾悲痛哭求指數強弱、我者他者、新聞報導的有無,來決定補助多少的臨時施捨機關。這款的執政政府,當起來真是有夠輕鬆容易。鏡頭前,他們可以給你擺出高高在上的「有格調的遺憾」或者「高水準的沉痛」姿態。 

 

日本跟台灣一樣,是個有颱風、常地震的國家。他們的政府面對自然災害的態度與處理應該可以當成借鏡。日本長年投入人力及資金培養、研究自然災害的預防,現在對於地震不僅觀測,地震來臨前還能發出緊急避難的簡訊通知。颱風時,低窪地區一小時後的淹水預測系統,在今年底前可以實際運用,進入居民手上的手機、家中的電腦。日本的積極作為立基於對國民生命財產的重視。 

 

反觀台灣政府還停留在堤防水利的經費分配爭執,我們這樣就可以了嗎?標準放在蓋堤防不淹水就好了嗎?依照繳稅比例看來,不會太過卑微嗎,台灣人!?

 

 

──《TGB通訊》第169期(2013/10)

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
 • iagoh
 • khoaN tioh bak-sai lau....
  bun-chiuN khoaN ka siong-boe(最後),99.9%
  突然間出現,,,khoaN tioh 台灣ê政府 chit-kui-ji ,
  soa-m-tsai si ai hoaN-hi ia-si beh Hau 。。。。
  Q1: TAIOAN群島已經獨立啊嗎? (u Kok-ka >chia u cheng-hu kam m-si leh?)
  Q2: xxxx(中華民國) 【下】e 政府 si Lan e Cheng-hu ma?
  Q3: tiaN-tiaN thiaN-tioh TAIOANLANG kong 【Lan e Cheng-hu 】,saN-mih si 【Lan】@@?