Lán對現狀不滿, hō͘主流洗腦來形成ê價值觀不滿, lánǹgthèng改變, hō͘ lán ê sīkohlán án-nekah hiah soe-siâu, hiah無尊嚴. -koh大部份時間, lán -tāⁿ 敢去對抗, 去抵制, 顛倒是kā hithō͘ lán pìⁿ做認命ê奴隸ê價值觀copy tī lán ê頭殼內, náchheh ná kàn-kiāu, koh ná kā lánbeh kā kiatê體制, tī lán ê生活--nih, tī lán ê頭殼內, tī lán ê思想--nih jú bán jú ân.

 

我們對現狀不滿主流洗腦形成價值觀不滿,我們很期可以改變,讓我們的孩子不用再我們這樣活得如此沒尊嚴。然而大部份時間,我們非但不敢去對抗去抵制,反而將那讓我們變成認命奴隸價值觀複製在我們的頭殼內,一邊哀怨一邊咒罵,還一邊將我們想幹掉的體制,在我們的生活中,在我們的頭殼內,在我們的思想裡愈陷愈深。

 

[目錄]

 

Pha-hng ê14線/荒廢的台14@Sò͘-hūi

 

合歡山探索課程@Gio̍k-hōng

 

解毒@A-goân

 

台灣根本無人權@楊碧川

 

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()