Tī góa本底ê人生計畫中, 是無生gín-á chittāi-chì--ê, 1場意外, góa ū-sin--a. ū-sin, gín-á, góa完全無概念, 趕緊去chhōe ū-sin ê, hō͘ ka-tī安心, soah無想tio̍h重點是gín-á---來了後sio連續無thang翻頭ê旅程, gín-á出世了後有影是烏天暗地ê開始.

 

「溫柔生產」是góa tī gín-á 3歲大êchiah知影ê tāi-chì. Ū-sin êtō àn-sǹg beh自然生, siōng--á產檢ê時醫生講gín-á ê大頭卡入去骨盤, 無建議自然生. Góa tiû-tû--a, mā煩惱時到若生--beh án-chóaⁿ, koh tio̍hhiah-nī, lō͘ 尾決定破腹.

 

kiáⁿ chittāi-chì, 無做功課ê góa kan-taⁿ ē-tàng聽專業ê安排. 預產期隔tńg, eng暗出現teh-behê症頭, 趕緊去醫院, 護士來灌腸剃毛, góai beh剖腹kám有需要án-ne? 護士lô-so講需要! 半暝開始催陣, 2天開刀, koh thèng-hāu臨時插入去kúi ê需要緊急剖腹ê ma-ma, e-po͘ góa總算hông sak----a.

 

麻醉了後, 醫生teh無閒ê, góa kan-taⁿ感覺身軀內底像有mi̍h-kiāⁿ hông ó͘---, 1 tè, jōatio̍h gín-á ê哭聲. 護士kā gín-á抱來góachiuê, hit-tang-chūn ê感覺góataⁿ iáu sa, kan-taⁿ kā i1聲“hái”, 感覺chioktō hō͘ ka-tī身體ê反應giú--tńg-, góa一直想beh, ē. 問醫生護士, in講是因為開刀, 血管急速收縮ê身體反應, m̄大筒內底kohsiáⁿ-mih mi̍h-kiāⁿ, chi̍t-tah-á久過--a.

 

因為母嬰同室, gín-ágóa tō抱來suh, kiám-chháiiáu-bōe掌握suhê方法, gín-ákui, kah護士走來kā góa恐嚇講, 若是gín-á一直suh無奶koh án-ne, ē失水! 其他ê ma-ma mā ē hō͘ goánkahthang hioh-khùn.

 

Chái-khí護士ēgín-áâng-eⁿ-á房洗身軀, 度看體溫kúi, 做檢查, 2gín-á hông--去了後soah一直無tńg--, 問到e-po͘ chiah知影gín-á hông送去新生兒中重度病房, chi̍ttio̍h chit êtō chiok chhoah--ê! 小兒科醫生講gín-á體溫38, 驚有siáⁿ-mih感染, 所以有檢查尿koh抽血, mā已經teh注抗生素--a! Lín chó͘-má--leh! 病院完全無kā goántō án-ne!

 

Góa tòa6tńg, gín-á soah iáu tī病院ê新生兒中重度病房, tio̍h thèng-hāu抗生素注了kap檢查報告(lóng總正常), 1 ê âng-eⁿ-á來講, jōa-nī-á殘忍ah!

 

góa來講, ka-tī ê生產經驗是chiok負面--ê, 主要是ka-tī準備不足, 無做功課, 對人生頭1 pái動刀siáu驚惶--ê, siōng重要--êgín-á hông án-ne對待! 病院無妥當ê處理方式kap態度ē pìⁿ做老母對gín-á ê自責, 想講ka-tīkā gín-á保護hō͘ . 若無其實góa ê婦產科醫生chiâⁿ溫柔, i ê態度有hō͘ góa khah安定, tī gín-á tú出世iáusiáⁿ ē-hiáu suhê, i êmā hō͘ góa脫離gín-á可能失水ê驚惶. 另外, tī病院現場確實深深感受tio̍h護理人員in腳手無夠ê壓力. koh1, góa ǹgē-sái是無kāngê生產經驗, 自然koh美好.

 

因為án-ne, tng góa知影弟婦á ū-sin ê, tō kā ū-sin, 生產, âng-eⁿ-á照顧chiah-ê冊送hō͘ in, ǹgin ē-tàng先做好準備, 免像góa án-ne行冤枉路, ē-tit-thang有值得回想ê生育經驗.

 

Chiok hàm--ê, tī弟婦á滿38禮拜ê時病院一直叫i去催生, 理由是驚gín-á siuⁿ大隻ē pháiⁿ. In ang-á-bó͘ 無同意, 等到40禮拜chiah去病院, ma-ma ê腹肚hō͘ 護士ngē chhi̍h kah烏青, 生產過程teh tio̍h膀胱, 致使生了無法度放尿需要導尿, 面因為siuⁿ出力tèⁿ微血管破--.

 

--tio̍h了後人lóng gāng--! 38禮拜病院tō beh催生? Gín-á to iáu-bōe準備好beh出來, inteh趕緊siáⁿ? Che nátehgín-á, khah sêng是工場生產線teh趕產品!

 

生產, tī台灣hông當做破病teh處理, gín-á, hông當做mi̍h-kiāⁿ teh對待. M̄-koh lán lóng知影, 無應該是án-ne. Ka-chài1 tīntng phah-piàⁿ teh sak「溫柔生產」, 關注生產醫療化ê問題, 朝向生產自主權koh選擇權交tńg ma-ma手頭, ta̍k ê性命, lóng應該是hông尊重koh祝福--ê.

 

Ǹg望台灣有1, ta̍k ê寶貝lónghông溫柔迎接出世--ê.

 

台灣溫柔生產推廣協會 http://www.gentle-birth-org.com/index.php

溫柔生產FB社團 https://www.facebook.com/groups/463636870422595/

 


 

 

在我原本的人生計畫中,是沒生小孩這回事的,一場意外,我懷孕了。對於懷孕、生產,我完全沒概念,匆匆找了懷孕相關書籍,安了自己的心,殊不知重點是生產後一連串不可逆的旅程,孩子出生後真正是烏天暗地的開始。 

 

「溫柔生產」是我在孩子3歲大時才知道的事。懷孕時就打算自然產,最後產檢時醫生說胎兒頭部卡不進骨盆腔,不建議自然產。我猶豫了,也擔心到時候真的生不出來怎麼辦,又要痛那麼久,最後決定剖腹產。 

 

生產這事,沒有做功課的我只能聽從專業安排。預產期隔天,晚上有了產兆,趕緊進醫院,護士來灌腸剃毛,我問剖腹產也需要嗎?護士不耐煩的說需要!半夜開始陣痛,第二天開刀,等待臨時插進幾個需要緊急剖腹的孕婦,下午我終於被推進去了。 

 

麻醉後,醫生工作的時候,我只覺得體內好像有東西被挖出,少了一塊,沒多久就聽到小孩的哭聲。當護士把小孩抱到我眼前時,當時的感覺我到現在還釐不清,只跟他說聲嗨,感覺很快地被自己身體的反應拉回去,我一直噁心想吐、發冷。問了醫生護士,他們說是因為開刀,血管急速收縮的身體反應,不知道在點滴中又加進什麼東西,過一陣子後就好了。 

 

因為母嬰同室,孩子哭了我就抱來餵奶,大概是還沒掌握好吸奶技巧吧,孩子整晚哭得哇哇大叫,還驚動護士跑來恐嚇我說,如果小孩一直吸不到奶又這樣哭,會脫水!而且其他產婦也會被我們吵到不能休息。 

 

早上護士會抱小孩去嬰兒室洗澡、量體溫、做檢查,第二天小孩被抱去嬰兒室卻一直沒回來,問到下午才知道小孩被送進新生兒中重度病房,一聽到這名稱就很嚇!小兒科醫生說嬰兒體溫38度,怕有什麼感染,所以做了尿液檢查、血液檢查,還已經在打抗生素了!我的天啊!醫院完全沒有先知會我們就做這樣的安排! 

 

我住院六天回家,小孩卻還待在醫院的新生兒中重度病房,等待抗生素打完以及檢查報告(一切正常),對一個新生兒來說,多麼殘忍啊! 

 

對我來說,自己的生產經驗是很負面的,主要來自於自己準備不足,沒做功課,對於人生第一次動刀超級恐懼,最重要的是新生兒被這樣對待!醫院不當的處理方式和態度會變成媽媽對小孩的自責,想著自己沒有保護好孩子。不然其實我的婦產科醫生很溫柔,他的態度有安定到我,而且在小孩剛出生後還不太會吸奶時,他的話讓我脫離小孩可能脫水的恐懼。此外,在醫院現場的確也深深感受到護理人員在人手不足下的壓力。如果再來一次,我希望可以是不一樣的生產經驗,自然而美好。 

 

因此,當知道弟媳懷孕時,便把懷孕、生產、新生兒照顧等相關書籍送給他們,希望他們可以先作好準備,不用走像我那樣手足無措的冤枉路,可以有值得回憶的生育經驗。 

 

很誇張的是,當弟媳滿38週時醫院就一直要她去催生,理由是怕胎兒太大隻會不好生。他們夫妻不同意,等到40週才去醫院,媽媽的肚子被護士壓到烏青,生產過程壓迫到膀胱,產後無法排尿需要導尿,臉因為太用力而微血管破裂。 

 

聽到後真的好傻眼!38週醫院就要催生?小孩都還沒準備好出來,他們是在急什麼?這不是生產吧?是工廠生產線在趕製成品吧! 

 

生產,在台灣好像被當成疾病在處理,小孩,則被當成物品在對待。但是我們都知道,不該是這樣。所幸有一群人正在致力推動「溫柔生產」,關注生產醫療化的問題,朝向將生產自主權和選擇權交回媽媽手中,每個生命,都應該是被尊重和祝福的。 

 

希望台灣有一天,每個寶貝都是被溫柔迎接誕生的。 

 

台灣溫柔生產推廣協會http://www.gentle-birth-org.com/index.php

 

溫柔生產FB社團https://www.facebook.com/groups/463636870422595/

 

 

──《TGB通訊》第179期(2014/8)

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()