Lán到底ē-tàng hō͘ lán ê gín-á面對siáⁿ-mihê未來? Lánchâi-tiāu改變ê困境soah tio̍hhō͘ in承受, án-ne lán若無châi-tiāu解決困境, kámtio̍h想看māi, ài án-chóaⁿ hō͘ inhàn了後, 有能力去面對lán無解決ê問題? hām che to無想beh piàⁿmāi, án-ne lán beh án-chóaⁿ面對lán ê1?

 

我們到底能夠讓我們的孩子面對什麼樣的未來?我們無力改變困境卻得給他們承受,我們若無解決困境否必須思考著,要如何讓他們長大有能力去面對我們沒解決問題?如果連這個都不想拼拼看,這樣我們要如何面對我們的下一代?

 

[目錄]

 

Kám ē sēng pháiⁿ gín-á?/會不會寵壞孩子?@Tek-hôa

 

生不由己ê生產聯想/生不由己之生產聯想@Noya

 

Góa無想beh有核電廠/我不想要有核電廠@Tōa-thâu-liân

 

她看著他(5)@Phek-iàn

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()