Ta̍k禮拜2 kap6, 秀琴tō ē3點鐘ê山路, kā山頂種ê菜載落來平地市場賣, tō tī goán khiā-ke附近ê市場, 因為tiāⁿ kā i買菜, choaⁿ-á án-nese̍k-sāi. I主要賣高山高麗菜, tâm木耳, 香姑, kohchi̍t-kóa tng tio̍hê菜蔬, i賣菜無像平地人hiah-nī gâu計較, kè-siàu mā chiâⁿ a-sá-lih, seng-lí chiâⁿ, chiok chēlóng kā i交關kúi-nā--a.

 

Góa lóngi菜賣kah差不多êchiahchhōe i khai-káng. 秀琴嫁竹東, in ang mā tī竹東賣i山頂種ê. I有歲頭ê Yaba長期替i tī山頂種菜, 秀琴ta̍k禮拜chiūⁿchhò菜載菜, in ang lóng m̄ chiūⁿ, i 1 ê cha-bó͘tio̍h chiūⁿkng, 載菜, koh tio̍h落山賣菜, kah雙手ê關節lóng---, tio̍h注射止疼, kah變形--, kui身軀酸疼, ii bē-sái, 因為山頂ê親人lóng tio̍hi keng--leh.

 

In angchē-chē tāi-chì bē諒解, 對山頂ê親人bē-chióchheh, in ang-á-bó͘ sui-bóng tòa tàu-tīn, m̄-koh lóng sûi人過sûiê生活. 秀琴bat hō͘ in ang phah--, ang-á-bó͘關係chiâⁿ bái, i山頂ê親人koh-khah需要i. In大姊倒安養院bē tín bē, i tio̍h la̍p費用, in sun-áchia̍h, ---ê gín-á kohchâi-tiāu照顧, 秀琴choaⁿ-á kā gín-á chhōa tī身軀邊. Cha-bó͘-gín-á hioh-khùnmā ē姨婆tàu-saⁿ-kāng, chiok bat tāi-chì ê gín-á. 因為人客lóng kiohi是秀琴ê cha-bó͘-kiáⁿ, 若聽tio̍h叫姨婆, 人客ē hò͘ⁿ-hiân behgín-á老母ê tāi-chì, 顛倒hō͘ cha-bó͘-gín-á心內無爽快, tio̍h避免chit款情形, i人客面頭前lóng叫秀琴「ma-ma, 私底下chiah叫「姨婆」.

 

Chit ê cha-bó͘-gín-á kap goán cha-bó͘-kiáⁿ年歲sio-óa, góa tiāⁿ kā cha-bó͘-kiáⁿ êchahhō͘ i, hitigoán tau, kéng chi̍t-kóa cha-bó͘-kiáⁿ ê ang-á hō͘ i, i chiâⁿ歡喜mo͘hkuitńg--, i chiâⁿ kah, beh chah tńgkap in小弟分享.

 

Góa感覺原住民lóng khah ē-tàng無私來付出, 對家族成員ē互相tàu-saⁿ-kāng, chhiâⁿ-ióngchiâⁿ ê gín-áchiok sù-siông ê tāi-chì, a, 叔伯ê gín-á, 表姊, 表兄, a, aê gín-á, in正經khah無私. 顛倒平地人, 除去兄弟姊妹無生, pun人飼ê情形, hán-tit beh chhiâⁿ-ióng ka-tīê gín-á, --, 平地人ê文化iáukhah kē-lō͘自私.

 

Chit月日去拜訪秀琴in山頂ê部落, i kohgóa訂部落親chiâⁿê『民宿』,ē--, in不止á團結相愛ê大家族á! 部落是in ê, hō͘ in chiâⁿ做真正ê性命共同體.

 


 

 

每週二和六,秀琴就會開三小時的山路將山上種的菜載下來平地市場賣,就在我住家附近的市場,因為常跟她買菜,就這樣認識。她主要賣高山高麗菜、溼木耳、香姑,還有一些當季的蔬菜,由於她賣菜不像平地人那麼計較,價格也都阿莎力,所以生意很好,很多太太都跟她買好多年了。 

 

我都等她菜賣得差不多時再去找她聊聊。原來秀琴嫁到竹東,先生也在竹東賣她山上種的菜。她年邁的Yaba長期幫她在山上種,秀琴每週再上山砍菜載菜,她的男人都不上山,她一個女人要上山扛菜、載菜還要下山賣菜,操勞到雙手關節腫脹,要打止痛針,腰也常直不起來,全身酸痛,她說她不能倒,因為山上的家都要靠她撐。 

 

因為先生諸多的不諒解,對山上的家人有著不少怨懟,夫妻雖然同一屋簷下,但都各過各的。秀琴也被家暴過,婚姻狀況就擺著爛,因為她山上的家人更需要她。她的大姊癱瘓在安養院,她要支付費用,她姪女有毒癮且生下的小孩無法照顧,秀琴只好把小孩帶在身邊照顧。小女孩假日也會來幫忙姨婆,很懂事的女孩,在客人面前她叫秀琴媽媽,私下又叫姨婆,因為客人都以為是秀琴的女兒,如果聽到叫姨婆反而客人會好奇問起女孩媽媽的,反而讓小女孩不舒服。 

 

因為小女孩跟女兒年齡相彷,我常將女兒的課外書帶去給小女孩看,那天邀她來家裡,挑些女兒的布偶,她很歡喜的抱了一堆回去,說她很喜歡,要拿回去跟弟弟分享。 

 

我覺得原住民都比較能無私付出,對家族的成員互相幫助,伸出援手,所以養親戚的小孩是正常不過的事,養叔叔堂叔小孩,表姊、表哥阿姨舅舅的小孩,他們真的比較無私。反觀平地人,除了因為兄弟姊妹沒生育、過給親人的情形下,很少願意撫養不是自己生的小孩,看來,平地人的文化還是比較低落自私一些。 

 

這個月去拜訪了秀琴山上的部落,她還幫我訂了部落親戚的民宿,看得出來,她們是很團結相愛的大家族!部落是她們的根,讓她們成為真正生命共同體。

 

 

──《TGB通訊》第168期(2013/9)

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()