Kiàn-nā pōng tio̍h選舉beh kap中國黨sio-kiat,「維新」ê口號tō koh hō͘hiau出來liān.

 

Siáⁿ-mih是「維新」? Tī台灣, ta̍k-ê teh強調明治政府kā國家變強變hó-gia̍h. 關係日本幕末維新ê歷史, 台灣人kan-taⁿ知影伊藤博文, 福澤諭吉, ke̍k-ke koh聽過坂本龍馬, kā明治維新講kah chhùi角全pho, soah m̄知影29tō hō͘幕府(Bakufu)判死刑ê吉田松陰主張「草莽崛起」, 伊藤博文是吉田ê學生內底siōng han-bān, siōng投機--ê, 第一流ê勇將早tō lóng戰死--a. 台灣人koh-khah無想beh--ê, 明治政府thang好成功, hit當時日本下層武士為tio̍hchhōe民族ê出路, 用性命piàⁿ---.

 

Kyushu (九州) ê Satsuma (薩摩)武士是維新成功siōng重要ê力量, 西鄉隆盛kap大久保利通是Satsuma武士成就大事ê核心者. 下層武士出身ê西鄉隆盛是án-chóaⁿ ē pìⁿhit-tang-chūn日本不滿武士ê精神領袖? siáⁿê思想kap意志, hō͘ in成功kā幕府kiat-tó? In ián-tó幕府ê統治chìn, 有付出siáⁿê代價?

 

創建明治政府siōngê功勞者是西鄉隆盛, 新政府成立, i無法度忍受新政府內底hiah-ê官僚, 奸商kap投機者, 辭官tńg Kagoshima (鹿兒島), 軍隊內底大部份Satsuma武士mā kui-tīn tòe i辭官tńg故鄉. 西鄉sàngbeh反明治政府, i kan-taⁿbeh kā Satsuma武士安tah---, 維持in ê武士精神, thèng-hāu新政府無法度hō͘天下順服, iah是外國勢力威脅日本國生存ê, i tōē chhōa Satsuma武士出面, beh tī徹底毀壞ê土地產生出新ê日本人.

 

M̄-koh新政府無法度容允西鄉sàng kap Satsuma武士, 終其尾西鄉sàngtio̍h boài放棄chiah-ê武士, chhōa in chò-hóe造反(西南戰爭), chit場挑戰新政府權威soah kohphah-sǹg beh戰贏ê戰爭, 結束日本武士ê時代, kā不滿政府ê武士力量ê Satsuma武士chò-hóe chhōa ǹg死亡, hō͘明治政府thèng好鞏固---.

 

西南戰爭結束hit, tī Kagoshima ê Shiroyama (城山)決戰, 7萬官軍包圍無到200ê Satsuma反亂者, 7萬官軍chhoah kah beh, 面對死亡ê Satsuma武士bē-su chiah是勝利者, 知影西鄉sàng已經犧牲了後, 7萬官軍全體ǹg反亂者ê頭人跪--, che hō͘jōa-nī-á oh理解ah?

 

Lán若看西南戰爭ê歷史, 反亂者西鄉隆盛kap東京政府ê大久保利通, piàⁿpiàⁿpiàⁿ出新政府, tio̍h日本民族ê出路, tīkāng ê立場sio對戰, 互相理解koh tio̍h sio輸贏, hesiáⁿê心境? Satsuma兄弟sio-thâi, 心肝頭ê痛苦是jōa-nī深沈?

 

明治維新是日本下層武士用血kap性命piàⁿ----ê, m̄-koh維新換--siáⁿ? tio̍h日本ê出路, tio̍h-ài鞏固東京新政府, siōngê武士lóngtio̍h信念戰---a, 新貴族, 官僚, 買辦續leh chiūⁿ舞台, kap既得利益階層tâng-chê割稻á, 人民iû-goânthangpéng身出頭, che tō是維新ê真相!

 

鼓吹「維新」口號ê台灣人, kan-taⁿtio̍h維新了後ê『富國強兵』, kan-taⁿbeh別人êkap性命頂頭chiūⁿ舞台, kan-taⁿ ē-hiáu計較目chiu3尺利益ê台灣人, 對幕末維新ê真相kámchùn-būn--tio̍h?

 

tio̍h有浮去檯面上, tio̍h beh chiūⁿ舞台, kohbeh付出siōng chió ê代價, tio̍h-ài kā原則khàm---, 甚至tio̍h kā原則hiat-kak, kā原則扭曲, m̄願直接thuhchit ê統治體制kap利益結構ê siōng核心去, koh閃過對台灣人權力者ê嚴肅批判, tōē-tàng成功實現目標, tōthèng好用種種策略思考來解說, m̄-koh因為lán ê投機願去承擔ê代價, 終其尾ēhō͘ lán ê1代去承受, behbē lī.

 


 

 

每逢選舉逼近,準備跟中國黨對決,「維新」的口號就不絕於耳。 

 

什麼是「維新」?在台灣,大家強調的是明治政府發展實業來實現富國強兵的目標。日本維新的人物,台灣人只知道伊藤博文、福澤諭吉,頂多還聽過坂本龍馬,明治維新的事蹟講得嘴角全波,卻不知道29歲就被幕府處死的吉田松陰主張「草莽崛起」,伊藤博文是吉田的學生裡最糟糕、最投機的,第一流的勇者早就都戰死了。台灣人更不想知道的是,明治維新的成功,是當時日本下級武士為了找尋民族的出路,用性命拚出來。 

 

九州的薩摩武士是維新能夠成功最重要的力量,西鄉隆盛和大久保利通是薩摩武士成就大事的靈魂人物。出身下級武士的西鄉隆盛如何成為當時全日本不滿武士的精神領袖?是什麼樣的思想和意志讓他們成功地將倒幕維新?他們打倒掌握大權與資源的幕府前,又付出了什麼代價? 

 

創建明治政府最大功勳是西鄉隆盛,新政府成立,他無法忍受新政府裡貪官、酷吏、奸商和投機者橫行,辭官回鹿兒島,軍隊裡大部份薩摩武士也整群跟著他辭官回故鄉。西鄉沒有要反明治政府,他只想安撫和維持薩摩武士的力量,一旦新政府無法使天下順服,或是外國勢力威脅日本國生存時,他將率領薩摩武士出面迎戰,在焦土中誕生出新的日本人。 

 

但新政府無法容忍西鄉和薩摩武士,最終西鄉為了不離棄這些武士,帶著他們造反(西南戰爭),這場挑戰新政府權威卻不打算戰勝的戰爭,將不滿政府的武士一起帶向死亡,徹底終結武士的時代,明治政府也因此得以鞏固。 

 

西南戰爭結束那天,在鹿兒島的城山決戰,七萬官軍包圍不到200人的薩摩「叛軍」,七萬官軍膽顫心驚,準備走向死亡的薩摩武士卻士氣高昂,知道西鄉已經犧牲後,七萬官軍集體跪下向「叛軍首領」致敬,這是多麼令人難以理解啊? 

 

而這場西南戰爭,對戰兩方,「叛軍」首領西鄉隆盛和東京政府的大久保利通,一起奮戰開創了新政府,為了日本民族的出路,在不同立場對戰,互相理解卻又必須兵戎相見,那是什麼樣的心境?薩摩兄弟相殘,心底的痛苦又是多麼地深沈? 

 

明治維新是日本下級武士用鮮血和性命拚出來的,但維新換來的是什麼?為了日本的現代化必須鞏固東京新政府,但最勇猛的日本武士為信念戰死,新貴族、官僚、買辦登場,與既得利益階層共同收割維新的果實,人民依舊沒有翻身的機會,這就是是維新的真相! 

 

鼓吹著「維新」口號的台灣人,只看到維新後的富國強兵,只想踏著別人的鮮血與性命跳上舞台,長袖善舞一番,只知計較眼前三尺利益的台灣人,真的看到了維新幕後的殘酷真相嗎? 

 

為了浮上檯面、為了爭取到舞台,又要付出最少的代價,就必須隱藏原則,甚至拋棄原則、歪曲原則,不願直指這個統治體制、利益結構的最核心,更閃避了對台灣人權力者的嚴厲批判,最終即使能成功達到目的,即使能用各種策略思考來自圓其說,但因我們的投機不肯承擔的代價,終將遺留給我們的下一代去承受。

 

 

──《TGB通訊》第178期(2014/7)

 

 

    全站熱搜

    台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()