Piān-到「決戰ê關鍵」, ta̍k-ê to lóng ē顧慮「事後算siàu(無論是內iah), -chiah ē jú無人beh開路, 1 ê. Chit-má場做頭ê壓力已經大kah受採訪ê, tio̍h學生安全目屎liàn---.

 

24冬過---a, 台灣ê反對運動iáu kāng款停留「議會路線」kap「街頭路線」teh kà, 增差統治者kap抗爭者, 雙方ê手段kap表面工夫lóngkah koh-khah iù-lō͘. 簡單講, 統治者「吞忍」(boài回應, boài鎮壓) ê siáuá, khahê1mài講蔣經國, 連李登輝時代to lóng真正動手鎮壓, 統治者chiah-nī iù-lō͘ ê處理手路, ùi陳水扁時代開始--ê.

 

街頭抗爭者, behê「衝組」早--ê, chheh--ê chheh, 無人beh衝第1線。頂pái陳雲林ê圓山對chhiângchiok明顯, 現場kui堆人chi̍t是「衝組」--ê, m̄-koh tō欠頭1 ê人第1 chhèng ê煽動.

 

Chiah ē chit-má ê學生抗議(連學運無算, 因為無平常時校內基層組織kap思想武裝, koh-khah免講學校之間ê聯合運作), tō kan-taⁿ ē-tàng利用公民運動」來擴大參與面, 來衝人數, 拚氣魄! M̄-kohchi̍t-kóa同學當然敢衝, 若無chit-pái mā無法衝入去立法院.

 

「公民活動」一定有i ê作用, 踏出chit步總比bih tī厝內iah是新聞kap網路khah. 嘉年華會式ê遊行sui-bóng真弱, m̄-koh同時hō͘ 統治者ê武裝hām心防弱化.

 

學生chit-má tī立法院內底keng-tiâu--leh mā1 ê策略, 畢竟立法院siōng無對抗力頭ê自由廣場(野百合kap野草莓) iah是總統府頭前(紅衫軍). 統治者ê立法院hông佔領chit款屈辱, 全世界大概kan-taⁿ kiōng-beh亡國kap內亂ê所在chiahē tio̍h, iah是統治者像軟腳chit-pān--ê chiah吞忍ē.

 

所以chit-páikeng到後禮拜2, 是國民黨早宣佈chit ê5 kap後禮拜2立法院停會ê期限. 國民黨內底êngē派一定ē「擋bē-tiâu, 看國民黨出招--lo͘h.

 

統治者是bē hō͘ chhùi-nōa tū---e, koh-khah hō͘ 網路ê『打卡』kap任何文章kiat-tó, káⁿ若無人beh chhōa頭「抗議」, ta̍k-ê2 chìniáu是去立法院現場支持chit場「公民活動」--lah. 

(2014/3/22)

 


 

 

每到「決戰關頭」大家都會顧慮「秋後算帳」(不管場內、場外)所以越來越沒有人要當頭開第一槍。現在場內當頭的已經壓力大到受訪時,談到學生安全時都落下眼淚了。 

 

24年過去了,台灣的反對運動還是一樣停留在「議會路線」及「街頭路線」的拉扯只是統治者與抗爭者,雙方的手段及表面工夫都做更細膩簡單講,統治者戴上「忍住」(不回應、不鎮壓)的面具,以前的老一輩不要說小蔣,連李登輝時代都是真的鎮壓,統治者這麼細膩的處理手法是從阿扁時代開始的。 

 

而街頭抗爭者,要衝的「衝組」早就老的老,灰心的灰心,沒人要衝第一線。上次陳雲林的圓山對歭就是最明顯的例子,現場一堆人一看就知道是「衝組」的,但就是少了第一人第一槍的鼓動。 

 

所以現在的學生抗議(連學運都稱不上,因為沒有平時的校內基層組織及思想武裝,更不用說校際的聯合運作),也只好戴上「公民運動」的面具來擴大參與面,也就是衝人數,壯膽用!不過有些同學當然也敢衝,要不然這次也無法衝進立法院。 

 

「公民活動」一定有其作用,畢竟踏出一小步總比躲在家裡或是新聞及網路裡好。嘉年華會式的遊行雖然很弱,但同時也弱化了統治者的武裝及心防。 

 

學生現在在立法院內撐著也是一個策略,畢竟立法院不是最沒有衝撞力道的自由廣場(野百合及野草莓)或總統府前(紅衫軍)。統治者的立法院被占據這種恥辱,大概全世界只有快亡國及內亂的地方看得到,或是統治者像軟腳馬者才嚥下這口氣。 

 

所以這次先撐到下週二,也就是國民黨早就宣布這週五及下週二立法院停會的期限。國民黨內的鷹派一定會「凍未條」,屆時就看國民黨出招了。 

 

統治者是不會被口水淹死的,更不用說被網路上的打卡及任何文章打敗,既然沒有人要帶頭「抗議」,大家週二前還是去立法院現場支持這場「公民活動」吧。 

 

(寫於2014/3/22)

 

 

──《TGB通訊》第176期(2014/5)

 

 

    全站熱搜

    台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()