之一。關係1945hit ê--人發生ê tāi-chì

 

安らかに眠って下さい 

過ちは繰返しませねから

ーー雑賀忠義 

 

IMG_7467.JPG

 

 

Chit-chōa chhōa gín-á去廣島(ひろしま)和平記念公園hām資料館, kohbeh去祝島(いわいしま)參加in 34冬來ta̍k禮拜1暗頭á ê反核遊行. Chit-tīn gín-á chēng細漢tō tòe大人關心台灣ê反核運動, 核電廠hām輻射是切身ê生活議題, m̄-koh輻射看bē-tio̍h mā phīⁿ, 親身走1 chōa廣島, 看原子彈爆炸ê厝頂kap資料館展示ê資料, ka-tī 去感受輻射ê影響, phēng大人kā inkoh-khah chē khah實際

 

 

IMG_7415.JPG

 

 

廣島城, koh叫做鯉城(りじょう), 是統一中国地區ê毛利輝元(もうり てるもと) 1589太田川三角洲起ê平城. 1591年毛利輝元ùi吉田郡山城搬入iáu-bōe完工ê廣島城. 1600年関ヶ原の戦い(せきがはらのたたかい), 毛利輝元ê領土hō͘ 戰贏ê徳川家康(とくがわ いえやす)kah chhun周防(すおう)長門(ながと) 2(chit-má ê山口縣), 廣島城主變做福島正則(ふくしま まさのり). 1619年受風颱大水影響, 幕府申報進行擴建, 福島正則hông改易移封, 城主換做浅野長晟(あさの ながあきら), 一直到1871年廃藩置県(はいはんちけん), 浅野氏lóng是廣島城城主. 明治政府廣島城做軍事用途用. 地理位置kap海陸運ê關係, hit-tang-chūn ê廣島是軍都, 1873年設第五軍管區廣島鎮台, 是日本全國六鎮台之一. 1894年日清戰爭/甲午戰爭, 總司令部sóa tī廣島城內, 明治天皇1894/9/151895/4/27 mā tòa tī chia, 日本帝國議會mā tī城內召開. 19458月初6, 米國廣島khian原子彈爆炸, 廣島城kui-ê--. 1953年指定史跡, 1958年重建, 一直到1994年總算重建復原完成

 

IMG_7380.JPG

 

 

19458月初6 chái-khí 8:15, 原子彈廣島市面頂600koân ê天頂爆炸. 爆炸瞬間, tō ná1粒小型日頭ê能量爆炸, 爆炸中心點產生1百萬度ê高溫, 形成1丸大火球, 火球siōng大直徑1秒鐘後膨大到280, 表面溫度5千度, 熱線(光輻射), 超高壓爆風(衝擊波), 放射線, 直接被爆者有35萬人, 到年底有14萬人死去. 爆炸中心點「島病院」2 km內建築物全毀. Hit工有8000以上ê學生被動員, 爆炸ê時有6300人死亡.

 

17155776_1647024411979361_7946813111532847788_n.jpg

 

 

原爆ドーム(げんばくdome)本底是廣島縣物產陳列館, 1915年完工開館, 是捷克建築師起--ê. 1944年館業務廢止, 改做內務省中国四国土木出張所kap廣島縣地方木材株式會社ê辦公室. 爆炸了後, chia ê保存有2派意見, 1 pêng認為àiloài做原子彈破害ê見證, 1 pêng認為che是危險ê建築物ài拆掉, 無想beh koh想起原子彈ê悲劇. 1966年做出永久保存ê決定

 

IMG_7422.JPG

 

 

これはぼくらの叫びです

これは私たちの祈りです

世界に平和をきずくための

ーー原爆の子の像 碑文 

 

IMG_7445.JPG

 


Che是關係1 ê gín-á ê故事, mā是替全世界gín-á祈求ê故事. 1945年原子彈爆炸ê, 佐々木貞子(ささき さだこ) chiah 2, ka-chài無受傷, 健康快樂大漢. 10冬後tī i讀小學6ê, soah診斷出有白血病, 經歷8個月kap病疼ê戰鬥, 19551025過身去. 破病期間, 貞子相信若áu 1千隻紙鶴病tō ē好去, tō the̍h藥包紙áu超過1300ê紙鶴. tio̍h貞子ê死亡衝擊ê學生, 開始訴求替所有原子彈爆炸死去ê gín-á記念, 全國超過3100間學校ê學生o͘-ián, koh有海外ê支援, 19585月初5日本êこどもの日(兒童節) hit, 設立「原爆の子の像

 

17155946_1647017065313429_1793371969421009233_n.jpg

 

 

A-goa̍t-á講貞子ê故事hō͘ gín-á, kohtio̍h全日本ê學生gín-á áu ê千羽鶴(せんばつる), gín-áche真有感觸, tō tī in chit ê年歲...... 

 

IMG_7446.JPG

 

 

Goán ǹg資料館ê方向行--. 10外冬前頭1 páitio̍h資料館ê展示不止á shock, 印象chiok, 特別是東館ê原爆模擬場景, chìt-piàn tú tio̍h東館整修, thang--tio̍h, m̄-koh西館ê資料有夠hō͘ chiah-ê gín-áleh ta̍uh-ta̍uh-á消化--a. 

 

IMG_7464.JPG

 

 

請安眠, goán bē kohchit款錯誤

 

IMG_7465.JPG

 

 

Chegín-á來講kám ē siuⁿ過沉重? 悲慘ê相片, 遺物, 是實實在在發生過--ê, ê世界bat發生過chiah-nī恐怖ê tāi-chì, 實際siōng iáu一直teh發生. 快樂無煩惱ê年歲, 同時體驗tio̍h現實ê殘酷, gín-á ná看表情沉重, kiōng-beh chih-chài bē-tiâu, 大人...... 

 

17021836_10202831792753724_4173524524336239442_n.jpg

 

 

忘れてはならない夏がある。

昭和20年8月6日

 

IMG_7506.JPG

 

 

 

之二。關係持續34ê反核抗爭

 

P_20170213_163806_1.jpg

 

 

Ùi大阪坐點半鐘久ê新幹線到廣島, chiah koh ùi廣島坐點半鐘久ê火車kho̍k到柳井港(やないみなと), koh1點鐘久ê船到祝島(いわいしま), 去到hia mā e-po͘ 5--a, túē-tàng hù 6點半ê遊行

 

received_1568750249806032.jpeg

 

 

Chi̍t上岸tō tī港邊看tio̍h大大字ê原発絶対反対(げんぱつ ぜったい はんたい

 

16938435_10202831773473242_7529686731499465692_n.jpg

 

 

Goán chi̍t-tīn人大大細細13 ê, 2tòa. Goán tòa ê chit間みさき旅館, ùiátō ē-tàngtio̍h對面按算beh起核電廠ê上関(かみのせき)田ノ浦(たのうら), 離祝島chiah 4 km. 旅館ê o͘-bá-sánggoán:「原発に反対を一緒に頑張りましょう!」 

 

IMG_6672.JPG

 

 

Tng-beh準備出門集合ê, soah hiông-hiôngtio̍h通知講天氣因素遊行暫停!!! Chihê くにひろ さん知影goán是專工來參加遊行--ê, 特別講隔轉工beh chhōa goán se̍h庄頭1 liàn. 

 

暗頭á, --nihsiáⁿ, 海風直直siàn, goán石牆áleh êá--nih, chit ê反對起核電廠擋34ê漁村, --tio̍h-ê是靠村民意志保護留loài ê景緻

 

16995943_1647050818643387_174098721164181327_n.jpg

 

 

透早7ê祝島, iáu烏陰烏陰, ta̍k間厝ê灶跤電火lóng to̍h--leh. Chi̍ttīnかもめ 漁港飛來飛去, 人開始1ê活動

 

17191513_1647051905309945_3221101471670941845_n.jpg

 

 

早頓食飽, o͘-bá-sánggoán i ê反核頭巾. 2011311福島核災有hō͘ 日本ê核能政策停睏1chiokê時間, m̄-koh安倍政權起來了後sûi koh有大變數, 舊年山口縣通過上関原発預定地填海工程許可延長申請, 縣議會通過推進核電廠ê意見書, --來祝島beh完全擺脫核電廠設立ê威脅, iáu有真長êài. 台灣beh廢核, mā iáu有真chē khang-khòe ài

 

P_20170214_125020.jpg

 

 

祝島ê khiā-ke lóng集中港口邊, óa海食海, 掠漁為主. --nih chit-má chhun 400 ê, 75%是老人, 小學kan-taⁿ 2 ê高年級學生. 出產枇杷, 品質真好, sì-kè lóngē tio̍h枇杷樹kap水仙, goánchit-chūn tng-teh開花, in ē kāá pha̍k-ta khan-só͘ 泡茶lim. 1區平さんê水田(棚田, たなだ), 3代種作ê水田, tīê另外1, o͘-jí-sáng ta̍k工駛三輪車peh山路去巡田. くにひろ さん ná chhōa goán紹介, koh chhōa goán去海邊á khioh玻璃石頭. Gín-átio̍h大海kiōng-beh---, ka-chàiki-ki ê海風有kā intiâu--leh. 

 

17191514_1647053448643124_6749005118155757741_n.jpg

 

 

Goán中晝ê, くにひろ さん in ang-á-bó͘ koh專工做飯丸hō͘ goán chah leh--nih, gín-á chi̍t上船tō sûi sa來食, ta̍k-ê lóng thui 2粒直直hoah chiok好食, in--siōng好食ê飯丸. 簡單ê飯丸, tō kan-taⁿ海苔hāmchit 2niâ, gín-á soahtio̍h對方體貼ê心意, chiok感心, chiok感心--ê. 

 

17191404_1647067525308383_5033154180747790473_n.jpg

 

 

祝島反対上関原発大事記

 • 1982年,上関原発建設計畫提出。

 • 2005年,中国電力公司開始上関原発預定地田之浦的詳細調查。

 • 2008年,中国電力公司調查發現附近海底有新斷層。

 • 20091月,中国電力公司完成上関原発計畫的詳細調查。

 •            4月,中国電力公司開始進行現場準備工事。

 •            5月,反對派建設監視小屋,中国電力公司提告。

 •            6月,田之浦山林採伐全面展開。

 •            9月,中国電力公司試圖啟動填海工程,被反對派阻止,施工船無法靠岸。

 •            1016日,中国電力公司對反對派39人向山口地方法院岩國分院提出臨時處分申請。

 •            1029日,中国電力公司在田之浦海域設置七組施工現場浮標。

 •            114日,田之浦填海工程開始。

 •            118日,在田之浦阻止行動中,第一次有人受傷。

 •            126日,中国電力公司施工船從田之浦撤退。

 •            129日,反對派在距離爐心預定地250 m的監視小屋完成。

 •            1215日,中国電力公司對於反對派的阻止行動造成現場準備工事推遲,向祝島二人提出4800萬円的損害賠償。

 •            1218日,中国電力公司向經濟產業省提出1號機的原子爐設置許可申請。

 • 20101月,對於中国電力公司的臨時處分申請,山口地方法院岩國分院認可中国電力公司的主張,禁止填海工程完成前的妨害行為。

 •            2月,上関町議員選舉,推進派9名、反對派3人當選。

 •            323-25日,中国電力公司試圖在祝島召開原子爐設置許可申請說明會,居民連續三天抗議阻止,無法登陸。

 •            415-16日,中国電力公司連續兩天各動員140名和160名社員、警備員、作業員,試圖設置預定地臨時碼頭周圍的安全柵欄,反對派約70名連續在現場抗議,阻止安裝。

 •            428日,中国電力公司在島外的上関町召開島內說明會,約20名居民參加。

 •            510日,祝島居民約50人向經濟產業省提交全國85萬人的「原発建設計畫中止!」連署。

 • 2011221日,中国電力公司恢復中斷了13個月的填海工程,動員數百人的作業員和警備員,在深夜強硬展開作業,和反對派居民展開激烈的攻防戰。

 •            223日,在田之浦抗議行動中,有兩位民眾被工作人員壓傷,工程中斷。

 •            311日,東日本大地震,福島核電廠核災發生。

 •            315日,受福島核災影響,山口縣知事要求中国電力公司謹慎應對事故,填海工程被中斷。原子力安全保安院要求追加調查,持續好幾個月直到調查結束。

 •            6月,知事在縣議會表示,現階段國家核能政策以及對核電的具體安全措施不透明的狀況下,計畫不能進行新的程序。

 • 201210月,在填海工程許可證到期前,中国電力公司提出延長三年的申請。

 • 20145月,中電資金寄付的道路擴建工程開始。

 • 20155月,中国電力向縣府提出填埋許可證延長28個月至20186月止的延長申請。

 •            6月,中国電力提出延長至20197月止的申請。

 • 20168月,山口知事獲准上関原発預定海域的填埋許可延長申請。4800萬円的損害賠償請求訴訟和解成立。

 •           10月,山口縣議會提出推進上関原発意見書並獲縣議員通過。

(資料來源:STOP!上関原発!

 

 

祝島ê o͘-jí-sáng o͘-bá-sáng iáu teh堅決反對核電廠, lán台灣ê廢核運動mā tio̍h繼續奮鬥. 3/11廢核大遊行, ta̍k-ê鬥陣khiā出來

 

17212219_1647092955305840_8432829523483502366_o.jpg

 

 

延伸閱讀:

崔愫欣的BLOG:祝島的一千個傍晚─反核之島抗爭紀實

核食能安?》科學 幫得上忙嗎?│焦點事件

 

 

 

之三。扇形車庫保留參觀ê意義

 

台灣bat看過彰化ê機關車車庫, chhím看津山chit ê, 感覺無siáⁿ特別, mākhah, khah輸彰化ê感覺. 轉車台有用鐵鍊圍起來, 無像彰化ē-tàngtio̍h火車出入車庫ê過程

 

IMG_7544.JPG

 

 

M̄-koh chi̍t oat入第一展示室, 津山線ê模型tō chhāi tī hia, 1 ê阿伯負責操作hō͘ kāng火車模型去走, tio̍h火車án-chóaⁿ ùi機關車車庫出來, koh入站, 了後án-chóaⁿ tńg車庫ê過程, tōgoán沿鐵枝路行過ê所在ah. Gín-ákah chiok歡喜, koh tòe火車走, 阿伯真有耐心11台操作hō͘ in

 

IMG_7553.JPG

 

 

第二第三展示室入口設計做古早式ê車頭形, tú-chiahê門票chit-chūn tō ē-sái sa出來ka-tī katǹgá, m̄-nā有古早鐵路文物ê展覽, kohsiōng新形ê『磁浮列車』模型. Koh有鐵枝路是án-chóaⁿ是舖hit款石頭, kāng路線方向beh án-chóaⁿ轉換軌道, siáⁿ-mih款輪á chiah bē péng, kapán-chóaⁿ連絡......lóng清楚展示內底, koh-khah重要--êlóngē-tàng去摸去khapsńg, 親身去體驗--ê! 展示室se̍h, tō ē對火車ê設計後壁ê思考koh-khah了解. Chit-chūn chiah知影, 津山ê機關車車庫無輸台灣, 顛倒贏lánchē--leh! 彰化ê機關車車庫有開放參觀, m̄-koh mā kan-taⁿ參觀niâ, 無其他ê說明, 機關車車庫保留tiâu--leh koh開放參觀beh chhòng siáⁿ? 當然是教育意義! Chia-chōa日本hō͘ góa體驗tio̍h chit

 

IMG_7613.JPG

 

 

 

之四。工作態度

 

經過郵局, tio̍h郵差騎o͘-tó͘-bái beh出發chìnkoh tīhia se̍h S, 騎直線, se̍hoatchiok. Goán hò͘ⁿ-hiânloài, 看起來是in ê SOP流程, ta̍klóng án-ne, 表情態度lóng chiok téng-chin--ê! tio̍h che hō͘ ta̍k-ê不止á SHOCK! gín-á mā tī hiachiok

 

P_20170218_143658.jpg

 

 

坐電車ê, 無論是beh, beh, ùn-chiàng lóng ē--nih1, 手指頭前, chiah開始操作

 

見識tio̍h日本人對安全ê要求, 對自我ê要求, kap intāi-chì ê態度, 引起goán事後chiok chē討論

 

津山goán tòa ê chia附近, 商事chiâⁿ chē, tho͘-lá-khuh mā chē, m̄-koh ta̍k台看起來lóng chiokchiok chheng-khì. Tō tī goán e-po͘ 時行tńg民宿ê--nih, tio̍h in tng-tehtho͘-lá-khuh, 看起來應該是下班chìnê khang-khòe, kahsih-sih, 莫怪ta̍klóng chiah chheng-khì! Téng-chin koh負責ê日本人, 實在hō͘ goántio̍h chiok chē. 

 

IMG_7632.JPG

 

 

 

之五。滿滿ê人情味

 

因為計畫ê落差, tī津山goán tòa民宿, Î-choan in tòa飯店, soah koh tú tio̍h gín-á破病. 到位hit, 民宿頭家たかゆき さん chiok好心先載 Î-choan kap Yan去飯店, chiah kohgoán去超市買菜tńg民宿. I Koh主動講goán beh離開hit, ē-sáigoán去車頭坐車, mā ē-tàng koh去載Î-choan in, 實在hō͘ chiok感動--ê~~~!!! 

 

P_20170219_200440_1.jpg

 

 

民宿隔壁飼雞ê o͘-jí-sáng, tio̍h goán是台灣去--ê, sûi the̍h 1 盒雞卵送goán. Goán回送1包台灣米phang, i soah kohgoáná. 庄腳ê人情味, hō͘ chiok感心--ê. 

 

P_20170227_224835.jpg

 

 

 

之六。學生gín-á ê元氣

 

Ta̍k工透早7lóng ētio̍h隔壁小學校ê gín-á大大聲ê「おはようございます」. Ta̍kē輪流有1班學生khiā tī校門口對來到學校ê gín-á互相講「おはようございます」, 學生到學校了後運動埕活動, 準是寒人chiah-nīê天氣, in mā是穿短褲teh運動, ta̍k-ê lóng chiok有元氣--ê, 無像台灣早早去到學校教室抄連絡簿á. 

 

IMG_8703.JPG

 

 

 

之七。攪吵kap界線

 

廣島有1ta̍k-ê tī其中1間民宿聚會, chit-chōachē無法度全tòa chò-hóe, 1ē-tàng鬥陣放鬆開講, 大人gín-á lóng chiok歡喜. 歡喜kah過頭, gín-á sńg kah siuⁿ high, 時間...... tio̍h民宿頭家寫phoe通知講厝邊反應goán siuⁿ! 路尾厝邊koh有來lòng! 實在真失禮

 

對日本社會ê共識, mài影響tio̍h別人, chiâⁿê困擾, eng9點過tō ài khah細聲--leh, chiah-ê知影, chit-chōa soah影響tio̍h厝邊ê hioh-khùn, kohchiâⁿ民宿頭家ê困擾, 實在是chiokê失覺察. Phek-iàn講厝邊ēlòng是已經siuⁿ超過--a. ta̍k-ê來講, 絕對是chit-chōa siōng重要ê經驗hām教示

 

IMG_7372.JPG

 

 

 

之八。旅行ê意義

 

Ta̍k-chōa出去, lóng見識tio̍h chiok chē, 感受tio̍h chiok chē. 

 

旅行kan-taⁿ是看tio̍h表面, ta̍k-ê國家kap社會lóngin ê問題, tio̍h實際長期生活內底chiah ē-tàng了解, m̄-tio̍h. 

 

Mā m̄beh phô͘-tháⁿ日本ê, keng-thé台灣, 否定ka-tī. ǹg-bāng台灣變koh-khah, 脫離野蠻社會ê狀態, chit ê心意

 

食暗開講ê, tio̍h重工業煙筒管kap豐富海產ê瀨戶內海並存ê畫面衝突, m̄-koh in ê海水kap空氣iû-goân hiah-nī chheng-khì, 廢水án-chóaⁿ處理是台灣ē-tàng--ê. 

 

Gín-á感受siōng

 

IMG_8181.JPG

 

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()