8月初1, 台灣原住民日. Chit禮拜tńg去桃園, tio̍h縣政府大力teh宣傳『原住民聯合豐年祭』, 其實是tī經國路邊--á ê公園tah thiàn-to͘h, kúi ê chhēng原住民衫ê人不時tòe音樂跳舞, bē-su是『園遊會』iah夜市á--leh, m̄是有入口ê紅布條, 根本m̄知影是『豐年祭』, m̄-koh桃園縣已經án-nekúi-nā--a, 增差是地點無kâng niâ.


Tī彰化縣講tio̍h原住民ē hō͘人想tio̍h Babuza平埔族, 已經完全漢化kan-ta chhun番字地名留---ê kúi ê庄頭. --m̄知是因為921地動iahtoh 1 pái風災, bē-chió原住民ùi南台灣hām南投被迫hôngsóa去芳苑鄉ê『國民住宅』tòa, 議員名額mā因為án-ne ke 1 ê原住民代表. 翁金珠做縣長ê時民進黨ê Kacaw Satu參與議員補選(原本ê原住民議員因為買票hông判定當選無效), 所有民進黨黨公職lóng tio̍h認養區域替Kacaw Satu拜訪選民giú, chiah知影和美3 ê鄉鎮mā有原住民, m̄-koh無夠10 ê (soah已經當選過2ê原住民議員), mā lóng四散tī各地.


Chit kúi冬彰化縣政府mā有辦『原住民聯合豐年祭』, 感覺真奇怪, mā kap桃園縣ê『園遊會』kāng, kúi ê tà-á teh賣山豬肉, kúi êchhēng原住民êtīteh se̍h, koh tòe音樂跳舞, 開場ê時跳chē, kap其他ê『園遊會』活動無siá-mihkâng. Che到底算siá『豐年祭』? kohsiáng ê『豐年祭』?『豐年祭』做執政者khai-chî大拜拜ê名義, chhìn-chháichit ê名義辦chi̍t-ē活動, 刺激chi̍t-ē地方經濟, koh ē-tàng當做是關心弱勢族群ê政績, 內容是siá已經無重要--a.

 

舊年kap Gio̍k-hōng去台東ê Bunun文教基金會, 舞蹈表演看soah了後Gio̍k-hōng batgóa ê感覺? M̄neh, tām-po̍h-á失望, hit款舞蹈表演, 感覺除去chhēng-chhah, 音樂hō͘人知影che是原住民ê舞蹈, soahbē tio̍h跳舞, 音樂後piah ê文化意義.


Chit-máphín講保存原住民音樂ê樂團, 結果是chhēng原住民êteh phah南太平洋ê, 音樂mā是搬ùi南太平洋群島ê音樂, ka-tī族群本底有ê樂器, 音樂lóng---a. 傳統當然ē-sái創新, m̄-koh完全搬國外ê mi̍h-kiāⁿ取代ka-tī本底有--ê, lō͘kan-ta chhun外型(chhēng台灣原住民ê) ê打擊樂團, án-ne kám算是保存傳統文化?

 

文化到lō͘尾若kan-ta chhun表面ê商品, m̄-tāⁿ簡單行銷, koh-khah ē hông物化, 甚至扭曲文化內涵, chithō͘thiau故意扭曲, khòai內涵ê文化, kám iáu koh有保存ê意義?

 

中國ê教育總--phô͘-thá ka-tī, phì-siù別人, 漢人chiâ做中國唯一ê種族, m̄-koh元朝hām清朝soah是外族m̄是漢族統治. 四書五經ê孔孟思想, kan-ta有君主, 階級kap服從, 倫理, m̄-bat有過尊重kap同理心, 深深影響lánta, 公務機關ê官僚是án-ne, 軍隊內底ê學長制是án-ne, 學校ê師生關係oan-naán-ne, 甚至tī厝內māán-ne. Chit款思想已經內化做中國文化, --是用粗殘ê方式對待非主流, 非中心, chióê文化hām族群, chiah ēchit款用商品ê方式teh消費別ê族群ê文化.

 


 

81日,台灣原住民日。這星期回到桃園,看到縣政府大力宣傳原住民聯合豐年祭,說穿了就是在經國路路邊的公園搭帳篷,幾個穿著原住民服飾的人不時隨音樂起舞,感覺像是園遊會、夜市等市集,若不是入口的紅布條,根本無法與豐年祭聯想在一起,但桃園縣已經這樣辦了好幾年,只是地點不同。


在彰化縣提到原住民會想到巴布薩平埔族,已經完全漢化徒留番字地名的幾個村落。後來不知是因為九二一地震還是哪次風災,不少原住民從南台灣、南投被迫移住到芳苑鄉的國民住宅,議員也因此多了一名原住民代表。翁金珠執政時民進黨的卡照撒都參與議員補選(原住民議員因賄選被判當選無效),所有民進黨黨公職都需認養區域替卡照拜訪選民拉票,才知道和美三鄉鎮也有原住民,只是不到10(但和美已經產生2屆的原住民議員),且都零散居住各地。


這幾年彰化縣政府也辦理原住民聯合豐年祭,感覺很突兀,而它的豐年祭也同桃園縣的園遊會一樣,幾個攤位賣山豬肉,幾個人穿著原住民服飾在攤位中走動並不時隨音樂起舞,開場時跳一場舞蹈,跟其他園遊會活動沒有兩樣。這到底算什麼豐年祭?又是誰的豐年祭?豐年祭好像成為執政者花錢大拜拜的名目,隨便藉此名目辦個活動,刺激地方經濟,還可以成為關心弱勢族群的美麗政績,而內容是什麼已經無所謂了。


去年和玉鳳到台東布農文教基金會,看完舞蹈表演之後玉鳳曾問我的感覺?不知道,有點失望,那樣的舞蹈表演,感覺除了服飾、音樂讓人連結這是原住民的舞蹈,卻看不到舞蹈、音樂背面的文化意義。


現在有標榜保存原住民音樂的樂團,結果是穿著原住民服飾打南太平洋的鼓,音樂也是移植南太平洋群島的音樂,自己族群原有的樂器、音樂完全不見了。傳統當然也可以創新,但完全移植國外的東西取代自己原有的,最後只剩外貌(穿著台灣原住民服飾)的打擊樂團,這樣也算是保存傳統文化嗎?


文化最後若只剩下表面的商品,不只易於行銷,更容易被物化,甚至曲解文化內涵,這種被刻意曲解、被挖空內涵的文化還有保存的意義嗎?


中國的教育總是吹噓自己,貶低他人,漢人成為中國唯一的種族,但是元朝、清朝其實都是外族而非漢族統治。四書五經的孔孟思想,只有君主、階級與服從、倫理,從來就沒有尊重與同理心,深深影響我們至今,公務機關的官僚如此,軍隊中的學長制如此,學校的師生關係也是如此,甚至在家庭中也是如此。這樣的思想已內化成為中國文化,所以總以粗暴的方式對待非主流、邊緣、少數的文化、族群,所以才會有這種以商品的方式消費他族的文化。

 

──TGB通訊》156(2012/9)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()