Tī 1997ê生活營了後, 營隊ê工作人員有kap學員聯絡--êchió, 學員kap工作人員真緊koh轉去ka-kī ê所在, 台語生活營變成1 ê hioh-jo̍ah ê Summer camp niâ, chegóa上無ǹg望看---ê.

 

所以tī hitê X'mas, góa 有寄X'mas Card hō͘ ta̍k-ê學員, hō͘學員知影, 營隊ê工作人員koh會記--ê tī營隊kap in鬥陣做ê代誌, ta̍k-ê應該lóng有收--(1999--ê iáu未寄! 1999ê學員應該iáu未收--).

 

1998ê, góa teh想講, kan-taⁿCard mā無法tō͘ hō͘學員kap生活營建立穩定ê關係, 像講, chit-má工作人員tehsiáⁿ, 學員teh無閒siáⁿ, 所有êkâng ê所在, m̄-koh會使知影lán lóng是做伙--ê, chiah會想beh設計1份刊物, kā ta̍k-ê學員kap工作人員ê phoe lóng會使刊---.

 

á góakah真有興趣, m̄-koh 2kap3lóng無人寫phoe hō͘--góa, 若是寄---ê TGB通訊lónggóaê文章無講真妥當, chiah kā 3ê TGB通訊停---, 專心籌備1999ê營隊.

 

Teh籌備1999年台語生活營ê, TGB通訊變成工作人員ê開會記錄, 所有ê籌備事工lóng有記錄tī TGB通訊內底, m̄-koh無寄hō͘學員. ka-chài lán營隊出現1 ê上厲害ê編輯"Pasuya", lóng m̄TGB通訊會iah是落溝.

 

一直到1999年營隊結束, chiah kā TGB通訊正式變做lán生活營ê機關刊物, 內底上主要--ê, 台語生活營ê理想kap behê代誌, 除了營隊期間, tī普通時mā hō͘ ta̍k-ê人會使知影.

 

Koh, 就是beh hō͘學員會使練寫營隊學著ê台灣羅馬字, 練習用ka-kī ê母語思考, 寫文章. 上重要--ê, hō͘參加過營隊êlóng會使tī TGB通訊感受著lán是做伙--ê, hō͘堅持講母語, 獨立思考ê, tī這個社會感覺孤單.

 

Án-ne, TGB通訊是是真好? 若是感覺真好, 就緊kā lí ê想法, lán台灣ê羅馬字寫---, hō͘營隊工作人員, 營隊êlóng會使看著lí ê文章, mā會使知影lí ê想法--o͘!

 

──TGB通訊》3(1999/12)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()