Siáⁿ-mih是統治

 

1 ê政權beh án-chóaⁿ有效統治? Che m̄-tāⁿ是政治學ê基本問題, mā是台灣ài面對ê現實問題. 一般來講, 1 ê政權(尤其是外來ê政權) beh統治1 ê地區, 軍事ê暴力鎮壓kap壟斷是第1, ---來就是建立政治kap行政部門.

 

1 ê外來殖民政權來講, 軍事統治鞏固了後, 完成經濟壟斷體制(殖民性質ê經濟體制)māchiâⁿ要緊ê khang-khòe. Koh, siōng長遠mā siōng要緊ê khang-khòe, 就是文化kap意識方面被統治者洗腦, hō͘ in甘願接受統治.

 

政權ê本質是「合法ê暴力壟斷集團」, m̄-kohbeh有效koh長期做統治, 有形ê暴力siōng有效ê工具. Siōngê方式是: kā被統治者對暴力ê驚惶, 轉做心理kap意識上同意hông統治. án-ne來看, 統治ê mê-kak, bē-tàng kan-taⁿ khiā tī民間社會(civil society)kôan, 不時kek kah pháiⁿ-chhèng-chhèng; 統治集團已經變被統治者會tàng--tio̍h, --tio̍h ê任何mi̍h-kiāⁿ--a.

 

Án-ne--, 政權是古早時hit種君王, i是「現代君王」. Gramscitio̍h政黨ah是政權ê角色êchūn, i án-ne:

 

「現代君王」無可能是某1 ê真實具體ê, i1 ê Organic ê組織, 有真複雜ê社會因素, itàng kā集體ê意志變具體ê形式. 這種Organic組織歷史發展過程中產生---, che就是政黨, 是社會siōng重要ê細胞(Cell). Chit-ê細胞內底, 集體意志會kho͘做夥, 包山包海ê mi̍h-kiāⁿ.

 

這個現代君王是指某mih, i1 ê權力集團, 1 ê「歷史集團」(Historical Bloc). 就算換人hōaⁿ政權, mā無才tiāu轉換統治ê基礎. Chit-ê集團有ka-tī ê政治意志, kohka-tīthòaⁿ, 維持i性命--ê, 除起政治kap經濟, 就是Gramsciê「文化霸權」(Culture Hegemony).

 

文化霸權siōng直接mā siōng有系統ê手法, 就是透過媒體kap教育. 這款統治形式會被統治者ê靈魂注麻射, hō͘人甘願接受chit-ê霸權統治. 設計--ê氣氛內底, lán hō͘統治集團牽--, in án-chóaⁿlánán-chóaⁿ.

 

搶地頭

 

Gramsci tī監獄--nih反省Italy (義大利) chiâⁿ世紀ê革命經驗了後, i真清楚: Italy共產革命ê步調, kap 1919 hām 1920hit-chūn---, ke chiâⁿ.

 

I提出1 ê理論, 認為歷史ê發展, 特別是革命ê發展, 會一直起起落落. France (法國) 革命kap Napoleon (拿破崙) 時代革命êphah---, 接續---ê時期, 湧就退----a. 1848, 革命êkoh éng---, 1870年了後, 社會變革kohkâng ê形式teh進行. Gramsci運用軍事ê比喻:Chit-chūn, 歷史ê湧退---iáu-bē koh--, 無全面鬥爭(the war of maneuver) ê勢面, 運動ê路線ài ta̍uh-ta̍uh-á轉形, àikhut落來經營基層搶地頭(the war of position), chiah有才tiāu tī久長ê鬥爭--nihtio̍h全面ê勝利.

 

Gramsci koh, 革命黨siōng要緊--ê是起造新ê文化霸權. Tāitio̍h-ài先創造新ê政治價值, chit-êê價值來搶思想, 意識kap文化ê主導權. Gramsci認為, 勢面chiah bái, 革命若beh成功, tio̍h-ài先搶tio̍hchē地頭, ta̍uh-ta̍uh-á改變群眾ê觀念, la̍k tio̍h文化ê領導權.

 

智識份子

 

Beh建立新ê文化霸權, Gramsci特別強調智識份子扮演重要ê角色. 智識份子ùi統治者ê教育體制得tio̍h智識, i若接受統治者ê價值觀, 就會甘願做3-kha-á, m̄-koh i若有徹底反省, 就會khiā來群眾chit-pêng, kap統治者對抗.

 

tio̍h beh創造社會新ê民族意志(collective national will), 智識份子bē-tàng khiā kôan-kôan, i tio̍h-ài kap群眾khiā做夥, in ê觀點ài接受群眾kap運動ê檢驗.

 

Gramsci, che就是革命ê智識份子(organic intellectual), in bē-tàng kan-taⁿ hèng thi̍h, mā m̄kan-taⁿ beh煽動群眾ê情緒, in ài chiâⁿ做新價值ê創造者, 新運動ê組織者, 實際參與群眾ê生活.

 

結論

 

Gramsci寫《獄中扎記》ê, 反省Italy ê革命運動, i認為: beh創造新ê政治價值, beh建立新ê文化領導權, 起造新ê政治經濟體制, tio̍h-ài1 tīn革命ê智識份子, 11步佔地頭, ùi觀念kap思想開始引動革命. 行到21世紀--a, 革命bē-tàng koh ǹg望「政治明星」, tio̍h-ài靠組織---ê群眾, 用集體ê意志kap行動創造新ê歷史.

 

──TGB通訊》33(2002/6)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()