陸軍官校5 ê學生不滿作弊hông開除, 媒體新聞吵kahphut-phut, 一般看--tio̍h ê反應是:「作弊開除, 處罰確實siuⁿ過頭--a! M̄-koh in 5 ê nah beh kā tāi-chì bú kah chiah大條?

 

新聞piak--開了後, TGBtehin 5 ê發聲, chē關心TGB ê朋友chiâⁿ無贊同, góa behchit篇文章說明góan了解ê真相hām góan ê立場.

 

TGB ē chhap chittāi-chì, 是軍中人權促進會ê黃媽媽(陳碧娥) khà電話chhōe góan kā tàu-saⁿ-kāng.

 

黃媽媽ùi花蓮來台北ê, góa tō kap isāi--a, inhàn kiáⁿ (海軍黃國章)做兵hông phah--, behkiáⁿ報仇, chit-ê花蓮番婆離家來台北, 不時街頭kap國防部抗爭, 到尾--á, i ê心境轉變, m̄-tāⁿ behin kiáⁿ慘死ê真相, mā beh要求ROC軍隊chit-ê不義體制尊重人權, hō͘ lán台灣gín-á做兵ē-tàngkoh驚惶, koh hông蹧躂, taⁿ 7~8--a, i無資源無求社會支持, koh khah m̄-bat收過「服務費」, kan-taⁿ真單純用對台灣gín-á ê thiàⁿhām堅持, 一直kengchit-má koh m̄願放手hioh-khùn.

 

黃媽媽chhōe TGB tàu出力, chhímgóa mā kài m̄願答應, m̄是對「作弊」倒彈, góa對軍校生印象真bái, in是未來ê米蟲, kohROC ê『捍衛者』! M̄-koh góa mā了解, chit 5 ê學生確實受tio̍h無公平無合理ê處分, 黃媽媽nah ē behin出頭? 1 chōa黃媽媽in厝了解事件經過, góan決定beh kā黃媽媽thīn---.

 

TGB tī黃媽媽hiatio̍h陸軍官校違背法治kap人權原則ê資料, 軍校是用封建威權ê心態teh壓迫chit 5 ê學生. 軍隊是作戰單位tō ē-tàng免講法律kap人權? 軍隊是ROC ê武力/暴力統治系統, 軍校是培養ROC軍官ê所在, 軍校教育若免重視法治kap人權, 培養---ê軍官kám ē尊重法治kap人權? án-ne, lán ê gín-á去做兵m̄ tio̍h-ài隨人顧性命? ROC若用暴力系統鎮壓台灣人ê反抗, lán mā tio̍h kā目屎吞落腹tó͘? Ah, lán過去kúi 10kap國民黨chhia, kám m̄beh追求人權/自由kap民主/法治? Lán soah ē-tàng容允軍隊免接受chit-ê原則來約束?

 

Che tōTGBchittāi-chì ê立場: in確實有作弊, mā確實tio̍h付出代價, m̄-koh in同時是軍校威權體制ê受害者!

 

In 5 ê作弊hō͘監考老師chang--tio̍h了後, lóng隨承認ka-tī m̄-tio̍h, 老師要求in寫悔過書認錯, hit科算零分, tāi-chì tōsoah, chiah利用補考來挽救成績. In遵照老師ê指示, m̄-koh老師猶原悔過書當做證據交hō͘校長. Chiâⁿ做教育人員, 監考老師kámteh欺騙學生? 做老師--ê ē-tàng騙學生, koh要求學生bē-tàng無實在, tōán-nehō͘老師pián--mā tio̍h吞忍? 老師是權威者, án-chóaⁿlóngtio̍h--ê? Tī台灣ê教育體制--nih, 學生犯錯ê處分據在老師決定, hām學生ê人格是老師teh審判, án-ne kám有道理!

 

關係作弊案件ê處理, 3月初8學生榮譽法庭ê調查報告, 認為in 5 ê作弊是個人行為(m̄是集體作弊) mā lóng有認錯, 建議『記一大過』處分; 3/15 kap 3/21學生榮譽法庭2 pái開庭lóng過半數決議『留校察看』, m̄-koh校長接受決議; 案件kohhō͘學生獎懲評議委員會處理, 4/2猶原決議『留校察看』; 4/14校長楊國強soah直接批示『退學』.

 

tio̍h退學處分書了後, in 5 ê認為處分無公平, 照規定提出「申訴」, 學校無beh接受, 理由是『退學就不是官校學生身份, 沒有權利申訴』; in向國防部提出「訴願」, soah hō͘學校擋---, koh要求intńg去學校; in tńg學校了後隨hông隔離, 5/15評議委員會「19人出席, 20票決議開除」, beh順利完成開除處分ê「任務」, 調查報告mā hông修改, 『作弊未遂』變做『作弊已遂』, 『個人行為』變做『集體作弊』.

 

beh符合主官/強勢者ê要求, 處分決定ē-tàng一再推翻一再「修正」; beh符合主官/強勢者ê認定, ē-tàng先定罪chiah修改證據, hām 19人投出20mā ē-tàng容允; beh符合主官/強勢者ê意願, kāngê事件(chit-ê案件chìnkap了後ê作弊案lóng「記大過」), 免根據規定kap事實, 處分輕重ē-tàng看長官ê khi-mó͘-chih來決定; beh符合主官/強勢者ê意志, 申訴制度chit-ê維護人權ê基本保障, ē-tàng拒絕接受申訴; beh符合主官/強勢者ê面子, 申訴了後, 無任何新證據mā ē-tàng加重處分; chiah--ê lóng有道理, lán tio̍h-ài公開否定過去kúi 10lán teh追求ê自由, 民主, 法治kap人權--a!

 

Che tōTGB thīn黃媽媽ê理由! Che tōTGBiáⁿ kā作弊學生贊聲, ài面對社會「道德評斷」ê壓力, mā beh堅心thīn--ê理由!

 

「正常」管道若行ë, siáⁿē選擇chit種「kò͘人怨」ê方式? In m̄beh「出名」, mā m̄beh要求「脫罪」, in khiā---, beh求公平合理ê處分!

 

M̄-koh khiā---來了後, in soah hō͘立法委員出賣, koh hō͘記者設計: hiah-ê立委lóng了解校長違法, soah無人「敢」khiā in chit-pêng; koh有假好意ê立委, 無經過in同意通知記者來採訪, chiah koh tī記者面頭前用「道德」ê形象, 譴責chit 5 ê走無路koh m̄甘願ê無奈學生; 媒體新聞mā kā in訴求ê重點thâi了了, 放送---soah變做in beh脫罪; koh有記者騙in講錄影機無開, chiah kā私底下ê講話選擇性放送hō͘觀眾, kā受害者變做惡質ê pháiⁿ gín-á!

 

án-ne, in選擇bòai koh公開發言, 選擇tiām-tiām行出來靜坐, 用無奈ê方式, beh轉變hō͘立委kap公職扭曲ê事實, soah koh hông thuh臭講是teh『做秀』!

 

Lán無了解tāi-chì經過, 直接用「道德」標準認定in tehbú, beh phùinōa kā in tū--, kám m̄? Lán一向懷疑媒體報導ê內容, soah顛倒用媒體扭曲--ê觀點teh批判chit 5 ê學生; lán一向無tehtàu公職ê假道德形象, soah顛倒用立委ê指責, beh kā chit 5 ê gín-á hat hō͘ bē péng, kám m̄? Lán心內kā in審判ê道德標準, 根本欠缺對事實ê了解, kám m̄? Lán心內kā in定罪ê判斷基礎, teh符合強勢者ê價值認知, kám m̄? Lán甘願相信軍方有in處分ê理由, mābeh sió-khóa了解chit 5 ê學生teh不滿siáⁿ-mih; lán甘願接受媒體kap公職ê裁判, mābeh sió-khóa信任黃媽媽ê kha-jiah, kám m̄?

 

社會koh khah無諒解, 關心ê朋友koh khah無認同, 強勢者ê道德觀koh khah有效teh影響眾人ê認知, TGB iáu是決心kap黃媽媽, kap chit 5 ê學生khiā chò-hóe, bē án-ne tō kiu-kha!

 

Ah, 其他朋友--leh? Kā chit篇文章看soah, khah了解TGB ê立場了後, kám beh改變lín ê觀點, kám beh聽看黃媽媽teh hoah siáⁿ, kám beh ùi chittāi-chì, koh來巡看lán社會整體人性ê扭曲狀態?

 

──TGB通訊》46(2003/7)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()