Góan chiaKaboasoa, m̄是『吉貝耍』!」「Tú-chiah是學者ê觀點, chit-má góa來強調góan在地ê觀點!

 

9月底, TGB走去台南Tong-san(東山) ê Kaboasoa, 參加Siraya部落體驗營. 營隊第1節課ê講師beh kohtńg台北開會, 時間koh chhun半點鐘, 換營隊負責人段--êchhōa ta̍k-ê討論, góanchiâⁿ kiōng beh tuh-ku--, tio̍h--ê án-ne chhiàng, chiu隨金---.

 

Siáⁿ-mih是『公界』? Góa聽無. "Kong-kài"? Chelín--ê, góan是叫做"Khuboa"!」簡單1句話, 表達--ê是明確ê意識.

 

Kaboasoa tōlínê pan-chi.」段--êin部落以早sì-kè lóngpan-chi, hn̄g-hn̄g--iáⁿ chiaKaboasoa部落. --áhông笑講是番, á hō͘ in ka-tī chhò kah chhunkúi--a.

 

--ê kā góan, i自細hàn去學校讀冊tō hông笑是「番」, m̄-koh i一直到16chiahiáⁿ ka-tīSiraya; in--nih lóng講段--家祖先中國是武秀才, hō͘官府派來台灣......M̄-koh che是統派觀點, 聽聽--lehsoah. Góa是台獨--ê, góa認為góan kap中國無關係, góan本底是番!

 

Góan kui世人hông笑是番, chit-má beh做番, 政府soah m̄承認góan是番!」以早若tī Kaboasoa部落講tio̍h「番」, hō͘ in chàm---, chit-má in beh正名, 政府soah一直接受, 認為「平埔」to漢化--a, án-chóaⁿ hiah hùi-khì beh變做「原住民」.

 

GóanKaboasoa, m̄是平埔族! Góansiáⁿ-mih, m̄免別人來kā góan界定!」段--ê特別強調講inKaboasoa, Siraya,「平埔族」chit-ê名對in無意義. I koh強調, Siraya運動beh爭取考試加分, mā m̄beh討利益, in是為tio̍h尊嚴, tio̍h beh追求自我ê認同.

 

Siraya運動beh tò-tńg去古早ê生活, góanbehchhōe自我認同, kap góan tī chit-ê社會beh重頭khiāê基礎!」雖bóng學術界iah是一般人lóng加減ēSiraya漢化kahsêng平埔--a, m̄-koh--ê認為文化in ê生活, 世界teh進步, kámSiraya tio̍h-ài tńg去到古早ê生活模式? Siraya有權利決定ka-tī ê生活/文化, Hō-lóiahHak-ngìn ê生活/文化kám m̄tòe時代teh改變, án-chóaⁿ soahka-tī ê價值觀, teh怪罪原住民各族群hông同化是m̄-tio̍h--ê-leh? Ta̍k-ê族群ê生活/文化beh án-chóaⁿ改變, 決定權是ka-tī, che chiah是尊重文化自主性ê態度!

 

--ê koh強調: 文化ê自主權ài尊重, m̄-kohchiâⁿ文化改變ê結構性原因bē-tàng chhìn-chhái tō放水流, 若無, lán tō無才tiāu了解歷史ê經驗kap教示, mā無可能chhōe-tio̍h重頭khiāê基礎!

 

「是是番, kap血統無關係, che是主觀認同ê問題!」段--ê認為若hām ka-tīsiáng to m̄, beh án-chóaⁿ有尊嚴? 台灣社會若無behiáⁿ ka-tī到底是siáng mā無要緊, i beh ùi in ka-tī開始做, ibeh改變--ê m̄是外口人mā m̄是學者, koh khah m̄是部落內底ê老人, i beh hē khùi--êin部落ê少年輩, i, 少年輩是社會未來ê ǹg, i beh強調--ê m̄chit-má mā m̄是過去, 重要--ê是未來!

 

──TGB通訊》51(2003/12)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()