5/5tio̍h寶珠寄--ê Email, 通知ta̍k-ê「還我土地自救會」5/6 beh去行政院原住民委員會陳情, tio̍h chitphoe, hō͘ góa kohtio̍h 3冬前花蓮參加ê「反亞泥還我土地運動」, 自救會ê地主kap來支援ê朋友, 突破「亞洲水泥公司」ê封鎖線, 入去in ê土地種作, taⁿ 3--a, m̄知運動進行到siáⁿ-mih khám-chām--a? Kan-taⁿ ē-tàng確定, 政府kap財團勾結ê利益, 猶原大過人民生存ê權利, , góa tō bētio̍h chit張陳情活動ê通知--a.

 

自離開花蓮了後, tō無法tō͘ koh參與自救會ê活動--a, 心肝頭一直掛念in ê情形, góa kap Tek-hôa 5/6 chái9:30 tō來到原民會門kha, chhím, tötio̍h寶珠kap kúi-ê朋友tī hia teh--a. Góa kā hoah, 寶珠ká-ná出來góasiáng, góagóaTōa-thâu-liân, i chiah---, i kā身軀邊ê朋友講,Chit ê mā是失聯chiokê朋友, --, Email mā是有效.」今ákan-taⁿ寶珠, 1 ê地主代表, kap「台灣蠻野心足生態協會」ê律師, kohkúi ê聲援團體到位.

 

20008--, 花蓮地方法院駁回原民會對Truku 47 ê地主the̍hê『訴請法院塗銷耕作權之訴』, ē-sái講是已經確認Truku ê耕作權, kohkan-taⁿ增差beh án-chóaⁿ the̍h-tio̍h土地ê使用權.

 

入去到原民會辦公室, góain thiau-kang beh營造原住民氣氛ê chhiâⁿ-keh感覺chiok chhì-chha̍k, 來「接見」--ê1 ê處長kap Payan, i chit-má是原民會內底ê委員. ábeh kap原民會chhiâu--ê3, 1, 協助原住民排除「亞洲水泥公司」侵占in ê土地; 2, 協助原住民辦理所有權轉移登記; 3, tī今年6/30亞泥kap花蓮秀林鄉公所ê契約到期了後, 請秀林鄉公所m̄-thang koh kap亞泥簽約. Chiah-ê要求律師 lóng申請書內底, hō͘原民會. Truku「反亞泥還我土地運動」已經beh 10--a, chit段時間除去自救會ka-tī tehchông, kohchiâⁿ chē團體, 學生, 律師teh tàu-saⁿ-kāng.

 

kúi, chiah tī公視看tio̍h 2000312 hitê記錄片, ná看情緒ná tòe leh激動---, 政府kap財團用大中國ê法律kā Truku ê土地搶去30--a, taⁿ koh beh用行政程序kā Truku ê權利so, m̄-tāⁿ Truku án-ne, 其他原住民族群mā tn̄g-tio̍h chit款情形, kohkui台灣ê資產hō͘ ROC--, taⁿ soahchiâⁿ「就地合法」. 記錄片內底hip-tio̍h hit chūn ê原民會主委Yohani講「原民會是原住民ê政府, 掌握原住民ê生死權, 原民會絕對ê替原住民爭取權利.Hôngkah真愛笑, 1999kám m̄原民會告Truku hiah-ê地主, beh kā in ê耕作權取消, thang hō͘亞泥順利the̍h-tio̍h工場土地ê使用權? 原民會kám chiaⁿ實是原住民ê直接政府? IahROC剝削原住民ê執行工具? 2000年陳水扁behROC總統chìn, tī Tao kap原住民各族簽對等關係ê『新夥伴關係』契約, taⁿ to 2004--a, 原住民kap ROC kám正港是對等ê關係? Hit張『新夥伴關係』ê契約書有siáⁿ-mih法律效力kap具體保障? , lóng! Truku iáuhō͘原民會sa leh se̍h-lin-long, 原住民猶原社會siōng kē, 無才tiâu péng.

 

Éngchhōa Truku抗爭ê頭人Payan, ásoah khiā tī原民會ê立場, 用行政程序來póe-hōe原民會ê責任, chiah-ê i kám m̄siōng清楚--ê? ásoah tī i ê支持者面頭前「練官話」, che kám是華語講--ê,『換了位置就換了腦袋』? Chit-ê場面ká-ná chioksāi, jōa chē pái lán ê頭人入去做官了後, --ê tú-á好是i做運動êteh批判--ê? Lán若跳出「頭人心結」kap「權威崇拜」, 社會運動確實ētī chia.

 

5/6原民會ê結論iáuin ē緊成立『跨部會小組』來討論, 1 pái koh 1 pái, 1 táu正經解決Truku ê土地問題. Soahêchūn, 1 ê Truku媽媽tng原民會pàng-tiau,『這一次我們玩真的!Góa teh, 若是行政官僚koh繼續用chitàu步阻擋弱勢者ê權利, 1工正港ēTruku地主講--ê,30--a, chit páikoh無解決, góan絕對ē發動抗爭, 到時後果政府ka-tī負責!

 

──TGB通訊》57(2004/6)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()