5 SOI, Uichi講的, 表示TGB的機關刊物《TGB通訊》已經走過5個年冬, 接下來是「第6 SOI(6). TGB成員一直利用《TGB通訊》發聲, 也和TGB的朋友和接觸的線路保持聯繫. 1路走來, 幸好有許多朋友相挺, 讓我們能繼續走下去.

 

TGB接續早期台語學生的歷史, 想要用年輕人的力量改變此時仍然扭曲, 不公平, 不合理的體制, TGB是青年成長團體, 也可以看做是思想啟蒙的group, 或者是想要「改變社會」的組合. 當扭曲的價值觀變成主流, 當權威地位決定一切, 當是非顛倒, 當原本要打破的舊思想變成現在評價事物的標準, TGB還是要堅持我們的原則. 雖然TGB講的寫的都很刺耳刺眼, 雖然有朋友勸我們不要把話講的那麼實在, 勸我們不要一直批判, 勸我們要顧慮現實狀況稍微忍耐一下, 不然, 會得罪很多人, 會很難在社會生存, 不過, 就算全世界都硬指地球是3角形的, TGB難道要騙自己說地球不是圓的?

 

不是上1輩的人做不夠, 是我們這1代眼睜睜讓台灣繼續被蹧蹋, 還妄想要掩蓋早就七零八落的世界, 也掩蓋自己共犯的事實, 就算我們不去面對, 做奴隸的悲哀一樣會出現在惡夢中, 壓迫者的爪子同樣會伸入我們的血肉裡.

 

雖然愈來愈多人在扭曲的社會價值觀中妥協, 不過堅持的人, 路不會愈來愈窄, 還是有很多人不願屈服, 我們若堅持信念, 有意志要實踐理想, 1, 地球一定會被我們翻轉過來.

 

無論如何, TGB一樣會依照自己的步調走. 之前TGB在進行的收集植物台灣名稱的計劃, 最近比較有空, 剛好趁這段時間將整理好的資料上網, 但是還有很多相片尚未掃描, 其中1部分需要再等一下. 另外, 也有再補充TGB網頁的內容, 包括「楊碧川作品集」(出版的書單及散篇政治評論),「植物的台灣名稱」(相片及文字說明),「白話字影像」(在社區看到的用白話字做招牌的相片),TGB T-shirt」等, 歡迎大家上網參觀, 給我們批評指教.

 

TGB通訊》從這期開始,改成台文與華文對照, 希望能解決部分朋友閱讀的問題, 慢慢的習慣看用我們的母語寫的文章, 1, 希望大家都可以用自己的母語表達想法.
5 SOI, Ui-chì --ê, 表示 TGB ê 機關刊物《TGB 通訊》已經行過 5 ê 年冬, koh 來是「第 6 SOI(6 )--a. TGB 成員一直利用《TGB 通訊》發聲, mā kap TGB ê 朋友 hām chih ê 線保持聯繫. 1 路行--, ka-chài chē-chē 朋友 sio-thīn, hō͘ góan thang繼續行---.

 

TGB 接續早期台語學生 ê 歷史, beh 用少年人 ê khùi 力改變現此時猶原扭曲, 無公平, 無合理 ê 體制, TGB 是青年成長團體, mā ē-tàng 看做是思想啟蒙 ê group, iah siàu beh「改變社會」ê 組合. Tng 扭曲 ê 價值觀 chiâⁿ 做主流, tng 權威地位決定一切, tng 是非顛倒 péng, tng 本底 beh phah ê 舊思想 pìⁿ-chiâⁿ chit-má 評價 tāi-chì ê 標準, TGB iáu beh 堅持 góan ê 原則. bóng TGB --ê --ê lóng chha̍k chha̍k , bóng 有朋友勸 góan mài kā 話講 kah chiah 實在, góan mài 一直批判, góan ài 顧慮現實狀況 sió 吞忍--1-ê, , ē 得失真 chē , ē oh tī 社會生存, m̄-koh, 準全世界 lóng ngē chèⁿ 講地球是3--ê, TGB kám tio̍h-ài ka-tī 講地球 是圓--ê?

 

是頂 1 ê 人做無夠, lán chit 代目 chiu 金金放台灣繼續 hông thún, koh ku-ku-pih-pih siàu beh am-khàm tō li-li-lak-lak ê 世界, mā am-khàm ka-tī 共犯 ê 事實, lán bòai 面對, 做奴隸 ê 悲哀 oan-na ē 出現 惡夢--nih, 壓迫者 ê jiáu-á kāng ē chhun 入去 lán ê 血肉--nih.

 

bóng 愈來愈 chē 扭曲 ê 社會價值觀--nih 妥協, m̄-koh beh 堅持 ê , 愈來愈 o̍h, iáu 是有 chiâⁿ chē 願屈服, lán 若堅持信念, 有意志 beh 實踐理想, 1 , 地球穩當 ē hō͘ lán péng---.

 

無論 án-chóaⁿ, TGB kāng ē ka-tī ê 步調 hām 按算 teh . Chìn TGB teh 進行 ê 收集植物台灣名 ê 計劃, 最近 khah êng, tú 好趁 chit 段時間 整理好 ê 資料上網, m̄-koh iáu chiâⁿ chē 相片 iáu-bōe scan, 其中 1 部分需要 koh --1-ē. 另外, mā koh 補充 TGB 網頁 ê 內容, 包括「楊碧川作品集」(出版 ê 冊單 kap 散篇政治評論),「植物 ê 台灣名」(相片 hām 文字說明),「白話字影像」( tī 社區看--tio̍h-ê 用白話字做 khangpang ê 相片),TGB T-shirt」等, 歡迎 ta̍k-ê 上網參觀, kā góan 批評指教.

 

TGB 通訊》ùi chit 期開始, 改做台文 hām 華文對照, ǹg ē-tàng 解決部份朋友讀 ê 問題, ta̍uh-ta̍uh-á 慣勢看用 lán ê 母語寫 ê 文章, 1 , ǹg ta̍k-ê lóng ē-tit thang ka-tī ê 母語表達想法.

 

──TGB通訊》61(2004/10)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()