1 ê朋友, góan lóngi『小江』iah是江--ê.

 

Hām i1996電台熟sāi, i--tiām-tiām--a, tiām-tiām聽人討論, siáⁿ ēchhùi, i teh chia̍h siáⁿ頭路, 生活án-chóaⁿ, lóngsiáⁿ beh, góa mātaⁿ lóngkài清楚, kan-taⁿiáⁿ i身體有koh-iūⁿ, tòa tī新店, 頭路無kài穩定.

 

Lō͘góa koh tòakúi-nā êkâng ê團體, i不時ēsio-chhōe, 若辦活動, i mā lóng ē, kāngtiām-tiām tī--á, tiām-tiām tàu-saⁿ-kāng. bóng運動ê事工tiāⁿ-tiāⁿ bú kahthiám, m̄-koh若看tio̍h i ê形影出現, sûi tō感受tio̍h i誠懇koh堅定teh支持, ka-tī tō koh ke-thiⁿ真大ê khùi.

 

Góan tī電台熟sāi ê 1 tīn朋友, 離開了後固定ta̍k冬年初ē sio招聚會1 pái. 舊年年初聚會, siōng1 pái kap i見面, koh來雖bóng bat講過kúi-nā pái電話, m̄-koh 4~5á了後koh聯絡, 到今年beh koh招聚會teh聯絡, chiahi 5--過身--a, 無聲無說tō chò i離開.

 

運動keng ē--, siōng重要是像江--ê chit, tiām-tiām teh, tiām-tiām teh thīn, koh tiām-tiām-á做工, 用行動來表示i teh sio-thīn, 無愛出聲, mābeh sio-cheⁿ利益, 地位, 名聲iah頭銜, 甚至ē-sáikap hiah-ê chèⁿ beh出頭--ê, kap hiah-ê gâuchhùi--ê siophēng, --ê算是無名無姓. In tī運動--nih siōnghông重視--ê, m̄-koh若無in, siáⁿ-mih運動to bú bē--.

 

--ê號做江維宗, lō͘尾改名做江承霖.

 

chit-ê朋友, góa真驕傲.

 

──TGB通訊》91(2007/4)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()