Chit pai ROC總統選舉, 民進黨『逆轉勝』e氣氛炒kah熱phut-phut, 結果soah大輸, 大多數人sian想ma料想be到. 選前大聲批講中國國民黨若當選會賣台灣, 選後chit-e問題na像to無--去-a, 講破to kantaN是選舉e操作, 選後e民進黨iu-goan teh車拚黨內未來e權力, 出力替民進黨e獨派頭人beh an-choaN面對--leh? Tak-e teh談民進黨ai an-choaN改革an-choaN檢討, 講che是beh chhong siaN? 談過去是為tioh解決未來to-beh面對e問題? iah是iu-goan teh顧目chiu前3尺e利益kap khimouchih?
Be爽中國國民黨ka政權sa--tng-去, 痛心民進黨無能, koh來--leh? Lan iau是tioh對生活, lan iau是tioh面對無解決e困境, kam m是? 20冬來, 本土派1方面hiah講che是「本土執政」e時代, 1方面koh講be-tang hou外來政權koh tng--來, chit款矛盾e心態kap認知, soah hou chit pai選舉e結果thuh破.
Lan iau是tioh tng來到siong起初siong根本e所在, lan ai問ka-ti: Lan到底beh tih siaN? Lan kam beh面對lan ka-ti e矛盾? 若無, beh an-choaN ka目的ham手段e關係想hou透, 重頭開始lan e腳步?
台灣目前所謂「文明」kap「現代化」e「成就」, 是用joa che弱勢者e血汗ham目屎換--來-e5? Lan beh繼續chit款e經驗? Lan hou統治體制kap資本主義e思考ham價值拖leh行, kam有ti覺tioh lan e死ti chia?

這次ROC總統選舉,民進黨在成功營造出「逆轉勝」的氣氛下,出乎大多數人意料地慘敗,選前指控中國國民黨當選將出賣台灣,選後這個問題似乎已不存在,說破 了只是選舉的操作語言,選後的民進黨人仍舊忙於黨內未來的卡位戰,而為民進黨極力背書的獨派頭人們又如何自處?各方大談民進黨該如何改革,談這些是為了什 麼?談過去是為了解決未來即將面對的問題?還是只著眼於眼前三尺的得失?
不爽中國國民黨奪回政權、痛心民進黨的無能之後呢?我們還是得面對生活,我們還是得面對沒有解決的困境,不是嗎?20年來,本土派一方面自稱是「本土執政」的時代,一方面又大喊不能讓外來政權復僻,這種矛盾的駝鳥談法,卻被這次選舉的結果戳破。
我們還是得回到原點,自問:我們到底要的是什麼?我們是否得面對自我的矛盾與荒謬?不然,如何在目的與手段的辯證下,重新踏出腳步?
台灣當前「文明」與「現代化」的「成就」,是用多少相對弱勢者的血汗眼淚換來的?我們要繼續這樣的經驗嗎?我們順著黨國體制和資本主義的思考邏輯與價值體系前進,有沒有看到我們就將被吞噬?


[目錄]

Lán kám bú--ê? / Pasuya

Góa讀《白米不是炸彈客》 / Gio̍k-hōng

Siáng m̄是人? / Tek-hôa

蔣介石銅像kap溪洲部落 / Tōa-thâu-liân

籃球場pìⁿpha車場 / Gio̍k-hōng

黨國剝削下的土地 /  Bûn-ngá

阿珠珠害怕的鬼仔 / Bûn-ngá

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()