20101127 chit工「關鍵e 1戰」soah--a, 選舉班a sui koh beh chhoan 2012e立委kap總統選舉. 選來選去, iau是選無hou lan thang nge未來. Kah若寄望選舉e-tang解決社會問題, 挽救國民黨親中國政策e危機, kui-khi tak-e khah實際--leh, 先檢驗ka-ti身軀邊tu--tioh e無合理無公義e tai-chi, 觀察, 批判, 反省, 行動, ui生活中累積改變現狀e動力.

 

20101127日這天「關鍵的一戰」落幕了,選舉班子隨即投入2012年的立委和總統選舉佈局。選來選去,依舊選不出我們可以期盼的未來。與其寄望選舉能夠解決社會問題,挽救國民黨親中國政策的危機,不如大家實際一點,先檢驗自己身邊遇到的不合理不公義的事情,觀察、批判、反省、行動,從生活中累積改變現狀的動力。

 

[本期目錄]

時空條件無kâng / Pasuya

Kám ē-tàng mài chiah thiám? / Noya

談教養 / Tì-hôa

代價 / Phek-iàn

捷運koh出包--a / Tōa-thâu-liân

烏龍小傳(10) / A-gôan

悼~無名氏之死 / Bûn-ngá

氣身ló͘ / á


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()