Lán chit ê所在欠缺實實在在ê理解kap尊重, mā欠缺對人真正ê關懷.」頭篇ê〈寫hō͘奴隸á kiáⁿ〉點破台灣社會siōngê問題. 若無tio̍h chit ê問題cháng, lán ê社會批判, 自我改造, 人性關懷, tō kan-taⁿ是做1niâ. 今年jo̍ah--人日本開始進入無核電ê新紀元, 核電廠chiâⁿ ohkoh重新開機運轉ê機會, che是日本人民力量展現ê成果. 台灣目前完全無改變ê核電政策, thang好看出台灣社會ê反核力量iáu是無hō͘統治者chùn-būn--tio̍h, lán做無夠, mā是反核運動需要改變ê現狀.


「我們這個地方欠缺實實在在的理解和尊重,也欠缺對人真正的關懷。」頭篇的〈寫給奴隸子〉點破台灣社會最大的問題。如果沒有察覺這個問題源頭,我們的社會批判、自我改造、人性關懷,就只是做半套。今年夏天日本開始進入無核電的新紀元,核電廠很難有再重新開機運轉的機會,這是日本人民力量展現的成果。台灣目前完全無改變的核電政策,正可看出台灣社會的反核力量仍然無足以影響統治者,是我們做得不夠,也是反核運動需要改變的現狀。

 

[本期目錄]

hō͘奴隸á kiáⁿ (5) / á

衫櫥á / Noya

蘇花改,武塔怒!/ Yawas

停止核電再開啟的會議/ Phek-iàn翻譯

大腳小腳走讀台灣(3) / 張淑惠郭駿武

2012記念詹益樺/ Tek-hôa

 

2012/5/19記念詹益樺 

2012/5/19記念詹益樺

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()