Goán ta̍uh-ta̍uh-á kā lí教台語羅馬字論真講mā bē-sái講是教, lán ná chhit-thô ná se̍k-sāi羅馬字, goán māàn-sǹg jōaê時間tio̍h-ài hō͘ lí o̍h ē-hiáu, líbehgoán tō. Goán tī電腦頭前tehêng ê有時á lí ēkapsa--leh, tī goán--á, ka-tī寫羅馬字, ùi lí ê名開始不時lí ēgoán siáⁿ beh án-chóaⁿ, lí tō ka-tī tiām-tiām-á tī hia ka-tī寫真久.

 

Kap lí kāng年歲ê gín-á chit-chūn lóng teh o̍h漢字漢字無o̍h---續接安排ê學習lóngoh koh有進展.

 

Lí mā ta̍uh-ta̍uh-á開始注意漢字, kāngta̍k不時問講siáⁿ漢字beh án-chóaⁿ, ài goánhō͘ lí, lí chiah the̍hka-tī ta̍uh-ta̍uh-á tò hiah-ê. Lán身軀邊lóng是漢字, líbehiáⁿ hesiáⁿ, cheán-nesiáⁿ意思. Gín-á o̍hê動機chiah-nī單純koh自然.

 

是台語gín-á, goán iû-goân beh hō͘ líē-hiáu台語羅馬字, m̄-koh goán mā bē排斥beh o̍h漢字ê意願, lán目前生活ê現實世界chiok chē資訊lóng tio̍h透過漢字. M̄-koh未來有1 kang góa ē chhōa lígoán故鄉hit間義民廟, lán chò-hóe廟後hit 3粒大墓bōng頭前, hitchūn góa chiahkā lí解說漢字是án-chóa lán ê.

 

Góabeh kā lí--ê漢字tiāⁿ-tiāⁿ拆字teh解說意思像新竹古早號做「Tek-chiàm漢字寫做『竹塹』kā Taokas Tek-chiām社ê音寫做漢字來--ê, kap拆漢字解說做是古早用竹á起城,是天差地--leh. Chit款例講.

 

Khan-chhiú」(牽手)是台灣平埔話, ngē寫做漢字了後, ē-sái看字、拆字解說講語源是ùi中國《詩經》:『執子之手......』來--ê.

 

Koh像「民主」, tī lán chia「漢字」ê學習oan-nā是看字拆字, ngē áusiáⁿ-mih『民為本社稷次之......Kap chiok chē現代化ê語詞kāng民主chit ê語詞中國漢字是ùi日本ê日語漢字the̍h來用--ê, beh理解「民主」ê意思, tio̍h-ài先理解「democracy」是siáⁿ意思, siōngmā tio̍h ùi法國大革命開始理解「民主」chit ê語詞kap中國過去ê歷史chi̍t-sut-á關係to.

 

Ta̍k套語言文字系統lóngin ê價值觀kap解釋權, lán若無敏感到chia, chi̍t-ēsè-jī tō ē hō͘ inleh--a.

 

Koh再講若漢字chiah是字, pêⁿ-pêⁿ生活tī lán chit tè島嶼內底ê Tayal, Truku, Pangcah......, in êkám tō m̄是話? In êkám tō m̄是字?

 

Sui-bóng華語漢字已經chiâⁿlán chia普遍接受, mā認為kan-taⁿ華語漢字chiahē-sái通用ê語, m̄-koh chiâⁿ做既定事實--ê lán kám一定tio̍h-ài tòe i?

 


 

我們慢慢地在教你台語羅馬字,認真講也不能說是教,我們邊玩邊認識羅馬字,我們也沒有計畫多久的時間內一定要教會你,你想要知當我就講。我們在電腦前工作時,你常拿著紙、筆過來,坐在我們旁邊,自己寫寫羅馬字,從你的名字開始,不時你會問我們什麼要怎麼寫,你就自己靜靜地寫真很久。

 

和你同年紀的孩子這時候都在學漢字,漢字不學起來,後續安排的學習會很難有進展。

 

你有慢慢地開始注意漢字,同樣常常問說什麼漢字要怎麼寫,要我們寫給你看,你再拿去自己慢慢描那些字。我們身邊都是漢字,你想知道那個寫什麼,這個這樣寫是什麼意思。孩子學字的動機就是這麼單純、這麼自然。

 

你是台語,我們仍舊希望讓你先學會台語羅馬字,但我們也不排斥你想學漢字的意願,我們當目前生活的現實世界很多資訊都須透過漢字。不過未來有一天,我會帶你去我故鄉那間義民廟,我們一起坐在廟後那三個大墓前面,那個時候我再跟你解釋漢字不是我們的字。

 

我要先跟你說的是,漢字常常拆字在解釋意思,像新竹古早號做「Tek-chiàm」,漢字寫成『竹塹』,是從Taokas的Tekcham社音譯來的,和拆漢字解釋成以前用竹子築城,是天差地那麼遠。這種例子說不完。

 

「Khan-chhiú」(牽手)是台灣平埔話,硬寫成漢字後,能看字、拆字,解釋語源是從中國《詩經》:『執子之手......』來的。

 

又像「民主」,在我們這裡「漢字」的學習都是在看字拆字,硬拗成什麼『民為本,社稷次之......』和許多現代化的語詞一樣,民主這個語詞,中國漢字是從日本的日語漢字借來用的,要理解「民主」的意思,須先理解「democracy」是什麼意思,至少也得從法國大革命開始理解. 「民主」這個語詞和中國過去的歷史一點關係都沒有。

 

每套語言文字系統都有他們的價值觀和解釋權,我們如果不夠敏感,一個不小心就會被他們牽著走。

 

更何況,如果漢字才是字,同樣生活在我們這塊島嶼上的Tayal、Truku、Pangcah......,他們的話就不是話?他們的字就不是字?

 

雖然華語漢字已經成為我們這裡普遍接受,也認為只有華語漢字才是能夠通用的語文,但成為做既定事實的我們難道只能被牽著鼻子跟著走?

 

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()