五日節chi̍t, 表示joa̍h--ê季節--a, chiohē-sái收起來. 天氣joa̍h, sńgêchē, 病毒細菌mā chē, 利用野菜草葉á料理pa̍k, 洗浴淨身, 拜祖先拜神明拜亡魂, 祈求平安kap作物豐收, kāng民族kap族群ta̍uh-ta̍uh-á發展出ka-tī ê民俗儀式, kāng所在有無kāngê文化意義. 中國人有in節日ê傳說; Okinawa有祈求出海平安kap豐收ê pê龍船活動; 台灣平埔族ê pê龍船, siōng-kài出名--ê tōKavalan ê二龍競渡.

 

除去龍船, pa̍k粽食粽ē-sái講是五日節siōng重要ê料理儀式, ta̍kto hō͘the̍h來比phēng ê南部粽kap北部粽, 是台灣南北二路siōng有特色ê食物, m̄-chiah:「五日節, 肉粽節.

 

Lán-lâng 5月初5五日節, góa ê意義m̄-nāthangtio̍h apa̍k ê肉粽, mā是大廟建安宮謝府元帥ê生日, 56 2koh是淡水大拜拜, 祖師公暗訪ûnê日子.

 

肉粽節食肉粽

 

肉粽節ē-sái講是akuithàngsiōng-kài無閒ê節日, 有夠厚工--ê! 立春êtō ài先種土豆, 五日節chìnkhau土豆pha̍k土豆, koh tio̍h割粽葉á硬桃ha̍h-á, siá, sa̍h粽葉á, 洗粽葉á, 款料, 炒料khiàn-phang, pa̍k, khòng肉粽, tio̍h無閒kui禮拜--ê.

 

Chit chōa tńg--, 粽葉á已經sa̍h好浸tī kha--a, góa負責洗. 3 beh pa̍k, 2 tō ài料炒好khiàn-phang, 3 hitchái-khí iáu-bōe 7a開始pa̍k--a, àn khòng ê時間, chiah thang hù中晝食. 今年除去góa beh chah 1 kōaⁿ tńg淡水, hàn小弟mā beh chah 1 kōaⁿ, kohbeh hō͘ goán姑姑kap 1 ê嬸婆--ê, alóngpa̍k 7 kōaⁿ, 糯米tō tia̍k斗二--a. Sui-bóng pa̍k 7 kōaⁿ, m̄-koh ka-tī--ê iáu是無夠, pa̍k好頭22 kōaⁿ--, 1 kōaⁿ5 beh拜拜. Chit 2a-pa akoh去園khau土豆, in講另工beh koh pa̍k, 若無無夠thang.

 

A-má koh tī--leh ê, goán除去pa̍k, 過年時á mā ē ka-tī chhoe鹹粿, 尾手鹹粿無koh ka-tī chhoe, 換買便--ê, 獨獨肉粽tio̍h ka-tī pa̍k, 因為厝內大大細細lóng愛食apa̍k ê肉粽!

 

A-siângchéng tio̍h goán ê糯米胃, 3 pa̍k好連續3lóng有食肉粽, 無愛食肉ê i chit-tàui chiok愛食a-má pa̍k ê肉粽ê.

 

愛食tō ài tàu, góa kap A-siâng chò-hóe pa̍k 10, i koh專工pa̍k in a-pa ê口味(無蝦米á) kap aê口味(無香菇). Teh sa̍h êa母講goán pa̍k--ê3chu̍t粽角, 明年繼續練習. 肉粽tio̍h khòng 3點鐘chiah ē nōa, teh khòng êkoh tio̍h顧火添柴, 今年A-siângbeh負責chitkhang-khòe. 7 kōaⁿ肉粽, khòng好已經eng7--a.

 

肉粽節食肉粽, tio̍h koh配豆枝湯, 有豆枝, 豆醬(miso), 豆腐, 魚脯á, á, chēnghàn食到大hàn ê好滋味.

 

P_20160607_091226.jpg

水先hiâⁿ hō͘, khǹg肉粽lòe seⁿ-oe, tio̍h khòng 3點鐘久.

 

P_20160609_124519.jpg

食肉粽配豆枝湯, 是屬五日節ê食物.

 

 

彭厝建安宮謝府元帥

 

建安宮是彭厝ê公廟, 庄內ê信仰中心. Goán tau ê gín-á kap建安宮ê關係除去是chēng細漢ài去拜拜ê大廟, 老父koh是建安宮三元帥ê童乩, hàn小弟êtō sī老父取建安宮kap青雲寺ê名號--ê.

 

讀國校á ê, tō batoan-na是彭厝人ê老師講建安宮日本時代因為皇民化運動bē-tàng, 謝府元帥ê金身藏吳家in tau. 一直到戰後chiah起大廟, chit-má--nih壁頂ê石碑koh有刻1979年村民寄付ê名單, m̄-koh起廟是koh-khah chìnê tāi-chì.

 

Chēnghàn老父ká-ná m̄-bat kā goán講過大廟iahi做童乩ê tāi-chì, 一直到a-má 2012年倒hit-chūn, teh顧暝êchiahikhah chē chit方面ê tāi-chì. I講古早庄內某mihin tau--êê, chìn前請tńg--nihê謝府元帥無khàm紅布kìⁿ-chhì án-ne來受禁, kài1段時間大廟無童乩, 路尾有人聽tio̍h鑼鼓聲, chiah知謝府元帥受禁結束tńgteh練兵. 老父初中êkap庄內另外1 ê少年家hō͘謝府元帥kéng做童乩, tīmih村民in tau閉關七七49, koh上刀梯, án-ne chiâⁿ做三元帥kap五元帥ê乩身. Góaain戀愛ê時老父kám有講i做童乩ê tāi-chì, a母講lóng, 結婚了後有á engkoh lóngkhoàiⁿ ang-sài ê人影, 1段時間過chiah知是去廟 chhéng-kàu” .

 

tio̍h “chhéng-kàu” chit ê, tō是庄內若有人有tāi-chì beh問神明, iah是請i化解災厄保庇平安, tō ē chhiâu “chhéng-kàu” ê時間, 一般是eng暗時. 印象chiok--êgóa國校iah國中ê, --nih1 ê gín-á hông lia̍h--, hitkiōng-beh kuiêlóng tī--nih chhéng-kàu, 請三元帥指示chhōeê方向, tńg工總算高雄發現. 一直到大漢góa chiah kā “chhéng-kàu” kap漢字ê「請教」接chò-hóe.

 

建安宮重要ê廟會活動除去31ê迎王, koh是舊曆5月初5謝府元帥聖誕, ē “siúⁿ peng”, 過平安橋. “Siúⁿ peng” chit êgóa mā是到大漢chiah kap漢字ê「賞兵」接chò-hóe.

 

5月初5 chit, ta̍k口灶chái-khí ē先去大廟拜牲禮, 換新ê香火. E-po͘ tī廟埕排香案拜拜 siúⁿ peng”, chái-khí拜神明ê牲禮ē-sái koh the̍h來賞兵. Mā ē chhiàⁿá戲團poaⁿ戲扮仙. 賞兵soah tō是過平安橋, 3 pái ē tī kha-chiah-phiaⁿ tǹgê大印保平安, mā ē-sái ke the̍h衫去tǹg. 大廟mā ē準備平安水hō͘人入. Éngá賞兵了engkoh ē tī廟埕辦桌, 路尾參加êná chió tōkoh--a.

 

á戲團扮仙ê, ē iāá kap銀角á, goángín-á êlóng ē戲棚kha khioh. 今年A-siângkhioh tio̍h 1粒糖á, m̄-kohkhioh tio̍h銀角á, ichiok chēchiok pháiⁿ khioh--tio̍h-ê.

 

P_20160609_154606.jpg

E-po͘ 4, 有落chi̍t-sut-á, khah--a, 準備siúⁿ peng”.

 

P_20160609_154916.jpg

大人gín-á戲棚kha, 準備khiohá kap銀角á.

 

P_20160609_154934.jpg

七星橋, 平安橋, 是保平安ê廟會儀式.

 

P_20160609_155138.jpg

大廟準備ê平安水.

 

P_20160609_162005.jpg

過平安橋, 保庇kuiê平安順sī.

 

P_20160611_173839.jpg

過平安橋了tǹg ê廟印.

 

 

淡水清水祖師廟

 

清水祖師是泉州安溪人tehê神明, 淡水祖師公tī 5月初5 ê暗訪kaptńgê ûn境是淡水siōng鬧熱ê大拜拜.

 

聽講清國時代祖師公石門ûnê時落鼻, 村民lóng走出來看, 地動hit-chūn chiah無造chiâⁿ傷亡. 西áê, mā因為祖師公保庇, 戰贏法軍. 日本時代淡水tio̍h-che, 五日節隔tńg工請祖師公ûn境消災解厄, 一直到今á日淡水lóng固定5月初56大拜拜, 請祖師公保庇平安.

 

彭厝ê青雲寺tī chiokchìnmā bat來淡水祖師廟割香, sui-bóng chit-má青雲寺無童乩, m̄-koh新廟舊年起好, oan-na有祖師公teh保庇neh.

 

59點半goán ùi屏東tńg來到淡水, 意外--ê是無聽tio̍há, 聽講今年有約束eng暗無放炮?

 

tńg工睏醒, 9點外tio̍h 1 chūn 1 chūn êá. 11點出門, 淡水街á全陣頭. Goánoat去祖師廟, chiah koh去陳順記門kha口看鬧熱, inchhāi大道公ê香案, kah不止á chhiaⁿ-iāⁿ. 今年看tio̍h chiok chē ùi別位á chhiàⁿ--ê陣頭. Éng過大拜拜mā lóng ē辦桌, chit kúiná chió, 今年lóngkhoàiⁿ.

 

彭厝kap淡水2ê鬧熱, góa ê意義無siáⁿ kāng. 彭厝是góa成長大hàn ê故鄉, giâ香拜拜先mài講是信仰iah m̄, góa tō是生活tī chia, tī chit ê庄頭信仰ê文化空間大hàn--ê, 無論是迎王iah神明生日, tī廟會活動--nih1條無形êkā góa kap庄頭牽tiâu--leh. Ah若淡水ê廟會, góa tō khah sêngkhiā tī外圍á看鬧熱--ê, 免款拜拜, mā無隨香, kan-taⁿ看陣頭, 看拚場, 看老淡水人浸文化信仰hit款氣氛, 不止á迷人. Kiám-chhái che tō是在地人iah新住民ê差別, 在地參與ê chē-chió kap深度, m̄-nā是時間, koh有成長記tì, 人情交纏, 現實生活ê ta̍p-ta̍p-tih-tih.

 

Góa ê屏東, Tek-hôa ê新竹, A-siâng, 1 ê淡水gín-á, tī goáni成長ê--nih, beh chhōa i感受--ê是釘根在地ê生活.

 

P_20160610_121438_HDR.jpg

DSCN1157.JPG

DSCN1168-COLLAGE.jpg

DSCN1172.JPG

蓬萊老祖

DSCN1160.JPG

蓬萊二祖

DSCN1175-COLLAGE.jpg

 


 

五日節一到,揭開盛夏序幕,棉被可以收起來了。天氣熱,玩水的人多,病毒細菌也多,利用野菜草葉料理包粽,洗浴淨身,拜祖先拜神明拜亡魂,祈求平安與作物豐收,不同民族和族群逐漸發展出自己的民俗儀式,不同地方有不同的文化意涵。中國人有他們的節日傳說;沖繩有祈求出海平安與豐收的划龍船活動;台灣平埔族的划龍船,最出名的就是Kavalan的二龍競渡。

 

除了划龍船,包粽吃粽可以說是五日節最重要的料理儀式,每年都被人拿來比較的南部粽和北部粽,是台灣南北二路最涇渭分明各具特色的食物,才有人說:「五日節,肉粽節。」

 

農曆5月初5五日節,對我的意義不只是可以吃到阿母包的肉粽,同時也是大廟建安宮謝府元帥的生日,初56兩天更是淡水大拜拜,祖師公暗訪遶境的日子。

 

肉粽節食肉粽

 

肉粽節可說是阿母全年最忙的節日,有夠厚工的!立春時就要先種土豆,五日節之前採收土豆曬土豆,還得割粽葉月桃葉,削骨,煮粽葉,洗粽葉,備料,炒料,包粽,炕肉粽,得忙整個禮拜。

 

這趟回去,粽葉已經煮好浸在水桶中,我負責洗。初3要包粽,初2就要先把備料炒好,初3那天早上還沒7點阿母就開始包了,抓好炕的時間,才能及時中午吃。今年除了我要帶一串回淡水,小弟也要帶一串,還有要給姑姑和一位嬸婆,阿母總共包7串,光糯米就買斗二這麼多了。雖然包7串,不過自己吃的還是不夠,包好頭兩天就吃2串去了,留一串初5要拜拜。這兩天阿爸阿母還去園裡採土豆,他們說改天要再包,不然不夠吃。

 

阿媽還在時,我們家除了包粽,過年時還會自己炊鹹粿,後來鹹粿不再自己做,改買現成的,獨獨肉粽要自己包,因為家中大大小小都愛吃阿母包的肉粽!

 

A-siâng有遺傳到我們的糯米胃,初3包好連續三天都有吃肉粽,不愛吃肉的他這次說他最愛吃阿媽包的肉粽的肉。

 

愛吃就要幫忙做,我和A-siâng一起包了10粒,他還特別包了他阿爸的口味(無蝦米)和阿舅的口味(無香菇)。在炕的時候阿母說我們包的有3粒露餡,明年繼續練習。肉粽得炕3小時才會爛,炕的過程還得顧火添柴,今年A-siâng搶著要負責這項工作。7串肉粽,炕好已經晚上7點了。

 

肉粽節食肉粽,還得配豆枝湯,有豆枝、豆醬(味增)、豆腐、魚脯仔、蔥仔珠,是從小吃到大的好滋味。

 

彭厝建安宮謝府元帥

 

建安宮是彭厝的公廟,庄內的信仰中心。我們家小孩和建安宮的關係除了是從小去拜拜的大廟,老爸還是建安宮三元帥的乩童,大弟的名字就是老爸取建安宮和青雲寺的名取的.

 

讀國小時,就曾聽同是彭厝人的老師說過建安宮在日本時代因為皇民化運動不能拜拜,謝府元帥的金身藏在吳家。一直到戰後才蓋大廟,現在廟裡壁上的石碑還刻有1979年村民寄付的名單,但蓋廟是更早年的事。

 

從小老爸好像不曾和我們說過大廟或是他做乩童的事,一直到阿媽2012年倒那時,守靈時才聽他講很多這方面的事情。他說古早庄內某人家中長輩過世時,之前請回家中拜的謝府元帥沒給蓋上紅布見刺而受禁,之後很長一段時間大廟沒有乩童,直到後來有人聽到鑼鼓聲,才知道謝府元帥受禁結束回來練兵。老爸初中時和庄內另一位少年被謝府元帥選中當乩童,在某村民家中閉關七七49天,還上刀梯,如此成為三元帥與五元帥的乩身。我問阿母他們戀愛時老爸有說他當乩童的事嗎?阿母說都沒有,結婚後有時晚上不見丈夫身影,一段時間過才知道是去廟 chhéng-kàu”

 

講到 chhéng-kàu” 這詞,就是庄內若有人有事情要問神明,或者是請祂化解災厄保庇平安,就會喬 chhéng-kàu” 的時間,通常是晚上。印象很深的是我國小還國中時,村裡有一個小孩被綁架,當晚幾乎全村的人都在廟裡chhéng-kàu,請三元帥指示尋人方向,隔天總算在高雄發現。一直到長大後我才把 chhéng-kàu” 和漢字的「請教」連上。

 

建安宮重要的廟會活動除了3年一科的迎王,再來就是舊曆5月初5謝府元帥聖誕,會 siúⁿ peng”,過平安橋。 Siúⁿ peng” 這詞我也是到長大後才和漢字的「賞兵」連上。

 

5月初5這天,家家戶戶上午會先去大廟拜牲禮,換新的香火袋。下午在廟埕排香案拜拜 siúⁿ peng”,上午拜神明的牲禮可以再拿來賞兵。也會請歌仔戲團搬戲扮仙。賞兵完就是過平安橋,過三次會在背後蓋上大廟的印章保平安,也可以多帶些衣服去蓋。大廟還會準備平安水讓村民分裝。往年賞兵結束晚上還會在廟埕辦桌,之後參加的人愈來愈少就沒再辦了。

 

歌仔戲團扮仙的時候,會灑糖果零錢,我們小時候都會守在戲棚下撿。今年A-siâng有撿到一粒糖果,但沒有撿到零錢,他說很多人很難搶到。

 

淡水清水祖師廟

 

清水祖師是泉州安溪人在拜的神明,淡水祖師公在5月初5的暗訪和隔天的遶境是淡水最熱鬧的大拜拜。

 

傳說清國時代祖師公在石門遶境時落鼻,村民都走出來看,地震那時才沒造成傷亡。西仔反的時候,也因為祖師公保庇,戰贏法軍。日本時代淡水瘟疫傳染,五日節隔天請祖師公遶境消災解厄,一直到現在淡水都固定5月初56大拜拜,請祖師公保庇平安。

 

彭厝的青雲寺在很久以前也曾來淡水祖師廟進香,雖然現在青雲寺沒有乩童,但是新廟去年剛蓋好,同樣有祖師公保庇呢。

 

59點半我們從屏東回到淡水,意外的是沒有聽到炮聲,聽說今年有約束晚上不放鞭炮煙火?

 

隔天睡醒,9點多就聽到一陣陣的炮聲。11點出門,淡水街上全是陣頭。我們先繞去祖師廟,再到陳順記門口看熱鬧,他們備有大道公的香案,辦得很風光。今年看到很多從外縣市請來的陣頭。以前大拜拜家家戶戶大多會辦桌,這幾年愈來愈少,今年更是幾乎沒看到。

 

彭厝和淡水兩地的熱鬧,之於我的意義不太一樣。彭厝是我成長的故鄉,拿香拜拜先不談是信仰或不是,我就是生活於此,在這個庄頭信仰的文化空間中長大的,無論是迎王還是神明生日,在廟會活動中有一條隱形的線將我和庄頭連接起來。至於淡水的廟會,我就比較像是站在外圍看熱鬧的,不用準備拜拜,也無隨香,只是看陣頭,看拚場,看老淡水人浸淫在文化信仰中那種氣氛,非常迷人。或許這就是在地人與新住民的差別,在地參與的多寡與深淺,不只是時間,還有成長記憶,人情糾葛,現實生活的點點滴滴。

 

我的根在屏東,Tek-hôa的根在新竹,A-siâng,做一個淡水囡仔,在我們伴他成長的路上,要帶他感受的是釘根在地的生活。

 

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()