Lí teh-beh 6, 照規定joa̍h--lâng tio̍h-ài去國校á讀書(tha̍k-chu). Chit-chām-á一直到6--, chē學校ē辦運動會, 校慶iah是出業典禮, 頂禮拜lán tō chò-hóeàn-sǹg beh kā lí掛學籍ê學校參觀.

 

Chit間國校á真用心安排學生gín-á ê課程, 除去正式ê課程, in真強調ài hō͘ gín-á se̍k-sāi ka-tī tòa ê所在, ài hō͘課程kap社區kap tàu-tîn, mā ài hō͘ gín-ákoh-khah chē動手試驗, 試做kap bak thô͘ ê體驗.

 

Hit kang活動ê安排, soah hō͘ góa iáugín-á hit-chūm êtì kap感受koh浮浮---, 30-40冬過---a, 教育體制kap khah早有khahkâng--a, m̄-koh siōng基本ê價值觀念soah無改變jōa chē.

 

辦學校ê目的「ká-su」是為tio̍h gín-á ê學習kap成長, án-ne gín-á chiah是學校ta̍k項課程, 活動koh有教育行政ê主體, 照理講gín-á ê角度kap感受tio̍h chiâⁿchiah-ê安排siōng-kài優先ê考慮.

 

Hit kang ê活動頭前段是ta̍k ê年級學生ê「才藝表演」, 有跳舞, 唱歌kap樂器演奏, chiah-ê表演ē-sái展現出gín-á o̍h--tio̍h ê才藝, m̄-koh事先排練--ê節目kap集體一致ê表演, kā ta̍k ê gín-á個別ê成長發展lóng sok tùi kāngê模式內底, 少年性命ê活力kap熱情, 成長kap學習ê自信, mā lóng無法tō͘ tī chiah-ê活動內底hō͘人感受--tio̍h.

 

續接是坐á--nih ê「長官」kap「貴賓」輪流致詞, chitlò-lòê時間, 學生gín-á chhāi tiàm運動埕中ng, 1 ê koh 1 ê大人直直講話, koh tio̍hkah kui, hām幼稚園(iú-chí-ián) ê細漢gín-á oan-na kāng. 大人致詞講話soah, koh有頒獎儀式, 了後大人kohêng teh hip-siōng做記念, 應當chiâⁿ做學校主體ê學生gín-á是大人交陪ê背景, 活動pìⁿ做「長官」kap「貴賓」證明存在感ê舞台.

 

Tī chit款教育養成--nih, 應當是教育主體ê gín-á pìⁿke-si, 被動配合大人ê需要, 安排kap要求, chiâⁿ做「人」ê價值, 尊嚴kap尊重kan-taⁿ是好聽ê口號; thèng-hāu gín-á大漢出業, 出社會chia̍h頭路, chiah-ê性命iû-goân1 ê koh 1 êbē tio̍hchhiuⁿ, 無名無姓甚至無存在感ê勞動工具, kui-ê教育養成ê過程, hō͘ lán kap ka-tī性命ê本質直直thiah分開(alienate).

 

「人」無hông當做「人」來看待, kui sì-kè to lóng théng好發現: 驚電車車廂là-sap, tō規定禁止chia̍h mi̍h-kiāⁿ; 公園驚人tio̍hài擔責任, tō規定禁止che禁止he; ang-eⁿ-á tī公車面頂哭ē hō͘人趕落車; gín-áákô thai-ko, gín-á poa̍h-tó chheh, tō限制gín-á bē-sáibē-sái; 大人無愛ke hui-khì, tō kā gín-á se̍k-sāi世界ê khasok-pa̍k tiâu--leh......

 

Tī chit ê隨人顧性命ê世界, lán若無踏別人ê頭殼peh chiuⁿ, tōsiàu想有siáⁿ-mih性命ê尊嚴kap尊重; 別人若無照步來lán tō, 若換做是ka-tī, áu ēiah是有thangka-tī gâu; tú tio̍h hō͘ lán chhì-chha̍k--ê, lán tō要求強勢者ài處理kap立法約束, m̄-koh lántio̍h弱勢者hông chau-that, 心肝底bē tiâu beh tiô---.

 

年初, chiâⁿ大部份人teh siáu選舉ê, goán chhōa lí去日本Kansai, tī Kyoto, lán ùi Higashiyama ta̍uh-ta̍uh-átùi Shishi-ga-tani, 來到(Honen-in, góa kā lí ê手牽--leh, lán 1 khám 1 khám peh---lih, 踏入山門hit-tong, góa心肝底平靜---, chhōe tio̍h Kawakami sàng ê, lí大聲講:Kawakami sàng, góaA-siâng, góa kap goán ma-ma, goán pa-pa ùi台灣來看--lí......

 

Hitchūn góa心內想--ê: ǹg大漢了後, ē-tàng了解goán chhōa lí來行chit chōa ê用心, 面對lán ê生存困境, lán需要koh-khah透底ê改變, hiah-ê政治iah社會ê改革, bē hō͘ lántio̍h siáⁿ-mih未來ê ǹg.

 

Ùi日本tǹg--來了後, 選舉投票日hit kang, 行入去投票所, góa oan-nā像過去20kāng, a-sá-lih kā tǹg 1張廢票.

 


 

  你將滿6歲,照規定夏天就要進小學念書。這陣子一直到6月,很多學校會辦運動會、校慶或是畢業典禮,上週我們就一起去你將掛學籍的學校參觀。

 

這間小學很用心在安排學生的課程,除了正式的課程,他們很強調要讓孩子認識自己住的地方,要讓課程與社區結合,也要讓有更多動手試驗、手作和沾土的體驗。

 

那天活動的安排,卻讓我學生時代的記憶和感受又浮現出來,30-40年過去了,教育體制和以前有很大的不同了,但最基本的價值觀念卻沒有改變多少。

 

學校目的「如果」是為了孩子的學習成長,那麼孩子 才是學校各種課程活動以及教育行政主體,孩子的視角和感受理應是這些安排最優先的考量。

 

那天的活動前段年級學生「才藝表演」,有跳舞、唱歌和樂器演奏等,這些表演能展現出孩子學到的技能,但事先排練的節目與集體一致的表演,將個別孩子的成長發展都帶往同樣的模式裡,年輕性命的活力與熱情、成長與學習的自信,都無法在這些活動裡讓人感受到。

 

接著是子裡的「長官」和「貴賓輪流致詞,這段不算短的時間裡,孩子們排排站在操場中央聽一個又一個大人一直講話,連幼稚園的小小 孩也一樣。大人致詞講話結束後,緊接著是頒獎儀式,然後大人繼續忙著照相留念,應當成為學校主體的孩子只是大人社交關係的背景,活動成為「長官」和「貴賓」證明存在感的舞台。

 

這樣的教育養成,應當是教育主體的孩子變成道具人,被動地配合大人的需要、安排和要求,作為「人」的價值、尊嚴與尊重只是漂亮的口號;等到孩子長大畢業,踏進社會工作,這些性命依舊是一個又一個沒有臉孔、沒有名字,甚至沒有存在感勞動工具,整個教育養成的過程,讓我們和自己性命的不斷地疏離(alienate)。

 

「人」不被當做「人」來看待,到處都能發現:擔心捷運車廂髒亂,就規定禁止飲食;公園擔心有人受傷須擔責任,就規定禁止東禁止西;嬰幼兒在公車上哭會被人趕下車;不想孩子弄髒衣服,要避免孩子跌倒擦傷挫傷,就限制孩子不能跑跳;大人要免除麻煩,就將孩子探索世界的腳步束縛住……

 

在這個隨人顧性命的世界,我們如果沒有踏著別人的頭往上爬,就別妄想什麼性命的尊嚴與尊重;別人沒有照規矩來我們會看不順眼,若換成是自己,拗得過或有背景就是自己厲害了;遇到讓我們看不過去的,我們就要求強勢者要處理與立法約束,但我們看到弱勢者被欺壓,不會有無法忍受的憤怒。

 

年初,絕大部份人陷入選舉熱時,我們帶你去日本關西,在京都,我們從東山(Higashiyama)慢慢地走向鹿谷,來到法然院,我牽起你的手,一階一階往上爬,踏進山門的那一刻,我心裡平靜了下來,找到河上先生的墓,你大聲說:「Kawakami桑,我是A-siang,我kap阮媽媽、阮爸爸ui台灣來看你……」

 

那時候我心裡想的是:希望你長大後,能夠了解我們帶你來走這一趟的用意,面對我們的生存困境,我們需要更徹底的改變,那些政治或社會的改革,不會讓我們看到什麼未來的希望。

 

從日本回來後,選舉投票日那天,走進投票所,我和過去20年一樣,很阿沙力地蓋了一張廢票。  

 

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()