Nakokai? Tobokai? Nakoyoka, hittobe!

 

Lí iáu tī góa腹肚內ê, góa kap pa-pa ta̍k暗看《宛如飛翔》(Tobugagotoku) chit齣日本NHK ê影片, 了後koh1 chōa Kagoshima, lí êán-ne--ê. koân tōē hn̄g, ǹglí kāchiu peh hō͘ , chim-chiokchit ê世界, 無論siáⁿ-mih tāi-chì, lóng thangē hn̄g, hō͘ khoah.

 

Kúi-nā冬前頭1 pái看《宛如飛翔》êkap影片ê, tōSatsuma ê教育印象chiok. Satsuma tī幕府時代是離權力中心siōng hn̄g koh siōngpêng ê藩國, soah時代siōng頭前. In注重武士ê養成, 特別是「鄉中教育」, gín-á ùi 6歲開始有無kāng年歲階層ê組織, 無論是讀冊, 武藝, 討論iah chhit-thô, lóng是大hàn--ê chhōahàn--ê. 幕府鎖國200, Satsuma是第1線面對西洋衝擊--ê, m̄-koh inkā ka-tī ê思想kap眼界sok-pa̍k-tiâu--leh, 危機感hō͘ in phah-piàⁿ beh tòe ē tio̍h時代ê腳步, mā kan-taⁿ Satsuma Hayato chiah有法度hō͘ 日本chi̍thiah-nī hn̄g.

 

Goánlí ê教育部份有受tio̍h Satsuma ê啟發, 包括自然kap文明, 在地kap國際, 暴力kap非暴力ê辯證關係. 世界各國ê教育lóngin ê歷史因素, beh khioh起來用ê, mā tio̍h考慮台灣ê處境kap未來, beh hō͘ gín-á chiâⁿsiáⁿ-mih款人, goánán-nechhiâu-chheklí ê教育方向.

 

回想ka-tī ê成長經驗, 2項是góabeh提供hō͘ lí--ê, 自然環境kap gín-á, 因為án-ne, lán參加共學. Tī共學團內底, lán 練習先好好á1 ê「人」, hō͘ lí空間發展自我, 盡量自由無受限制去體驗生活, se̍k-sāi chit ê社會, chit ê世界.

 

Chit chōa去到日本chit ê集體khah大過個人, 避免造chiâⁿ別人麻煩iah困擾ê國家, lán mā開始練習新功課──自我控制. Hō͘ gín-á自由發展kap要求自我控制看---ká-ná矛盾, 實際無衝突. 自由ê前提是自我負責. ka-tī, 對生活ê土地koh-khah了解了後, lán mā對社會規範有進chi̍tê體會, tī lán ka-tī ē-tàng掌握ê空間內底, lán ka-tī chhiâu-chhekkapê互動hām mê-kak, ka-tī決定, ka-tī負責. Ē-tàng了解ka-tī ê需求, mā顧慮tio̍h別人ê感受, chiah有互相尊chhûn ê空間, mā khah有法度敏感外在環境ê變化, chelán去別ê國家做人客, goán一直kā lí提醒--ê.

 

1 pái出國, kohlí ê好朋友tàu-tīn, lí是幸福--ê. 日本ê公園khah chió âng-mn̂g-thô͘設施, á, 石頭, koh有大phiàn kohchâng êá, lín tī hia sńg, 完全無受干擾, ē-tàng專心sńg, tōkan-taⁿ2點鐘, māsńg kah有夠khùi, 甘願離開. Tī日本1禮拜, lín ta̍ksńgá, tī Kagoshima ê--nih koh有火山hu thang, chiok幸福--ê.

 

Tńg台灣了後, 發現lí koh1 khám ê感覺, 狀態不止á. 親身感受Saigo sàng kap Satsuma武士ê精神力量, koh有好朋友連續hiah chēê陪伴chhit-thô, tńg--來到taⁿ, 一直有感受tio̍h lí內心飽tīⁿ, góa想是心靈kap身體lóng有滿足--lah!

 

Nakokai? Tobokai? Nakoyoka, hittobe! tī goán ê肩胛頭飛---!

 


 

 

「要哭泣?還是要飛翔?與其哭泣,不如飛翔!」 

 

你還在我肚子裡的時候,我和爸爸每晚看《宛如飛翔》(Tobugagotoku)這齣日本NHK的影片,之後還走了一趟鹿兒島,你的名字就是這樣來的。飛高就看得遠,希望你睜大眼睛,仔細看這個世界,無論什麼事情,都能得看得遠,看得廣。 

 

好幾年前頭一次看《宛如飛翔》的書和影片時,就對薩摩的教育印象很深。薩摩在幕府時代是離權力中心最遠也最南的藩國,卻走在時代最前頭。他們注重武士的養成,特別是「鄉中教育」,小孩從6歲開始有不同年齡階層的組織,無論是讀冊、武藝、討論或玩耍,都是大的帶領小的。幕府鎖國200年,薩摩是第一線面對西洋衝擊的,然而他們沒有將自己的思想和眼界束縛住,危機感使得他們努力要趕上時代的腳步,也只有薩摩隼人才能讓日本一下子就飛那麼遠吧。 

 

我們對你的教育有部份受到薩摩的啟發,包括自然與文明、在地與國際、暴力與非暴力的辯證關係。世界各國的教育都有其歷史脈絡,學著用時,也必須考慮台灣的處境和未來,要讓孩子成為什麼樣的人,我們是這樣在思考對你的教育方向。 

 

回想自己的成長經驗,有兩項是我想提供給你的,自然環境以及同伴,因為這樣,我們參加共學。在共學團內,我們練習先好好做一個「人」,給你空間發展自我,盡量自由不受限制地去體驗生活,認識這個社會,這個世界。 

 

這趟去到日本這個集體大過個人,避免造成別人麻煩或困擾的國家,我們也開始練習新功課──自我控制。讓孩子自由發展和要求自我控制兩者看似矛盾,實際上不衝突。自由的前提是自我負責。對自己和生活的土地更加了解後,我們也對社會規範有進一步的體會,在我們自己可以掌握的空間內,我們自己發展調整人和人的互動與眉角,自己決定,自己負責。能夠了解自己的需求,也顧慮到別人的感受,才有互相尊重的空間,也比較能夠敏感外在環境的變化,這是我們去別的國家做客,我們一直提醒你的。 

 

頭一次出國,還有你的好朋友同行,你是幸福的。日本的公園較少水泥設施,沙地、石頭,還有大片和大欉的樹木,你們在那裡玩,完全不受干擾,可以專心地玩,就算只停留兩小時,也是玩得有夠滿足,甘願離開。在日本一個禮拜,你們每天玩沙,在鹿兒島的路上還有火山灰可以玩,真幸福。 

 

回台灣後,發現你又長大進了一階的感覺,狀態極好。親身感受西鄉桑和薩摩武士的精神力量,還有好朋友連續那麼多天的陪伴玩耍,回來到現在,一直有感受到你內心飽滿,想必是心靈和身體都獲得滿足吧! 

 

要哭泣?還是要飛翔?與其哭泣,不如飛翔!請你踏在我們的肩膀上飛出去吧!

 

 

──《TGB通訊》第180期(2014/9-10)

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()