Siáⁿ-mih是自由? Tī人生中, lán thang自由選擇--êsiáⁿ? 語言使用kám是其中1? Iahlán kiohē-tàng自由決定ê tāi-chì其實oan-na是受tio̍h限制--ê? Gín-á behsiáⁿ-mih款語言kámgín-á ka-tī決定--ê? Iah是大人提供ê選擇?

 

Beh tī充滿禁忌kap限制ê社會體制內底, beh hō͘ gín-á自由自在發展, 大人tio̍h kengjōaê空間? 對抗--êsiáⁿ? Gín-á若是無大人thèⁿ-tiâu--leh, beh án-chóaⁿ生出獨立自主ê能力? Beh án-chóaⁿ面對食人ê體制? Gín-á ê心靈是siōng-kài敏感--ê, hànchhoa̍h--ê人生, kiám-chhái是細hàn時無得tio̍h夠額ê照顧kap尊重, chiah tio̍h ka-tīchhōe安慰.

 

ê 1, 祝福ta̍k-ê有新ê體驗kap收成.

 

什麼是自由?在人生中,我們可以自由選擇的有什麼?語言使用是其中一項嗎?或者是我們以為可以自由決定的事情其實也是受到限制的?孩子要講什麼語言是孩子自己決定的嗎?還是大人提供的選擇?

 

要在充滿禁忌與限制的社會體制內,要讓孩子自由自在發展,大人必須撐出多大的空間?對抗的是什麼?孩子如果沒有大人撐住,要如何長出獨立自主的能力?要如何面對吃人的體制?孩子的心靈是最為敏感的,長大後走偏的人生,或許是小時候沒有得到足夠的照顧與尊重,只好自行走尋慰藉。

 

新的一年,祝福大家有新的體驗和收穫。

 

[目錄]

 

Ùi gín-á ê語言使用發展講起/從孩子的語言使用發展講起@Tōa-thâu-liân

 

I人無bái, igóa ê同學/他不壞,他是我同學@Gio̍k-hōng

 

親愛ê cha-bó͘人同學/親愛的查某人同學@Gio̍k-hōng

 

體制hō͘人腐化/體制使人腐化@A-goân

 

hō͘奴隸á kiáⁿ (14)/寫給奴隸子(14)@á

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()