A-khîm 1 piàn tī出版社編tio̍h 1本探討軍中意外事件ê, án-nese̍k-sāi Lò-kha--ê.

 

10冬前Lò-kha--ê in小弟金門做兵, 落部隊1月日後, 厝內soahtio̍h gín-á ê死亡通知. 部隊主官講gín-á tī部隊適應不良, ka-tī開跳海自殺.

 

, hiông-hiông--. 世界, kui-ê變形--.

 

In老母háu kah un tī thô͘-kha:Chùn-liông......Chùn-liông......nah ē án-ne......Chùn-liông......góa ê心肝kiáⁿ......」懷胎10個月ê kiáⁿ, la̍k尿la̍kiohàn, soah做兵做kah--, 做老母--ê bē-su心肝hông1塊肉落--.

 

In老父tiām-tiām流目屎, 尾後puh 1:Lóngsiuⁿ sēng kiáⁿ, chiah ē ka-tī......

 

kiáⁿ ê, kah kan-taⁿ ē-tàng怨嘆ka-tī, 怨嘆老伴.

 

Lò-kha--ê大聲hoah:Chùn-liông無可能ē自殺!

 

Lò-kha--ê in tau khiā tī高雄前鎮, 老父老母加工區食頭路, Lò-kha--ê kap Chùn-liônga-má iohàn--ê. In 2 ê8, chēnghàn Lò-kha--ê tō chiok疼惜chit ê小弟, Chùn-liông mā kā i當做是兄哥koh ná老父án-nechhûn, piān-nāsiáⁿ-mih tāi-chì, lóngchhōe兄哥參詳.

 

Chùn-liông做兵了後, kúi-nā pái bat kā Lò-kha--ê講起軍中看過心ê tāi-chì, 包括主官ê刁難, 老兵ê ah-pà. Lò-kha--ê chiok了解ka-tī小弟好強ài出頭ê, lóngChùn-liông忍耐, chhùi齒根kā--leh, 順順á kā 18個月ê兵做了, màitāi-chì. Taⁿ Chùn-liôngtāi-chì, i認為無hiah單純.

 

家屬無beh接受gín-á自殺, 要求調查, mā sì-kè chhōe立委, 民意代表tàu-saⁿ-kāng.

 

1, 軍方kap民意代表chò-hóe來到Lò-kha--ê in tau.

 

政戰主任:Chùn-liông ma-ma, Chùn-liông pa-pa, 失去像Chùn-liông chiah-nī優秀ê, 實在是國軍chiokê損失, 發生chittāi-chì goán mā chiâⁿ艱苦, 部隊無kā gín-á照顧好, soah hō͘ i chi̍t時想, goán ē好好á檢討, 請節哀.」講soah tu 1包紅包hō͘家屬.

 

Chùn-liông in老母:Mài kā góa講是gín-á ka-tī, góa m̄! Gín-á用行--ê--, taⁿ soah tó--leh--, 1句自殺tō beh hú-hú?

 

市長秘書:「失去gín-ásiōng hō͘人艱苦ê tāi-chì, 一定ē chiok oh接受......che是市政府ê慰問金, goán知影che無法度補償lín失去gín-á ê, kan-taⁿchi̍t-sut-á心意, 事後ê處理, goán一定ē全力協助.

 

Chùn-liông in老父:Lán lóng知影部隊內底老鳥欺負菜鳥á ê情形有jōa嚴重, Chùn-liông m̄-nā 1 pái khà電話tńgteh, mā bat kā主官反應--, 結果顛倒hông點油做記號, phah入去烏名單, hôngjú ân, jú thiám. Chùn-liông ê個性chiâⁿ ngē, hông phahchiah tàn落海, kui-ê過程軍方lóng無調查gín-á適應不良ka-tī自殺, kā責任sak hō͘--ê gín-á, beh ài goán家屬相信siáⁿ?

 

政戰主任:Chittāi-chì講到部隊有責任, 無盡tio̍h督導管教ê責任, chiah ē發生chittāi-chì, 軍方ē積極替家屬爭取補償, 本底自殺......lán講『因病』, 撫恤金其實無jōa chē, 若爭取tio̍h『因公』, ē-sáikhah chē.

 

Chùn-liông in老母:Goán kiáⁿ ê性命是像賣豬肉án-ne論斤秤兩teh--ê, goán kan-taⁿbeh知影gín-á tī部隊到底發生siáⁿ-mih tāi-chì, 真相是siáⁿ!

 

立委:Chùn-liông ma-ma, m̄-thang hiah激動, ka-tī ài保重. Lán當然是beh討真相, ta̍k-ê家庭kā gín-á送入去部隊, gín-á ê狀況國家tio̍h-ài負完全ê責任, chiah ē有發生意外事件ê時相關ê補償規定, lán m̄beh ài chîⁿ, chelán ê權益, 應該the̍h--ê tō ài the̍h, lán mā tio̍hlán ka-tī, 為家庭, 為後日á ê生活考慮ā. 辦公室chit-pêng絕對ē協助家屬要求軍方調查, 追真相.

 

法醫驗屍, 發現Chùn-liông腹內出血, 身軀有外傷.

 

Lò-kha--êChùn-liông ê死不止á自責, 當初時Chùn-liông tī電話中講ê話一直tī i頭殼內重複放送.「若是hitchūn góa ē-tàng koh-khah注意, kā i tàu-saⁿ-kāng......Lò-kha--ê心內直直án-ne kún-ká.

 

自責--ê m̄-nā Lò-kha--ê 1 ê, in老母ka-tīke khai時間關心gín-á, m̄-koh i ê憤怒kap m̄khah大過自責ê心情, tio̍h beh jiok真相, i kā khang-khòe辭掉, 專心beh kap軍方chhia-piàⁿ. Ah in老父是kiu入去ka-tī ê世界, jú lim jú chē, jú chió.

 

軍方調查結果是無證據講是「他殺」, 部隊主官督導不周, chiâⁿ Chùn-liông意外死亡, 班長, 排長, 連長, 營長有連帶責任, 5 ê士官, 2 ê尉官, 1 ê少校hông記個. 軍方用「因公死亡」ê標準發hō͘家屬『撫恤金』.

 

「幾百萬tō beh tú 1條命?Chùn-liông in老母kā Chùn-liông ê相片mo͘h-tiâu--leh, chiâⁿ m̄甘願.

 

Lí m̄甘願, kámgóa tō甘願? Ah chit-má軍方調查報告to---a, gín-á--是死----a, beh koh án-chóaⁿ? Chùn-liông bē koh tńg---a......Chùn-liông in老父大聲jiáng, hō͘ ka-tīê成分khah大過講hō͘ in bó͘, bē-su chiah-ê話講---i chiah有法度面對hāu-seⁿ ê離開.

 

尾手Lò-kha--ê chihtio̍h久年teh sak軍中人權ê受難者家屬A-ngô͘, A-ngô͘in hāu-seⁿ 8冬前左營出港了後落海失蹤, 死體hō͘漁船á hô͘--tio̍h, 發現gín-á頭殼內有1支布袋針, 8冬來A-ngô͘sì-kè陳情抗爭, beh ài真相.

 

Kāng款是軍中受難者家屬, in互相看thàng對方ê, mā kā ka-tī心肝頭ê 孔嘴thián hō͘對方看, 透過分享疼ê過程, Lò-kha--ê in sī大人chiah有影接受Chùn-liông--ê事實.

 

A-ngô͘ê故事, Lò-kha--ê心頭hit ê自責ê重擔chiah tháu---, 心內一直hō͘自責ah-tiâu--leh ê憤怒總算爆發---, i boài án-nesoah, i beh繼續jiok hō͘ i ēē甘願ê真相. Ùi A-ngô͘chia tit tio̍h力量, i mā kā氣力送hō͘ A-ngô͘, 開始sio-thīn.

 

*      *      *

 

A-khîmchit本冊ê38, 已經有2 ê gín-á--a, hàn cha-bó͘-kiáⁿ 5, hàn kiáⁿ 3, 特別ē-tàng感受tio̍h失去gín-á ê心情, 若是有1A-hiông做兵死--......想到chia, i kui-ê心肝結kui.

 

Tī hit本冊編好ê, A-khîm tú好看tio̍h 9月初3軍人節A-ngô͘in beh抗議ê消息. Hit, A-khîm kā公司請假半工, mā beh去參加. I beh當面kā A-ngô͘姐致意.

 

去到抗議現場, 參加êlóng chhēng印有大頭兵ê白衫, 抗議群眾tiām-tiām忠烈祠對面ê路邊, A-ngô͘tng teh無閒回應記者ê問題.

 

A-khîmóa mā tiām-tiām---. 半點鐘後, 抗議群眾khiā---, 大聲hoah口號, 原來是總統ê車隊駛到忠烈祠--a. A-khîm mā tòe leh大聲hoah. In一直hoah到總統ê車隊駛---去無khoàiⁿ--a chiah, koh tiām-tiām--leh.

 

Chit-chūn, A-ngô͘姐看tio̍h A-khîm, 過來ai-sat-chuh.「請問?

 

A-khîm趕緊自我介紹, mātio̍hê hit本冊, ê時冊--nihê畫面koh浮出目chiu, ikho͘紅紅kā A-ngô͘lám--leh, 無聲ê情感kā 2kho͘-tiâu--leh.

 

A-ngô͘chhōa i se̍k-sāi其他家屬, 其中1 êLò-kha--ê.

 

總統ê車隊出---a, ta̍k-êkoh kā布條á khiú--leh, 大聲hoah口號.

 

Tī A-ngô͘in kiáⁿ--hit 1, 軍中年度死亡人數超過400. 19932002年台灣軍隊lóng總死2400, ta̍k年有240 ê少年性命tō án-ne--. 透過軍中受難者家屬kap A-ngô͘êchông抗爭, 2002年了後, ta̍kê軍中死亡人數降到180. 1 ê士兵ê死亡代表1 ê家庭ê破碎, 台灣無發生戰爭hiah-nī chē軍中死傷案例, sī大人beh án-chóaⁿ thang安心送gín-á去做兵--leh? 

 


 

 

阿琴有一次在出版社負責編輯一本探討軍中意外事件的書籍,因此結識長腳仔。 

 

十年前長腳仔的小弟在金門當兵,下部隊一個月後,家裡卻接到孩子的死亡通知。部隊長官說孩子在部隊適應不良,自己想不開跳海自殺。 

 

家,突然崩塌。世界,整個變形。 

 

他母親哭倒在地:「俊良......俊良......怎麼會這樣......俊良......我的心肝囝......」懷胎十月的孩子,把屎把尿養大,卻服兵役中死亡,當媽媽的就好像心肝硬被割一塊肉下來。 

 

他父親靜靜地流眼淚,然後冒出一句:「都是太寵小孩,才會自己想不開...... 

 

失去兒子的痛,痛到只有責備自己,怨嘆老伴。 

 

長腳仔大聲喊著:「俊良不可能會自殺!」 

 

長腳仔他們家住高雄前鎮,爸媽在加工區工作,長腳仔和俊良是阿嬤照顧長大的。他們兩個差8歲,從小長腳仔就很疼惜這個小弟,俊良也把他當成既是大哥又像父親似的尊敬,只要有什麼事情,都是找大哥討論。 

 

俊良當兵後,好幾次和長腳仔講起在軍中看不慣的事情,包括長官的刁難,老兵的欺凌。長腳仔太了解自己小弟好強愛出頭的個性,都勸俊良忍耐,嘴齒根咬著,平順地把一年八個月的兵做完就好,不要惹是生非。現在俊良出事情,他認為沒那麼單純。 

 

家屬不接受孩子自殺,要求調查,也四處找立委、民意代表幫忙、陳情。 

 

一天,軍方陪同民意代表一起來到長腳仔他家。 

 

政戰主任:「俊良媽媽、俊良爸爸,失去像俊良這麼優秀的士兵,實在是國軍非常大的損失,發生這種事情我們也很難過,部隊沒把孩子照顧好,使得他一時想不開,我們會好好檢討,請節哀。」說完將一包紅包遞給家屬。 

 

俊良媽媽:「不要跟我說是孩子自己想不開,我不信!孩子用走的進去,如今卻躺著出來,一句自殺就要抹平?」 

 

市長秘書:「失去孩子是最令人痛苦的事,一定很難接受......這是市政府的慰問金,我們知道這無法補償你們失去孩子的痛,只是一點心意,事後的處理,我們一定會全力協助。」 

 

俊良爸爸:「我們都知道部隊中老鳥欺負菜鳥的情形有多嚴重,俊良不只一次打電話回來說,也曾經和長官反應過,結果反而被點油做記號,打入烏名單,被盯得愈緊,操得愈累。俊良的個性很硬,是不是被打死才丟下海,整個過程軍方都沒調查就說孩子適應不良自己自殺,將責任推給死去的孩子,要我們家屬相信什麼?」 

 

政戰主任:「這件事說到底部隊也有責任,沒盡到督導管教的責任,才會發生這樣的事情,軍方會積極替家屬爭取補償,本來自殺......我們說『因病』,撫恤金其實沒多少,若爭取到『因公』,可以領到比較多。」 

 

俊良媽媽:「我兒子的生命不是像賣豬肉那樣秤斤論兩在賣的,我們只想知道孩子在部隊到底發生什麼事,真相是什麼!」 

 

立委:「俊良媽媽,不要那麼激動,自己要保重。我們當然是要討真相,每個家庭把孩子送進部隊,孩子的狀況國家必須負完全的責任,才會有發生意外事件時的相關補償規定,我們不是要錢,這是我們的權益,應該拿的就要拿,我們也得為我們自己,為家庭,為日後的生活考慮啊。辦公室這邊絕對會協助家屬要求軍方調查,追討真相。」 

 

法醫驗屍,發現俊良腹內出血,身體也有外傷。 

 

長腳仔對俊良的死非常自責,當初俊良在電話中講的話一直在他腦海中重複播放。「如果那時候我可以多注意,幫忙他的話......」長腳仔內心總是這麼翻騰著。 

 

自責的不只長腳仔一個,他媽也怪自己沒有多花時間關心孩子,然而她的憤怒和不甘心大過自責的心情,為了追討真相,她辭掉工作,專心要和軍方車拼。而他爸則是縮進自己的世界,酒愈喝愈多,話愈講愈少。 

 

軍方調查結果是無證據顯示「他殺」,部隊長官督導不周,造成俊良意外死亡,班長、排長、連長、營長須負連帶責任,有5名士官、2名尉官、1名少校被記過。軍方以「因公死亡」的標準發給家屬撫恤金。 

 

「幾百萬就要買斷一條命?」俊良媽媽抱著俊良的照片,極不甘願。 

 

「你不甘願,難道我就甘願?現在軍方調查報告都出來了,孩子死了就是死了,不然你又要怎樣?俊良不會再回來了......」俊良他爸大聲叫喊,與其說他是對著另一伴喊,不如說是對自己喊話,好像這些話講出來他才有辦法面對兒子的離開。 

 

後來長腳仔接觸到長年推動軍中人權的受難者家屬阿娥姐,阿娥姐的兒子8年前在左營出港後落海失蹤,屍體被漁船捕撈到,發現孩子頭上有一支鋼針,8年來阿娥姐到處陳情抗爭,要討真相。 

 

同是軍中受難者家屬,他們直視對方的痛,也將自己內心深處的傷口展示給對方,透過分享痛的過程,長腳仔他爸媽才真正接受俊良死去的事實。 

 

聽著阿娥姐的故事,長腳仔心頭那個自責的重擔才卸下來,內心一直被自責壓住的憤怒終於爆發,他不要就此善罷甘休,他要繼續追讓他能心服口服的真相。從阿娥姐這裡得到力量,他也將力氣回饋給阿娥姐,開始相挺。 

 

*      *      * 

 

阿琴邊這本書時38歲,已經有兩個小孩了,大女兒5歲,小兒子3歲,特別能感受到失去愛子的心情,假如有一天阿雄當兵死去......想到這,她整個心都揪在一起。 

 

當書冊編輯完成時,阿琴剛好看到93日軍人節阿娥姐他們要抗議的消息。那一天,阿琴向公司請假半天,也要去參加。她要當面向阿娥姐致意。 

 

去到抗議現場,參加者都穿著印有大頭兵的白衫,抗議群眾靜靜地坐在忠烈祠對面的人行道上,阿娥姐正忙著回應記者的問題。 

 

阿琴走近也靜靜坐下。半小時後,抗議群眾站起來,大聲喊著口號,原來是總統車隊開到忠烈祠了。阿琴也跟著大聲呼喊。他們一直喊到總統車隊開進去不見蹤影了才停,再次靜靜坐著。 

 

這時候,阿娥姐看到阿琴,過來打招呼。「請問你是?」 

 

阿琴趕緊自我介紹,也提到負責編輯的那本書,講到時書中畫面又浮上眼前,她眼眶泛紅將阿娥姐抱著,無聲的情感將兩人緊緊包圍。 

 

阿娥姐帶著她認識其他家屬,其中一個是長腳仔。 

 

總統車隊出來了,大家又舉著布條大聲喊口號。 

 

在阿娥姐她兒子死亡那年,軍中年度死亡人數超過400人。19932002年台灣軍隊共有2400人死亡,平均每年有240條年輕生命消逝。透過軍中受難者家屬以及阿娥姐的奔走抗爭,2002年後,每年軍中死亡人數降到180人。一名士兵的死亡代表一個家庭的破碎,台灣沒發生戰爭就有那麼多軍中死傷案例,父母親要如何能安心送孩子入伍呢?

 

 

──《TGB通訊》第168期(2013/9)

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()