Atolan backpacker homestay

作家朋友搬sóaAtolan10--a, kiàn-pái làng 1~2á若有去台東lóng ē tòa i hia. 今年i特別hō͘ goán tòa i經營ê backpacker homestay, 1間隱koh樸實ê kēá. 朋友sòe chit, 內外結構lóngtín--tio̍h, tòa tī chia時間bē-su se̍h tńg去到過去, nágín-á時代tòa ê庄腳舊厝, siōng特別--ê是外口joa̍h kah hō͘人叫, 厝內soah chiâⁿ, kap厝後kuiê樹林有關係, kan-taⁿ電風tō chiâⁿkhùn--a. Hittó tī厝內底, góa ê心靈chiâⁿ平靜, 1 pái感覺tio̍h環境ê energy, 心內有聲teh kā góa: engē-sái khùn真落眠(piān-nā出外chhiâng-chāi khùn bē). 舊厝有影是有性命--ê!

 

透早cheng-sîn, chahit股氣流iáuhō͘ góa感覺神奇, 決定koh ke tòa 1. tàu kap作家in ang-á-bó͘tàu-tīn chia̍h-tàu, inAtolan最近ê改變, in ê backpacker homestay seng-lí, kohinhō͘pàng-sak êáá ê tāi-chì, mā有舊年魏德聖導演the̍h〈倒風內海〉ê劇本來Atolan chhōe in ê大新聞. Iê小說teh-beh phah做電影--a, goán chiâⁿi歡喜!

 

Chia̍h飯飽, goán kohinê舊厝——貓厝, kan-taⁿ提供hō͘愛貓ê人客tòa. Cheinhō͘ khioh--tńg-êá tòa ê「藝術厝」, 因為chìnê厝主是畫家, 厝內壁頂lóng iáuiê. Chit間厝kāng款有滿滿ê energy.

 

Ùi世俗ê觀點來看, 朋友êhoān-sè ē hông嫌講siuⁿ過簡單kohkoh, m̄-kohmài論物質面ê享受, i ê有滿滿ê energy kap感情, 1種超越物質, 直接長久受物化ê心靈hoah cheng-sîn ê力量, 享受單純ê滿足.

 

Tòa 3,000 kho͘ ê飯店總--ē失眠khùn bē, 原來góa適合tòa chitóaóalóng 300 kho͘ ê backpacker homestay!

 

Backpacker homestay êkha

Tòa backpacker homestay koh1 ê特色, chetòa飯店無法度體會--ê, tōē tú tio̍hkha. Hittòa入去1 300 kho͘ óaóaê舊厝了後, 作家主人講暗時koh有另外3 ê朋友beh tòa tī chia, 交通方式lóngkâng: (1)坐飛lêng機來ê德國音樂家錄音師, mā是作家ê朋友; (2)o͘-tó͘-bái單獨環島ê台北少年cha-bó͘; (3)lián環島ê香港少年cha-po͘. Kohgoán chit家伙á駛車環島來--ê, ta̍k款人to, lāu-jia̍t滾滾.

 

暗時, goán去部落ê快樂廚房」chia̍h, 有影真快樂. Tòa過印度ê女主人腳手mé-lia̍hgoán準備簡單koh特別, 用椰子葉á chhu ê大浦燒」, i hoan-hù goánchia̍h, khah òaⁿ--leh作家kap i ê朋友mā ē chò-hóechia̍hkhai-káng. 過無jōa久作家kap德國來ê音樂家出現來chia̍h, 透過作家ê紹介, ta̍k-ê開始káng beh 2點鐘, lāu-jia̍t koh精彩.

 

Chit ê音樂家是長期台灣客語歌手林生祥錄專輯ê錄音師, i mābē-chió原住民歌手錄專輯, i專注第三世界kap少數民族ê音樂. 作家朋友紹介goán是左派ê, 到音樂家講i是極左份子(far left), sûi感覺氣味chiâⁿ ha̍h! 到接續---來作家koh派任務hō͘ goán: tńg工中tàu ǹg, 順續載音樂家去美濃!

 

暗時tńg去到tòa ê所在, tio̍ho͘-tó͘-bái環島ê妹妹, kohàn-sǹg行路環島55ê香港人, ta̍k-êkoh討論kah chiok lāu-jia̍t, Asûi koh講起當年騎腳踏車環島ê歷史故事. 真佩服目chiuchit ê pha̍k kah ná烏碳ê cha-po͘, joa̍h--phāiⁿ kha·bánglián環島, ika-tī借行路思考人生ê1. 奇怪, 去山內靜坐, nah tio̍h hiah giâ-kê? Siōngkhoe--ê, iēlián環島--ê確實lóngsiáu--ê.

 

o͘-tó͘-bái環島ê妹妹真勇敢, ka-tī 1 ê騎車環島, koh tòa backpacker homestay, 灣對ka-tī 1 ê旅行ê少年cha-bó͘iáuchiâⁿ安全koh友善. Ta̍k-ê káng kah chiâⁿ hèng, 環島kám lóng bē thiám? tńg工透早ta̍k-ê tō koh tiām-tiām-á sûi人行sûiê, che tō是人生, kám m̄--leh?

 

透早, hō͘香港人感動--tio̍h, góa mālián ùi tòa ê所在行2公里去aê素食早tǹg, chia̍hkoh ǹg山頂行. 心內teh, toh 1góa mā來步lián環島, 充分感受路邊êáá, ûn-ûn-á感受路途--nih ê光景kap氣味.

 

Tiām-tiām--leh, soah koh tú tio̍h hit ê音樂家, chiok有緣--ê. Ii發現秘密基地, beh chhōa goán, goán choaⁿ-á tòe i oat入去全草á ê小路, gōng-gōng-á一直tòe tī i kha-chhng. Ii cha-hngtio̍h, koh ichhun---, ia̍h-á tō hioh tī i ê--nih, i beh kap goán分享i ê歡喜kap i感受--tio̍h ê energy. Lō͘goán到小路ê盡磅, 有溪水ùi大石頭頂chhiâng---, chit-chūn音樂家sûi kāáthǹg, 直接跳落水, hō͘溪水ùi頭殼頂灌---, chiâⁿ爽快! Góa oa̍t頭看A, i soah khû tī石頭頂teh chhńg瓜子, 東西文化kámchiah chē?

 

tàu, goán載音樂家開始250公里山路ê路途, 沿路音樂家講i去印度, 蒙古kap非洲做音樂ê經歷, kohi se̍k-sāi ê台灣民族音樂歌手, mātio̍h i對美國ê反感, kohi ê Iran音樂家朋友ê châi-tiāu. 有影是講到sau.

 

Góa發現i有單純ê快樂, ii kā所有ê chîⁿ lóng奉獻hō͘音樂, ùi i ê笑聲感受ē tio̍h i chit款單純ê快樂. I來台灣做音樂, 高級飯店m̄ tòa, soah走來tòa 1300 kho͘ ê backpacker homestay, 實在是真有個性ê音樂家! Ǹgi來台灣錄音ê khang-khòe順利完成, mā ǹg望另外2 ê朋友環島順利. 多謝lín ê分享.

 

有緣Atolan 300 kho͘ ê backpacker homestay, 再會--lah!

 

台東Atolan素食早tǹg

A85, ta̍kkoh kap in cha-bó͘人透早5開始無閒煮豆奶, 做碗粿, siōng-kài特別--ê, aê卵餅是用當工nóaê麵粉糊直接煎做麵皮, khiū好滋味. a公是án-chóaⁿ boài買便ê卵餅皮? Ihit--ê siuⁿ tēng, bē-ha̍h!

 

Tī Atolan tòa tī backpacker homestay, 家主人真推薦chit間在地早tǹg, 有影好滋味! Ta̍kchái-khí lóngkā o͘-jí-sáng報到, ka-tī iúⁿ豆奶, ka-tī the̍h碗粿, khiā tiàm--á, ná chia̍h náakhat 1 khat麵粉糊現煎做麵皮, koh khà卵落--, koh chhiⁿ kohchia̍h, 都市ê卵餅kap i bēphēng--tit.

 

Ná chia̍htǹg ná kap akhai-káng, chiaha15tòa in老父ùi彰化溪州搬sóa來台東Atolan, 因為西部pháiⁿ thàn-chia̍h, 聽講東部êchiâⁿ, hit-tang-chūnê蕃薯, 1 ê cha-bó͘人用肩胛頭beh taⁿ 2粒蕃薯無châi-tiāu, tōhejōa.

 

受日本教育ê a, Pangcah族語聽講lio̍h-á bat, 主要iáu是用日語kap在地部落ê人溝通, 早年in老父山頂煮樟腦kap抽藤á飼家, lō͘Atolan bat時行種香茅煮香油, a公講siōngê時有3~4千人來chiathàn, chit-má kan-taⁿ chhun kúiêniâ. Taⁿ Atolan時行--ê是「hippie.

 

Behê, akám ē-sái kā i hip 1張相? I問講:Beh phah廣告是--?

 

坐順風車環島

821tio̍h beh bih風颱, goántàu 12:00 ùi台東Atolan出發, 經過壽卡, 旭海, 滿洲, 恆春, 旗山, tńg到岡山舊厝是20:00, 駛有夠久--ê, m̄-koh沿路山路lóng無車無人, lóng走了--a, 德國音樂家講感覺bē-su tī歐洲ê森林. --nih經過Guzi, lóng無人, 透風落雨goán oan-na停落來欣賞ia̍h-á, kah滿sì-kè ê白色ia̍h-á, 空氣--nih lóngê phang, 落雨天看花顛倒khah平靜koh浪漫.

 

Tī Guzi湖邊, ná看花ná lim花茶khai-káng. 德國音樂家講起ián-chóaⁿ chiah kahAtolan, 原來是電話區域番號089, kap in故鄉München kāng89, hō͘ itńg到厝ê感覺......, 聽了goán ta̍k-ê lóng笑哈哈, 原來有chit層緣分!

 

Hioh-khùn 1, tàu出發chiūⁿ, tī岡山交流道看tio̍h 1 ê cha-bó͘-gín-á, 透風落雨khiú 1白布條á, 本底kiohbeh thiah政府ê少年人, óachiah知是beh坐順風車環島. Nah ē hiah túsio連續2lóng tú tio̍h beh坐順風車--ê? Koh-khah tú--ê, chit ê cha-bó͘-gín-á mā tī Atolan tòa kúi-nā, tī hiah做工sio-tú過暝ê所費, chit-má beh去台南, kohgóa ê學妹, 大學beh4á. Khai-káng了後chiah , chit ê學妹mā chiâⁿ積極關心社會公共議題, 有影ē來環島--ê頭殼lóng chiâⁿ清楚. 學妹ùi淡水出發, ǹg東部行, 一直到tú tio̍h goán, lóng無發生siáⁿ-mih危險ê tāi-chì. M̄-koh來到西部考驗chiah chhím beh開始, 因為pháiⁿlóng tòa tī西部!

 

學妹是彰化二林ê chng-kha gín-á, m̄-bat去過南投, 對南部se̍k, soah好膽決定ka-tī 1 ê坐順風車環島, chiâⁿ有勇氣. i sán-sán ê gín-á, 到膽頭chiah! I beh落車êkoh kā goán hip相留做記念. 真好運, goán kui家伙á ē-tit-thang chiâⁿi環島路途ê光景, good luck, 學妹.

 

Molly1tī backpacker homestayhiah-ê aaê分享, kahchiu lóng---, chit-má koh tú tio̍h chit ê學妹, se̍k-sāi chiah-nī chēkha, 心內冒險ê動力kám ē ta̍uh-ta̍uh-á puh-íⁿ? 期待未來cha-bó͘-kiáⁿ mā thènghāⁿ---, 勇敢去冒險!

 


 

 

都蘭背包客民宿

 

作家朋友移民都蘭進入第個年頭每一兩年只要有去台東會住他家今年特別讓我們住他經營的背包客民宿一間隱密質樸的老農舍朋友租下農舍都沒更改內外結構入住時簡直回到時光隧道回到小時候住的鄉下老房子最特別是外面酷暑的天氣老房子依舊清涼房子後面緊連的茂密樹林有關只需開電扇就能舒適入睡當晚躺在老房子裡我的心靈好平靜第一次感覺到環境的能量內心有聲音告訴我今晚可以睡得好出來通常睡不著)。老房子果然是會呼吸的房子! 

 

一夜好眠昨晚那股氣流還是讓自己驚奇決定多住一晚中午預約跟作家夫婦吃午餐聊聊都蘭近來的改變他們的民宿生意還有他們救援飼養流浪狗流浪貓的近況,以及去年魏導拿著倒風內海的劇本到都蘭找他的大新聞他的小說即將拍成電影,我們很替他高興 

 

吃完飯還去他們新的民宿——貓屋只提供給愛貓的投宿客人這是他們為流浪貓提供的藝術小屋因為之前屋主是位畫家屋內牆上都還留有畫作房子一樣充滿能量 

 

從世俗觀點來看,朋友民宿可能被認為簡陋破舊但撇開物質他的民宿充滿了能量感情一種超越物質直接喚醒長久被物化心靈的力量,享受單純的滿足 

 

住3,000元飯店都失眠的我原來適合住這種靠山靠海都300元的民宿! 

 

背包客民宿的奇人異事

 

入住背包客民宿還有一個特色是住飯店所無法體驗的,就是會遇到怪咖那晚住宿300元靠山面海的民宿後作家主人預告今晚的夥伴有三位依交通方式依序如下:(1坐飛機來的德國音樂家錄音師也是作家的朋友;(2騎摩托車隻身環島的台北年輕女子;(3徒步環島的香港年輕肌肉男加上我們這一家開車環島來的各路英雄好漢聚集真是熱鬧 

 

晚上我們到部落快樂廚房晚餐果真快樂待過印度的女主人為我們迅速準備簡單又特別用椰子葉當盤子的大浦燒,並要我們先吃因為他說稍晚還有作家朋友和他的友人來聚餐。過不久作家跟他德國來的音樂家出現來用餐,在作家引介下,開始熱鬧精彩連續兩個小時的聊天 

 

原來音樂家是長期為台灣客語歌手林生祥錄製專輯的錄音師,他也幫不少原住民歌手錄製專輯他專注第三世界和少數民族音樂當作家朋友介紹我們是左翼時,想不到音樂家說他是極左far left),當下覺得氣味相投!想不到接下來作家還派給我們任務隔天中午往南順便快遞音樂家去美濃! 

 

晚上回民宿見到機車環島的妹妹,以及預計徒步環島55天的香港人大家又是一陣熱烈討論強哥免不了要提起當年單車環島的英勇真佩服大熱天高溫下背著家當徒步環島眼前這位曬成黑碳的男子他說他藉著走路思考他人生的下一步怪了去山裡打坐就好幹嘛自虐呢?最好笑的是他說徒步環島真的都是神經病 

 

騎車環島的小妹妹很勇敢獨自騎摩托車環島還睡背包客民宿可見台灣對單身女子背包客還是很安全很友善大夥聊得很起勁環島都不累嗎?隔天一早大夥靜悄悄又各自東西這就是人生不是嗎? 

 

一早受到香港男的感召我索性也徒步從農舍走到阿公素食早餐店(約2公里),然後再往山上走心想那天我也要徒步環島充分感受路旁的一草一木細細品味沿途風景氣味 

 

靜靜走著又碰到那位音樂家真有緣他說他發現秘密基地要帶我們去於是我們拐進雜草叢生的小徑,莫名其妙跟著他走他說昨天他看到猴子而且他伸出手蝴蝶停在他的手上他要跟我們分享他的喜悅以及他感受到的能量最後我們來到小徑的盡頭一處溪流從巨石傾流而下這時音樂家馬上脫下衣褲直接跳下水讓溪流從頭頂澆灌而下好不痛快!這時轉頭看強哥他竟然蹲在岩石上嗑瓜子東西文化的對比嗎? 

 

中午我們接了音樂家開始250公里山路長征沿路音樂家講了他去印度蒙古非洲做音樂的經歷還有他認識的台灣民族音樂歌手,聊了他對美國的反感還有他的伊朗音樂家朋友的優秀真的聊到燒聲 

 

我發現他有單純的快樂他說他把所有的錢都奉獻給音樂笑聲充滿了赤子之心他來台灣做音樂高級飯店不住跑去住300元民宿真是有風格的音樂家!祝他來台錄音工作順利也祝另二位朋友環島順利謝謝你們的分享 

 

有緣都蘭300元民宿再會! 

 

台東都蘭素食小吃店

 

阿公85歲每天還跟他的查某人清晨5點就開始忙碌煮豆漿做碗粿最神奇的是阿公的蛋餅是用當天揉好麵糰糊直接煎成蛋餅皮柔軟好滋味問阿公為麼不買現成的蛋餅皮他說那種太硬了用麥合! 

 

在都蘭住在背包客民宿作家主人推薦這個在地早餐果然有味道每天早上跟歐桑報到自己舀豆漿自取碗粿然後站在一旁看阿公舀一坨麵糊現煎成麵皮,然後加上蛋新鮮好滋味城市蛋餅比不上 

 

邊吃早餐邊跟阿公聊天原來阿公15歲才從彰化溪州跟著父親移民台東都蘭因為西部歹賺食,聽說東部土地肥沃當時種出來的地瓜一個查某人用肩挑不起兩顆大地瓜可見土壤之肥沃 

 

受日本教育的阿公阿美族語聽說懂一些主要還是以日文跟當地部落族人溝通早年父親上山煮樟腦抽藤養家後來都蘭曾盛行種香茅煮香油阿公說全盛時期有3~4千人來這裡賺食,現在只幾百人現在都蘭流行的是嬉皮 

 

臨走前,問阿公可以給他拍張照嗎?他問:「要打廣告嗎?」 

 

搭便車環島

 

821躲避風颱我們中午12:00從台東都蘭出發經過壽卡旭海滿洲恆春旗山回到岡山老家已經20:00好長的旅程不過沿途山路都沒車沒人大家都跑光了,身旁的德國音樂家說感覺好像歐洲森林。途中經過哭泣湖整個湖都沒人風雨中我們下來賞野薑花開滿湖畔山谷的白色野薑花空氣中也佈滿香氣雨中賞花更顯平靜浪漫 

 

在哭泣湖畔邊賞花邊喝野薑花茶邊聊天德國音樂家提起他為麼喜歡都蘭因為電話區域號碼089跟故鄉慕尼黑一樣89,讓他有回家的感覺……,聽到後我們大家一起開懷笑了原來還有這層緣分喔! 

 

休息一夜中午出發北上在岡山交流道發現一位小女生風雨中拉著白布條以為是要拆政府的熱血青年近看原來是要搭便車環島怎麼接連兩天都碰到搭便車的?更巧的是女孩也在都蘭待了好幾天以工換宿現在要到台南而且是學妹大三升大四攀談後發現學妹也積極關心社會公民議題果然會出來環島的頭腦都還滿清楚的學妹從淡水出發往東部旅行,一直到遇見我們都沒發生過危險的事但是進入西部考驗才開始因為壞人都住在西部! 

 

學妹彰化二林的鄉下孩子沒去過南投對南部也不熟,卻毅然決然單獨出來搭便車環島真是勇氣可嘉看她瘦小娃娃臉想不到膽子還真大!下車前還為我們拍照留念很榮幸我們一家人能成為她環島的沿途風景之一good luck學妹 

 

Molly前晚在背包客民宿聽各路環島哥哥姊姊的分享聽得眼睛閃閃發亮現在又遇到這位學妹見識到這麼多怪咖內心冒險因子是否會慢慢發酵呢?期待未來小女孩也勇敢獨闖天涯!

 

 

──《TGB通訊》第168期(2013/9)

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()