Tú-chiah看台電網站關係核電ê紹介, koh綜合khah早看過台電有關核廢料儲存場ê安全宣導了後, góa發現台電siuⁿ可憐--a, góa beh kā in tàu宣傳--chi̍t-ē, māinchi̍t-kóa文宣重點, 台電若照góa ê建議好好á宣傳, 核四公投百面ē過關.

 

台電真可憐, 照台電網站ê資訊, 台電是全世界技術siōngê核電公司, hit-kóa反核êsa Three Miles Island, Chernobyl kap Fukushimasio比較, 實在是笑破人ê chhùi, hiah-ê問題台灣若發生, 台電用in siōng安全保險ê方法(灌水) tō thang好解決--a, hit-kóa gōng a-tok-á kap aá beh án-chóaⁿ kap台電ēphēng--tit!

 

tio̍h chhōe核廢料儲存場, 台電一直真困擾, chit pái核四公投tō ē-tàng 1 pái解決chit-kóa困擾. 民眾長期受tio̍h反核人士錯誤ê洗腦, kioh是核廢料真危險, chiah ē拒絕核電. 其實核廢料儲存場台電規劃kah chiâⁿ, 若有好好á宣傳, 民眾tiāⁿ-tio̍h ē支持, tio̍h報答民眾ê支持, 台電應該公投chìn前做kúi項重點宣傳:

 

(1)台電核能技術全世界無人tòe ē tio̍h, 絕對無可能發生核災事故, m̄-koh因為牽涉tio̍h商業機密, 無法度公開chit項全球第一ê零事故技術.

 

(2) Ta̍k-ê支持核四公投, 公投若過半, tō照各縣市公投票數來回饋各縣市, 公投過半ê縣市, 照票數比例設核廢料儲存場, 假使有8 ê縣市過半, tō tī chit 8 ê縣市設核廢料儲存場, 儲存場收入用來建設地方.

 

(3)核廢料儲存場應該號做「核能環保公園」, thô͘-khakhǹg核廢料, 面頂是青翠ê草埔, ē-tàng hō͘民眾種菜, 飼牛飼羊, 起平價住宅, 設教堂, 媽祖廟, 帝爺公廟, 太子宮等等對保護核廢料有幫贊ê神明.

 

(4)設核能環保公園ê縣市, 民眾thang好享受電費減免, 年度回饋金, 健保減免, 免費健康檢查, 教育補助, 生育補助, 老人補助, 喪葬補助等等優待措施, koh有免費ê師公助念, ùi iáu-bōe出世直直補助到西方極樂世界.

 

台電加油! phah-piàⁿ宣傳, góa相信lín一定有châi-tiāu通過公投.

 


 

 

剛剛看了一下台電網站關於核電的介紹,再綜合以前看過台電有關核廢料儲存場的安全宣導後,我發覺台電太可憐了,我要幫忙宣傳一下,也幫他們寫一些文宣重點,台電如果照我的建議好好地宣傳,核四公投一定會過關。 

 

台電好可憐,照台電網站的資訊,台電是全世界技術最好的核電公司,那些反核的人拿三哩島、車諾比、福島來比,真是太可笑了,那些問題在台灣如果發生,台電的斷然措施(灌水)就可解決了,那些笨老外和小日本跟台電怎麼比! 

 

台電一直爲了找核廢料儲存場地而困擾,這次的核四公投就能夠一次解決這些困擾。民眾長期受反核人士錯誤地洗腦,以為核廢料很危險,所以才拒絕核電。其實核廢料儲存場台電規劃得很好,只要好好地宣傳,民眾一定會支持的,為了報答民眾的支持,台電應該在公投前做以下幾項重點宣傳: 

 

(1)台電核能技術獨步全球,絕對不可能發生核災事故,但因涉及商業機密,無法公開獨步全球的零事故技術。 

 

(2)大家支持核四公投,若公投過半,將按照各縣市公投票數回饋各縣市,公投過半之縣市,按照票數比例設置核廢料儲存場,假設有八個縣市過半,就在這八個縣市設核廢料儲存場,儲存場收入用於回饋地方。 

 

(3)核廢料儲存場應該稱為「核能環保公園」,地底下放核廢料,地面上是綠油油的草皮,可提供民眾種菜、養牛羊、蓋平價住宅,設置教堂、媽祖廟、帝爺公廟、太子宮等有助保護核廢料之眾神。 

 

(4)設置核能環保公園之縣市,民眾擁有電費減免、年度發放回饋金、健保減免、免費健康檢查、教育補助、生育補助、老年補助、喪葬補助等優待措施,外加免費師公助念,從還未出生一路補助到西方極樂世界。 

 

台電加油!只要努力宣傳,我相信你們一定可以通過公投的。

 

──《TGB通訊》第163期(2013/4)

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()