Okinawa, 古早ê琉球國, 離台灣坐飛龍機chiah點半鐘久ê海島群, góa tī hia phīⁿ tio̍h台灣ê氣味.

 

Kap Okinawa siōng原初ê機緣是2003年去日本Okayama chhōe Siông--, iThe Boom ê “Shima Uta” hō͘ goán, koh紹介主唱者宮澤和史(Kazufumi Miyazawa)因為chit條歌紅透全世界, soah tī名聲--nih迷失ka-tī, lō͘-bóe發現iáutio̍h hoan頭走chhōe. Kazufumi Miyazawa創作ê chit條“Shima Uta”, i參觀姬百合之塔Himeyuri資料館了後ê憤怒kap反省.

 

怪奇--ê, tńg--來了後góa根本Siông--哥講ê人名kap團體, m̄-koh i ê故事soah一直印心內, bē-su有魔力ê. Tek-hôain pa-pa去日本ê時替goán買 “Shima Uta” chit tè CD, --tńg-soah是另外1 ê Okinawa在地團體“Begin”, mā sǹghō͘ goán加添kap Okinawa ê機緣.

 

2014年知影Cocco ê “ジュゴンの見える丘”chit條歌. 查資料, 開始注意Okinawa ê新聞kap反美軍基地ê消息.

 

1 chōa Okinawa, 發現chē-chē所在琉球確實kap日本chiokkâng--ê, 植物景觀, chia̍h-mi̍h, ê型式, lóng顛倒kap台灣khah sio-siāng. 2tòa tī Nakijin ê日本式舊厝, 厝頭家in a-má bat tòa過台灣, Nakijin êbē-su是墾丁tiāmê庄腳所在. Koh-khah免講kui sì-kè ê sisa石獅kap『石敢當』, 南島海島ê氣味.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()