kúiá góa坐電車ê,góa--á ê ma-ma華語kap英語lām leh, 沿路差不多8-9ê cha-bó͘-gín-á解說ta̍kê地號名,--in tòa tī美國, thàn hioh-khùn chhōa cha-bó͘-kiáⁿ tńgse̍k-sāi sī大人ê故鄉.

 

『淡水雖然靠海邊, 但因為淡水河流過, 所以這裡的水不是鹹的.』『奇岩, 這裡山上有很奇怪的石頭, []上面那個字是mountain, 就是山上的石頭的意思.』『石牌, 你爸爸以前就在這裡長大, 這裡有很多石頭做的牌子, 所以叫石牌.』『士林, 林就是forest, 表示這裡以前都是樹林, []就不知道是什麼意思.

 

Lán chiâⁿ chē地號名kap hông ngē tàu ê漢字chi̍t-sut-á to無關係, 看漢字來解說地號名, koh ē-sái án-nechòaⁿkui大篇故事, che tōlán hō͘華語漢字教育ê結局. 像『關渡』, 在地人號做「Kan-tāu, 是過去tī chia活動ê原住民號ê地號名, 電車chhím通車hit-chūn, soah kā叫做「Koan-tō͘, taⁿ mā iáuchēán-ne; Kan-tāu tī chiok chē古早書--nih用漢字寫做「干豆門」, chiah koh ùi漢字kā chit ê地號名解說做「ùi埔頂看---, chit ê所在四四正正, sêng 1 tè豆干」.

 

Chio̍h-pâi-á (石牌), Ba̍k-sa (木柵), Thô͘-gû-kau (土牛溝)過去lóngkap漢番ê交界;Kong-koán」是大租戶(墾首)招有路無厝ê羅漢腳á開墾, 集中管理羅漢腳á kap收租ê所在.

 

了解chiah-ê地號名án-chóaⁿ--ê, ē-tàng koh-khah了解lán chit tè土地過去發生--ê tāi-chì. M̄-koh知影chiah-ê beh chhòng siáⁿ? 了解chiah-ê kámchiok要緊?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()