chi̍t-chām-á, lí kap共學ê chhit-thôchiâⁿsńg「警察」,「好人」kappháiⁿ人」, 有時á lín互相做無kāng角色, jiokjiok, ná sńg chhùi--nih ná pok出「lán是好人, behphah pháiⁿ人」, iah是「goán是警察, lípháiⁿ, goán beh kā lí---來」......

 

有時á lín sńg-sńg--leh soahphùioan-ke, ē互相罵對方是pháiⁿ, oan-oan--leh koh tiāⁿ ē pìⁿsio-e, sio-phah; 有時á lín無愛hō͘ siáⁿ人加入, choaⁿ-á hoahhit ê gín-ápháiⁿbē-sái sńg; koh有時á lín sńg kah心適興, 不時ē hiông-hiôngsiáⁿ-mih人是pháiⁿ, siolia̍h hit ê gín-á, jiok hit ê gín-á, iah是無愛hō͘ hit ê gín-á kap lín sńg tàu-tīn, 人若óatō kā e--, kā sak, iahkā khiú ân-ân. 換做任何人hiông-hiông hō͘別人án-ne對待, lóng ē感覺艱苦, siūⁿ-khì, 受委屈, lín mā chhiân-chāitio̍h án-neoan-ke.

 

Chit款情形, lín若是有心內ê想法講---, 像講是siáⁿ-mih因素無愛hō͘ siáⁿ-mihóaiah是加入, 對方siáⁿ-mih話語iah是行為hō͘ lín無爽快chiah beh kā趕走, iahhitchūn lín tōkan-taⁿbeh ka-tī sńg, 暫時無愛別人加入, kā chiah-ê想法講---, hō͘對方了解, kám m̄khahpok1句「pháiⁿ人」? Kāngê情形若是lán hō͘人大聲hoah講是pháiⁿbē-sái óa, lán kám m̄mā ē kui腹肚火?

 

Lō͘尾「警察」,「好人」kappháiⁿ人」chiah-ê語詞lín khahhiah chia̍p--a, 換做「Superman,Batman,「蜘蛛人」,「鋼鐵人」,「美國隊長」chiah-ê美國bàng-kah影片ê英雄角色, chit-chām-á lán--nih時行--ê是〈PolikapFrozenchiah-ê bàng-kah ê故事, lín ē kā ka-tī聯想做 chit-kóa角色, beh kā lín認定ê pháiⁿthâi--iah是趕走, tangá lín聯想入去chiah-ê角色ê, tī chit-chūn hō͘ lín tú--tio̍h êthōa iah是樹áá tō bái-châi--a.

 

Lín chò-hóe sńg ê, mā chhiân-chāi ē puh出「góa beh kā lí thâi--死」,kā lí phah kah流血」,kā lí kòng hō͘死」chiah-ê攻擊性ê話語, 大部份應該lóng是看bàng-kah影片學---ê.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()