Tòa tī離核電廠19公里ê goán,「反核」對goán來講是社會議題, 是生活問題, 安全問題.

 

tio̍h綠色公民行動聯盟beh1ê為核走讀北海岸ê email, góa1時間報名, m̄-koh心內iáutiû-tû, óa核電廠ê行程, 加減有受輻射ê風險, 4歲半ê A-siâng風險koh-khah. 考慮kúi-nā, chiah kā A-siângchittāi-chì, A-siâng sûii beh去看核電廠.

 

Chhōa--ê是在地文史工作者是北海岸反核行動聯盟ê郭慶霖兄, i chhōa goán看台灣siōng súi ê海岸, 核二廠ê入水口kap排水口, ná仙境ê『八煙聚落』, 無對外開放ê tuh-ku, koh紹介北海岸ê地質景觀, 平埔歷史, 人文產業, 環境生態, 核電廠設立ê前後變化kap影響. 行入在地, óa近有核電廠做厝邊ê生活, 北海岸ê美麗kap哀愁, 在地人ê悲情kap希望, 確實有koh-khah深刻ê感受.

 

Pehlih駱駝石, 石壁頂ê hoe-chōa kap sek-tī súi kah A-siâng chi̍t--tio̍h tō嘴笑目笑心花開, 直直chhu--, ichia是海邊á ê『溜滑梯』, behi ê朋友來chia sńg. Chia是大自然siōng súi ê地理教室.

 

經過明光碼頭, 1982年開始核廢料àn chia載去紅頭嶼--ê. 台電30ê土地承租契約早到期, m̄-koh 10萬桶ê核廢料到taⁿ iáukhǹg tī紅頭嶼. 最近台電計畫若是chhōe無所在thang khǹg hit 10萬桶ê核廢料, tō beh chhia tńg核電廠khǹg.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()