目前日期文章:201311 (5)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

Lán對現狀不滿,hō͘主流洗腦來形成ê價值觀不滿, lánǹgthèng改變, hō͘ lán ê sīkohlán án-nekah hiah soe-siâu, hiah無尊嚴. -koh大部份時間, lán -tāⁿ 敢去對抗, 去抵制, 顛倒是kā hithō͘ lán pìⁿ做認命ê奴隸ê價值觀copy tī lán ê頭殼內, náchheh ná kàn-kiāu, koh ná kā lánbeh kā kiatê體制, tī lán ê生活--nih, tī lán ê頭殼內, tī lán ê思想--nih jú bán jú ân.

 

我們對現狀不滿主流洗腦形成價值觀不滿,我們很期可以改變,讓我們的孩子不用再我們這樣活得如此沒尊嚴。然而大部份時間,我們非但不敢去對抗去抵制,反而將那讓我們變成認命奴隸價值觀複製在我們的頭殼內,一邊哀怨一邊咒罵,還一邊將我們想幹掉的體制,在我們的生活中,在我們的頭殼內,在我們的思想裡愈陷愈深。

 

[目錄]

 

Pha-hng ê14線/荒廢的台14@Sò͘-hūi

 

合歡山探索課程@Gio̍k-hōng

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

我們台灣至今還不是一個獨立自主的國家,台灣人當然沒有什麼人權可言。

 

軍公教退休,每年18%優惠利率吸收我們血汗超過800億,外加1.5個月的年終慰問金、三節慰問金及子女教育補助等三大福利,又吞食了232億。公立銀行退休者的13%優惠利率再搶走40億。四、五十萬退休者平均每人每年領走近百萬元退休金;若以退休40年計,每人可領走兩千萬至四千萬。

 

65歲以上老人靠退休金、撫卹金及保險給付的「外省人」佔47.3%,台灣人只佔6.7%;主要依靠子女奉養的台灣人佔54.6%,「外省人」則只有19.4%

 

中央政府的上層主管,藍色的佔50~80%;台大學生中,台灣人只佔50%1991年)。這就是為什麼兩千萬台灣人被兩百萬「外省人」統治68年,仍在受苦受難的原因。(請參考劉重義、李逢春《革命運動研究》,前衛出版社,2006

 

基本人權在台灣是國民黨的恩賜,1987年解嚴前,台灣有14~20萬名政治犯。言論自由在台灣仍被當局嚴控。1989年鄭南榕為追求「百分之百的言論自由」而自焚;199011月,黃華第四度因「言論叛亂」而坐牢。

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Ùi發現ka-tītio̍h殖民統治, 到產生反殖民意識, chit ê過程需要chiâⁿê勇氣, mā tio̍h真誠實來面對ka-tī. Chiâⁿ chē冬來, 一直teh chhōe kā lán sok-pa̍k, hō͘ lán做別人ê奴隸ka-tī soah m̄知影ê, chhōe--tio̍h êlóng ka-tī--a, 最近koh有新ê發現, 發現新毒來kap ta̍k-ê分享, ǹgta̍k-ê mā ē-tàng解毒, thèng好得tio̍h tháu-pàng.

 

新發現ê毒號做「孝」, phēng 18層地獄koh-khahê 24ta̍k-ê lóng--, Chi-na「孝」sakchiâⁿ無人道ê境界, kan-taⁿ是為tio̍h behê思想pa̍k-tiâu--leh, hō͘人生老病死lóngtiàm--nih, 永遠做順民,khùi力無châi-tiāu反抗.

 

現代社會有「孝行楷模」頒獎, chiâⁿ chē人照顧tó tī眠床bē tínê sīkúi 10, chit款人lóng ē得獎, 真夭壽. 1 ê無行為能力甚至無意識ê, tio̍hhō͘專業醫療機構來照顧, nah ē是叫細無暝無日teh? 照顧ê人人生o͘-iú--, che是悲劇, nah ē是楷模?

 

「不孝有三, 無後為大.Che句話koh-khah hàm,gín-áang-á-bó͘ ka-tī考慮, ka-tī決定--ê, nah ētio̍h sī大人ê需要來生? Lán ē出世做奴隸, tōlán ê1ka-tītháu-pàng, 繼續kā chit款思想thòaⁿ hō͘ lán, lán chit 代若知影che是毒, soah m̄敢去解chit ê, koh kāthòaⁿ hō͘1, án-ne1代人注定做奴隸, 無法度tháu-pàng. Tō準留koh-khah chē chîⁿ hō͘1, in kek-ke是有chîⁿ ê奴隸, iáu是無thangpìⁿ做人.

 

替後1代解毒ê方法, tōài kā in,hàn tio̍h phah-piàⁿ去追求in ê理想, phah-piàⁿ去飛, 老人tō kap老人tòa chò-hóe, 行動無方便--ê tōtòa安養院, m̄-thang拖累少年人. Siōng要緊--ê,thòaⁿ kiáⁿm̄-thang是為tio̍h傳宗接代, mā m̄-thang hō͘1代有所謂傳宗接代ê觀念, ta̍k ê新性命lóngin ka-tī êbeh. Koh, 免煩惱死後無人拜, hām拜拜ê tāi-chì to teh操煩, án-ne tōchhái-kang teh--lo͘h.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Ùi合歡山落--,tio̍h khang-khòekui tho͘-lá-khuhbeh回覆ê email, 手機á mā kúi-nā通無接--tio̍h ê電話, 心情sûi koh---. Lóngkā tàn tī--á lah, 心肝底滿滿ê感動tio̍hhō͘沉底整理.

 

2冬來,tio̍h山頂變化chiokê天氣, bē-su teh提醒góa tio̍h用敬畏ê心情peh.tio̍hkahlò-lò ê隊伍, 五彩顯目ê hiû-á, 有白雲kap青翠ê山嶺背景, 有影chiok súi--ê. Gín-á 1 ê1 ê, 11ûn-ûn-á ǹg山頂peh---lih, 正經ē hō͘人感動.

 

Góa kuitòe tīpiah, tú tio̍h 1 ê生做sán-sán-á, kiōng-beh tòe bē tio̍h隊伍ê小學生, i身體無爽快, kap隊伍jú hn̄g, 面色白sún-sún, 腳步慢鈍, 1句語to無講. 身軀邊ê大人問i問題, i lóngtìmiah搖頭來回應. Sán-sán ê身軀, tng teh接受高山高地ê挑戰,ēi是用意志力keng-tiâu--leh, lō͘尾身軀內發生激烈ê反應, i 開始吐, 一直吐, kātàu-tǹg chia̍h--ê lóng吐吐---, 吐了, hioh-khùn--chi̍t-ē, i tō koh勇敢腳步踏---, 繼續peh.

 

面對身體ê無爽快i lónghaiⁿ, 一直tiām-tiām看目chiuê高山, 頭殼內tehsiáⁿ? 懷疑ka-tī kám有法度peh---lih? 後悔ka-tī ê選擇? Iah是想講惡夢tangē結束? I kuitiām-tiām-á, ûn-ûn-á peh. Beh pehsiōng koânchìni koh siáu. Chit-chūn chhōaê老師決定放棄koh peh, hō͘ i thang kuihioh-khùn, chia̍h『蘇打餅』壓制胃酸, thèng-hāu i面色回復元氣, chiahi ta̍uh-ta̍uh-á落山. M̄-koh山林對i ê考驗iáu-bōe soah, engchia̍h暗了i koh1 pái.

 

chhōaaê經驗, i無感冒, 無頭殼疼, 喘氣bē kài, kiám-chhái山頂內耳無平衡造chiâⁿ--ê, choaⁿ-á hō͘ i hioh-khùn, 無直接送落山.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

á日真享受.

 

9月底以來第1 pái真正thang hioh-khùn ê禮拜時á, 換到siōng sù-sī ê hioh-khùn日生活模式: khùn到自然醒,1 au咖啡, 讀已經買有1段時間ê, 放送真久無聽ê音樂, Jean Sibelius êFinlandiakap Bedřich SmetanaMá vlast,kui, hoān-sè是對Finland kap Česko ê歷史hām風土民情了解無chē,oh有感動, 發現góa真正無適合聽symphony.

 

66號公路〉是吳定謙hām朋友駛車ùi California ê Santa MonicaIllinois ê Chicago,hit chōa hông號做美國母親êê 66號公路ê旅行記錄. 66號公路lóng總有3,940 khí-lo͘h hiah-nī, 19世紀尾期êiáu是馬車行ê土沙路, 1927年美國政府kā 1 chat 1 chat ê路接---, 二次大戰了後〈州際公路法案〉通過, koh khoah kohkohê州際公路替代順地形開通, 起起落落, 彎來oatê 66號公路, 美國政府mā tī 1985kā chit chōa公路ùi公路地圖--nih hú.

 

Chit chōa有美國精神koh有歷史意義ê公路, 透過熱心者êchông, 所經過ê 8 ê州政府tàu-tīn kā pháiⁿê路修理好勢, hō͘ chit chōa 66號公路重新tńg來到美國人êtì--nih, koh chiâⁿiáu算時行ê公路旅行朝聖路線.

 

Tī khoah-bóng-bóng ê大沙埔地--nih, 1台車單獨駛緊起起落落ê--nih ê畫面, kan-taⁿ tī美國Hollywood ê電影ē出現, 感受--tio̍h-ê, 除去駛緊ê刺激, koh有孤單, chheⁿ-chhìn, 對人生有新ê開始ê期待, tī台灣真ohchit款體驗.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()