目前日期文章:201310 (5)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

Lán ê生活 pháiⁿ, 物價chhèng koân, 生活品質變bái, chia̍h-mi̍h kap生活用品 thanghō͘ lán安心使用, 心理上koh bē-tit-thang安穩. Lán m̄是無phah-piàⁿ thàn-chia̍h過日子,án-chóaⁿ lán soah tio̍h面對 bái ê生存困境? Lán ê sī細大hàn了後, koh tio̍h承擔siáⁿ款程度ê生存問題? Lán ē不滿, lán ē ná看新聞ná kàn-kiāu, 有時á mā ē chiūⁿ街頭siau-tháu心肝底ê憤怒kap不安. Lán mā lóng ǹg望有法度ùi chit款困境--nih---,beh改變看bē tio̍h未來ǹgê現狀. 除去kàn-kiāu, 除去siau-tháu情緒, lán kámtio̍h想看māi, lántoh位做m̄-tio̍h,toh位做無夠?tohlán一直m̄願去面對--ê?

 

我們的生活愈來愈難過,物價上漲,生活品質變差,食物和生活用品也愈來愈難以安心使用,心理上更是愈來愈無法安穩。我們不是沒有努力工作過日子,為什麼卻得面對愈來愈差的生存困境?我們的下一代長大後,又得承擔什麼樣的生存問題。我們會不滿,我們會邊看新聞邊咒罵,有時候也會上街頭發洩心裡的憤怒和不安。我們也都希望能夠從這樣的困境跳脫出來,想要改變看不到未來希望的現狀。除了咒罵,除了宣洩情緒,我們是否該想想看,我們是哪裡做錯了,是哪裡做得不夠?是哪裡我們一直不願去面對的?

 

[目錄]

 

Khin-khó政府/擺爛政府@Phek-iàn

 

Koh--leh?/再來呢?@A-goân

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

頂禮拜厝內老--ê少年--ê lóng去日月潭siû, 去開創in ê記錄, góa 1 ê人留, 輸人m̄輸陣, góa mā beh來開創ka-tī ê記錄! 心內想講góa無法度駛車, mā無法度騎o͘-tó͘-bái, m̄-koh góa koh有雙腳, góabeh用行--ê去流浪. 頂月日ùi台東tńg--來了後,tio̍hlián環島ê, góa chiok欣羨, ka-tī mābeh來行看māi,1ē-tàngjōa遠行jōa?

 

無目標

Kā phāiⁿ-á phāiⁿ--leh, 行出大門, soah m̄behtoh 1. 無訂目標, 對已經hông約束koàn-sì ê靈魂是jōa-nī-áê挑戰! Chhìn-chhái, soah顛倒行kah bē輕鬆, 壓力真大, 因為góa m̄beh行去toh? 先順內灣線鐵枝路行! 1點鐘後, 行到1 ê無人ê車頭──下圓山, chit-chūn góa soah m̄知路--a,chiah出門1點鐘, góa tō m̄ka-tī tī toh? Góaka-tī iáu是需要目標, ǹghit-pêng行好--a. Siuⁿ òaⁿ出門, 透中tàu, góa chit-má有影sêng神經病, 日頭tng mé, góa soah tehlián chhit-thô, m̄-koh án-ne mā chiah ē-tàng體會日頭腳行路ê滋味.

 

Ǹg--nih--

Sui-bóng有看tio̍hê方向, soah m̄知實際離jōa hn̄g, 勇敢ǹg前行tō tio̍h--lah! 頭起先ài過頭前溪ê大橋, 大日頭腳行橋頂, 感覺橋chiok,chiok, góa cha̍hê雨傘koh hō͘風吹斷--, chit-siaⁿ góagiâ破傘, 頭殼頂是赤iāⁿ-iāⁿ ê日頭,tàu 12點行橋頂, bē-su是流浪漢加神經病. Góa êkapchiok無閒, 頭殼內mā chiok--ê. 落橋行入去庄頭, góa來到芎林, 趕緊去買1枝新傘thang cha̍h, kiōng-beh pha̍k kah---a.beh 2點鐘khah ke, joa̍h kah bē感覺iau, 繼續ǹghit-pêng!

 

日頭腳行路ê滋味

--nih giâ雨傘, 11ǹg前行, 行路ē-sáichiah-nī心適, góa ē-sái感受tio̍h光影ê變化sóa, 感覺空氣teh流動, phīⁿ tio̍hhāmá ê phang, kohkhòng-khoah ê視野. 一直行, 一直行, ǹg頭腦pàng hō͘ khang-khang, 單純感受腳底直直sóa tín.

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Lí beh 3歲半--a, lán真好運ē-sái tú-tio̍h 1 tīngín-á教養態度khah sio-óa ê大人, hō͘ líkhah固定ê gín-á, tī ná chhit-thô ná成長ê過程, ē-sái hō͘ lí kap lí chiah-ê gín-á伴自由去se̍k-sāi chit ê世界.

 

Kap chit-tīn gín-átàu-tīn ê, chhímá lí真排斥phēng lí khahhàn ê gín-á óalí ê mi̍h-kiāⁿ. Chit-chām-á, góatio̍h lí開始無kâng--a, hoān-sè發現ka-tī júhàn, jú有力量, 自我意識mā jú強烈, kap chiah-ê gín-áchò-hóe ê, líphēng líhàn ê gín-ábeh koh sio,kap in sio, sio-jióng, inkap lí起衝突, lí mā無顧慮, ē出手kā phah--tńg-, m̄-koh對細hàn gín-á, lí開始ē kā lí ê mi̍h-kiāⁿ pun in sńg iah是講beh hō͘--in, 若看tio̍h insiuⁿ hn̄g, iah是行óa危險ê所在, lí ē主動去kā khiú--tńg-, ē kā in保護. Góa真歡喜看tio̍h lí chitê轉變.

 

Tī lán chia, chiâⁿ chē大人無kā gín-á看做是獨立ê個體teh尊重,beh體會lín ê感受,beh理解lín ê情緒, mā無容允lín去試chiok chē ē hō͘大人煩惱kap hùi-khì ê tāi-chì, soah kā gín-á限制chiâⁿ chē, 講是ài kā línhō͘聽話, 有禮數koh有規矩, m̄-koh--來全全是為tio̍h大人ê面子iah是方便.

 

像講, lí ta̍k不時kā lí ê mi̍h-kiāⁿ chhia kah kui厝間, chhím--á góa mā真擋bē-tiâu, tiāⁿ-tiāⁿ tī暗時lí khùn--去了後, ka-tī ta̍uh-ta̍uh-á khêng, jú收心內soah jú ià-siān. Lō͘góa ê心態有改變, kahkā lí看做是獨立ê個體, lí mi̍h-kiāⁿ tìn kah kui thô͘-kha,影響tio̍h goán,siáⁿ-mih要緊--leh? Helí ê mi̍h-kiāⁿ, behboài, góa應該tio̍h尊重lí chiah tio̍h.

 

像講, lí the̍h玻璃罐á sì-kè,sè-jī kā lakthô͘-kha--, lí ē堅持beh ka-tī, 本底góa--ēlí tio̍h,--á góa發現其實ka-tī m̄是正經驚lí tio̍h, 是想tio̍hpiahsoah ē koh-khah了時了力, chiah ē趕緊beh kā lí. Tìtio̍h ka-tī án-ne ê心思了後, tō ta̍uh-ta̍uh-á有法度安心陪tī lí身軀邊,練習清hiah-ê玻璃iù-á, lí mā m̄-bat án-nechhòng tio̍h--. Goán--ǹggín-á thèng好獨立自主, m̄-koh tú tio̍h lín beh獨立自主ê, goán soah kohtio̍hbeh kā chit款機會擋掉, 實在真矛盾.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

kúikap朋友khai-káng ê, 朋友講tio̍h in a, ikah真欣羨.

 

In atòa高雄, tī中鋼上班. 中鋼福利chiâⁿ, khah早規定上班時間ài提早半點鐘到工場,khang-khòe衫了後chiah ē-sái正式上班,10冬來lóng kāngán-ne. Kúi年前工會kā in, beh chhiàⁿ律師替ta̍k-êche ta̍k工半點鐘ê工資, 工會kā ta̍k-ê350 kho͘ chhiàⁿ律師告中鋼, 結果有影hō͘ in告贏.

 

朋友講in a叔年資真長, the̍h tio̍h chit條意外之財爽kah beh péng--,jōa chē chîⁿ i無講, m̄-koh the̍h tio̍h chîⁿ了後tńg台中, kāng iân ê兄弟姊妹ta̍k-ê lóng pun 2kho͘ ê紅包, sun-á--ê ta̍k-ê pun 5,000 kho͘, lóng-chóng pun beh 20kho͘, án-ne--來一定是領tio̍h bē-chió chîⁿ.

 

i講了, góa心內teh, in a叔一定bē kā chîⁿ the̍h去寄付iáu teh抗爭ê其他勞工團體, i一定kan-taⁿ ē感謝in ê工會. Góa看過太chē chitê, 抗爭ê官司kan-taⁿtio̍h解決ka-tī ê問題, 保障ka-tī ê權利, 自頭tō bētio̍h結構性ê問題.

 

Góa m̄是對中鋼ê好福利tehkhang, kan-taⁿ是認為幾10ê勞工運動若kan-taⁿtio̍h貴族勞工, soahchiâⁿ另外1koh-khah弱勢ê所謂「派遣工」, án-ne勞工運動是失敗--ê. 勞工運動修改ê法律條文, hō͘ khah早自認是中產階級ê白領chia̍h頭路人mā sio-cheⁿ beh承認是「勞工」, hām醫生 ǹg望受勞保條例照顧, 殘障補助法案chiâⁿ 1kui工想辦法beh kā ka-tī pìⁿ做殘障ê, 真正ê kē層勞工kap殘障弱勢soah iáu是被逼自殺, chitê台灣kámlánbeh ài--ê?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Sio連續ê風颱koh tú tio̍h中秋, 菜價直直chhèng koân, 10--月電chîⁿ起價koh ē hō͘民生物資tòe leh, 大多數台灣人ê生活jú pháiⁿ. Tī lánkah chiah-nī辛苦ê, lán tio̍h-ài反省,chitê生活, lán kám有影phah-piàⁿ beh改變? Lán kám有影無別款選擇?

 

電視新聞一直放送風颱有jōa-nī-á, 台灣氣象局ê警告koh無夠, koh放送美國kap日本ê預測, bē-sukah jú嚴重, 媒體tō jútio̍h責任, lán ê應該ài peⁿ kah ân-ân-ân. 風颱過了後, 水淹到jōa koân, 損失jōa chē財產, lóng是風颱造chiâⁿ--ê.

 

Ah政府--leh? Beh án-chóaⁿ補助, 是看民眾傷心痛苦ê指數強iah,khiā in hit-pêng--ê iah m̄, koh有新聞有報iah, 來決定補助chē iah, bē-su受苦ê人是teh kā in pun--leh. Chitê執政政府, 實在是做kah有夠khin-khó. Tī媒體鏡頭前, in ē-sái kek 1 ê高高在上ê khut, 表示in『有格調的遺憾』iah是『高水準的沉痛』.

 

日本kap台灣kāng, 有風颱, tiāⁿ地動. In ê政府面對自然災害ê態度kap處理應該是lán chiok要緊ê參考. 日本長久來投入人力kap資金培養, 研究自然災害ê預防, chit-má對地震m̄-nā觀測, 地震來chìnkoh ē-tàng發出緊急逃難ê電子消息通知. 風颱來ê, 地勢khah kē ê地區1點鐘後ê淹水預測系統, 今年底chìntō thèng好實際運用, ta̍k-ê用手機á iah電腦ē tio̍h. 日本ê積極作為是因為in對國民性命財產有重視.

 

台灣ê政府soah iáu tiâu tī poh-hōaⁿ水利ê經費分配teh sio-cheⁿ, án-ne問題kám tōthang改善? 標準hē tīpoh-hōaⁿ mài淹水? 照繳稅比例來看, lán kám bē hō͘人看kah siuⁿ無目地? 台灣人ah!

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()