目前日期文章:201305 (6)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

1980年韓國發生「光州事件」期間, 光州高中有1ê學生hō͘警察街頭phah--, tńgê 518, hitê學生sio招去hit ê學長ê墓園siàu-liām, án-ne開始一直到taⁿ.

 

1960年代, 捷克iáu tī共產黨官僚統治ê時代, in ê作家講:「對chit 1, lán tio̍hhō͘ in自信, 信任kap真理; m̄-koh tāi-seng lán ài tī ka-tī心內chhōe tio̍h chiah-ê mi̍h-kiāⁿ.

 

Ah台灣--leh? Lán需要siáⁿ-mih? 的確是「蕃薯驚落塗爛, 只求枝葉代代thòaⁿê反抗精神! 詹益樺, 1 ê基層黨工, tio̍h台灣獨立獻出i ê青春, 終其尾用ka-tī ê性命點to̍h理念ê. Goán tī心內一直kā i ê反抗精神記tiâu--leh, 用行動替i ê自焚意義落註解. 519 hit 1, chái-khí 10:30 tī捷運台大病院站2號出口集合, kap goán chò-hóe記念詹益樺!

 

1980年韓國發生「光州事件」期間,光州高中有一班的學生被警察在街頭打死,隔年的5月18日,就讀那個班級的學生,一起到去年那個學長的墓地紀念他,就這樣一直持續到現在。

 

1960年代,捷克仍是共產黨官僚統治的時代,他們的作家說:「對於這一代,我們必須還給他們自信、信任和真理;但首先我們必須在自己的心中找到這些東西。」

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

我們經過三年多來倡議親子共學,半年多來籌組社團法人台灣親子共學教育促進會,看見親子共學的理念不僅在生活中落實,全國各地的親子共學理念也正以各種形式蓬勃發展。

 

台灣親子共學教育促進會是由一群平凡如你我的獨立教育工作者與父母所組成,這群獨立教育工作者常年參與理想教育的推動,從年輕到頭髮花白,從小伙子、小姐當到了爸媽,三年多來倡議親子共學,邀得一群父母參與實踐,有了在家庭內實踐平權,不打罵與威脅孩子的初步嘗試,進一步見證了,不依靠威權文化, 拒絕物化的教育,才能培養出自主、成熟、熱情、積極的孩子。

「親子共學」是父母對孩子的承諾,也是父母盡其所能結合各項專業資源對孩子的協助,協助父母本身也協助孩子,朝向一個以平等、尊重為基礎的社會而努力,也為落實生態環境保護、社會公平正義而學習。先從幼兒共學開始,我們希望能逐步推展到國小、國中的共學,期盼透過您的參與、協助,集結更多的專業資源,協助更多的家庭、父母、孩子,透過教育、透過親子共學,一起打造更美好的台灣未來。

 

台灣親子共學教育促進會藉由臉書、部落格、網路、親子共學團、共學活動、倡議公共參與,提供許多的父母教養、專業的教育文章,實體活動,與各地的家庭及父母分享、交流、討論。許多的朋友們都在關心促進費的經費從何而來?要回答這個問題,需要跟大家說明親子共學教育促進會的組織及運作方式。

 

迴異於大多數的公益團體經營運作模式,我們採取了「社群」的概念作為運作的基礎,初期以網路為主,實體為輔。所以,初期的工作與經費支出均由參與社群的人共同分攤與支付。

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

爭議已久的「淡江大橋」是否興建一案,424日的第三次環差會議在環保署過關,預計5月送環評大會審查,通過的可能性極高,屆時淡水重要的文化景觀「淡水夕照」將成絕響!

 

「淡水夕照」自日本時代以來就是有名的「台灣八景」之一,多少文人雅士為她填詞歌詠、為她作畫訴衷,是淡水人引以為傲的天然景致、文化景觀,今天的觀光客也大多為她而來;不幸的是,今天卻在少數所謂「民代」的慫恿下,讓官方做出破壞這珍貴歷史人文資產的錯誤決定,讓現任官員將來要背負歷史罪名,藝文界與學術界決定一起站出來,阻止這悲劇的發生!

 

訴求:

1. 文化部應立即將「淡水夕照」指定為「文化景觀」,規範淡水河口兩岸之景觀限制。

2. 撤銷「淡江大橋」建設案,並做好淡水河口之環境生態與人文考古之調查與保護。

 

敬邀藝文界與學術界共同連署(請註明職稱),也歡迎大眾與團體一起連署守護淡水夕陽~~

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

亂世ê, 烏魯木齊ê tāi-chì 11項來, 連魔神á mā ē hō͘沈重ê氣氛teh kah chih-chài bē-tiâu.so-so ê長暝, ǹg bē tio̍h phah-phúê.

 

「救人--o͘h! 救人--o͘h!A-kîkahphī-phēⁿ, tī翻點êá, 路邊kan-taⁿ樹林kap工寮, beh nah hoah有人? I hông jiok1hng--ê破工寮, chi̍t-ēsè-jī soah poa̍h-tó tī thô͘-kha. Jiok tīpiah hit台怪手直直óa,車頂hit ê人無帶半滴感情哼1, tōkhat-á ǹg A-kî chhiám---.

 

A~mài, mài, a......

 

A-kî hō͘ ka-tī ê叫聲chhoah cheng-sîn,chiu pehkā sì-kho͘-ûi看看--leh,「原來是陷眠......I ùi眠床頂peh---, 發現ka-tī kui身軀tâm.

 

「又koh眠夢--a.Chit-chām-á A-kî chhiâng-chāitio̍h chit ê.Hit-kóakám是像án-ne ta̍k工做惡夢?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2001Argentina開始清算獨裁者, ùi 1條無hông列入去軍隊特赦項目ê罪行——誘拐gín-á開始, 19761983Argentina軍政府hōaⁿ權期間, chiok chē失蹤者ê 紅嬰á hām gín-á, hō͘ in lia̍h去交hō͘獨裁者kap in ê共犯io,chiâⁿ bē-chió「失蹤ê世代」.

 

2003, 南部偏遠地區出身ê律師Néstor Carlos Kirchner就任總統, sûi取消前總統Carlos Saúl Menem保護軍事特權ê特赦法令, 因為國會beh取消法令ê追溯tio̍h-ài經過最高法院ê同意, Kirchner tō先解除前總統任命hiah-ê法官ê職位, 2005年最高法院sio連續宣佈違憲法條, chit-kóa法條過去20冬來保護不止á chē加害者kap謀殺者免受刑罰, 宣佈違憲了後開始清算獨裁軍官kap共犯者ê罪行.

 

2006-2008, 前警察總長Miguel Etchecolatz kap前將軍Luciano Benjamin Menédez hām Domingo Antonio Bussi lóng hôngkui世人關監, 前軍政府「五月營」軍隊ê拷問中心主事者Reynaldo Biobnone hông25年徒刑, 其他6 ê軍政府成員mā tī kāng hit件審判案hông17-25年徒刑. 2008年法院宣判ê, 已經82ê前將軍Domingo Antonio Bussi輪椅頂講kahāng:Góa感謝hit-kóa hō͘ Argentina免受tio̍h共產主義傷害êá.」列席ê受害者家屬真不滿表示講:Nah ē-sái hō͘ chit ê人民兇手繼續án-nechit款話.」另外1 ê前軍政府將軍Jorge Rafael Videla因為牽涉謀殺德國公民, 德國要求引渡, Argentina法庭拒絕, ka-tī進行審判. Videla hông控告570件誘拐案, 270件刑求案kap 29件謀殺案, 201012--chit ê獨裁者hō͘法院判無期徒刑, 出席審判ê Nobel和平獎得主Adolfo Pérez Esquivel表示:「真相kap司法是行向真正民主ê唯一道路.

 

拉丁美洲真chē國家一直到獨裁結束了後20chiah真正開始面對過去, 是因為chit ê世代ê少年人開始對頂1世代ê人提出質疑, 追究in tī獨裁時期ê態度, kap in可能ê共犯行為(無論是主動iah是被動). 當然ta̍k ê國家lóngArgentina chiah順利, Brasil ê Luiz Inácio Lula da Silva 2009年成立真相委員會負責追究獨裁政權ê罪行, i任命ê國防部長反對追究軍官kap in心腹罪行ê刑責, koh提出「報復主義」ê警告, 因為軍隊tī Brasil iû-goân控制飛航, 影響力iáu chiâⁿ.

 

Chile過渡到民主社會了後, hiah-ê無受tio̍h政治迫害, tī新自由主義經濟政策得tio̍h利頭ê, iáu繼續支持臭名ê前獨裁者Augusto Pinochet, 2000年英國回應Chile ê要求kā Pinochet遣送tńg Chile了後, kan-taⁿi tī厝監禁, 司法無法度對i進行審判.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4月初1 chái-khí hông動員去參加『25年後重讀蔣經國』ê活動, chegóa chia̍h頭路ê單位贊助桃園1 ê聯合報退休記者辦--ê. 有同事無想beh, 我是想beh去看in到底beh pìⁿ siáⁿ báng,in ē-tàng無恥到siáⁿ-mih程度.

 

Chit-máán-chóaⁿ? 文化部『龍應台』管ê中正紀念堂bú 1 ê『台灣設計蔣——文創中正』, 用蔣介石kap宋美齡ê感情生活來o-ló獨裁者iáu無夠khùi, 文化資產局koh bú 1 ê『蔣經國攝影展』造神, 肯定威權beh koh重來?

 

á日唯一hō͘ góa感覺心適--ê, 蔣經國過身beh移靈去大溪ê, 大路雙pêng民眾跪leh háu ê相片.tio̍h che相片, góa tō開始kā hiah-ê少年--êgóa hit-tang-chūn ê經驗, góa kā inhe lóng是動員----ê, ùi國校á, 國中到高中, 甚至警察kap憲兵to hông動員khiā tiàmpêng路邊, 隊伍bē-sái--, bē-sái làng-phāng, koh tio̍h事先演練,kúi工先去現場khiā, 當工teh thèng-hāu ê時間mā ài預演, pi-á chi̍t-ē pûn tio̍h-ài sûi--, koh tio̍h大聲háu. Hit-tang-chūn góa是桃園高中ê女童軍, m̄免跪, m̄-koh ài gia̍há管理秩序, 防止同學無跪iahhi-hi-hoa-hoa, 演練êka-tī tō chiok behkoh m̄敢笑, hit-chūn tō感覺有影是hàm kahchhun, 命令chi̍t-ē--tio̍h--, koh tio̍h假哭.

 

Góa kā hiah-ê少年同事講chit段往事, chiâⁿ chēlóng kiohhe是民眾主動去--ê, góa強調, lónghông動員--ê, 有老師chhōakoh有警察沿路維持秩序, tōbē-sái hi-hi-hoa-hoa, àika-tī--nih辦喪事kāng款悲傷, bē-su chit-má ê北韓kāng. In lóng m̄敢相信, 笑講nah有可能, góahit本新冊內底ê相片做證, 沿路lóng是標語kap寫學校名ê柴牌á,kheh, ta̍k ê to憂頭結面, 面頭前koh giú 1soh-á, 男女童軍kap警察khiā tī soh-á頭前.

 

Chit-chām-á讀《孤寂的盡頭》chit本冊,1 ê德國記者寫1990年代以後ê拉丁美洲, góa ná感嘆, 拉丁美洲ùi脫離歐洲ê殖民, 到美國帝國主義支持ê軍人獨裁, koh到民主化了chē ê左派執政, 進行資源重新分配. 因為自然資源豐富, 拉丁美洲pìⁿ做歐美帝國siàuê 1 tè, ta̍k ê國家lóngchiâⁿ chē in ka-tī悲慘ê歷史, m̄-koh ta̍k段歷史當中mā lóngbē-chió反抗英雄,tiàm ta̍k ê民族ê心內, 甚至chiâⁿ做拉丁美洲共同ê英雄.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()