目前日期文章:201212 (16)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

2012年結束--a,台灣政治,經濟ài看北京面色ê傾向, hō͘政客,官僚kap財團bú kah pìⁿ做無thang阻擋, mā bē-tàng se̍h彎頭ê趨勢; tī內部,tio̍h都市更新強拆民厝,tio̍h工業區強徵民地,有觀光價值ê地強beh開發,社會資產mā jú集中少數人手頭.siáⁿ-mihê社會矛盾kā lán迫到無奈ê困境? Chiah-ê矛盾ê源頭lán kámjú m̄mā m̄願面對?

 

2012年結束了,台灣政治經濟看北京傾向,被政客官僚財團操作成無從阻擋也無法回頭的趨勢;在內部都市更新強拆民厝工業區強徵民地有觀光價值的地方強硬開發社會資產也愈來愈集中少數人手頭什麼樣的社會矛盾將我們逼迫至無奈困境?這些矛盾源頭我們是否愈來愈不也不願面對

 

[目錄]

Pìⁿlián/改革無力@Tek-hôa

Hau-siâu ê公平正義/唬爛的公平正義@Pasuya

Lí beh chiâⁿsiáⁿ-mih款人/你要成為什麼樣的人@Tōa-thâu-liân

拒絕ê勇氣/拒絕的勇氣@Phek-iàn

讀冊beh chhòng siáⁿ/閱讀的目的是什麼@Tì-hôa

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Tī看過「大腳小腳」ê環島記錄了後, góan決定報名參加郭駿武發起ê「親子共學團」. Góa一直認為, beh抵抗中華民國ê洗腦教育, tio̍h-ài靠家庭教育. Lán tī學校教育, 社會教育chit 2 tè lóng失守--a, kan-taⁿ chhun家庭教育是lán有法度掌握--ê. Taⁿ, tī家庭教育以外, 郭駿武koh用「親子共學」phah1條路. (Tōa-thâu-liân)

 

對親子共學有趣味ê朋友, ē-sái加入設tī facebook ê社團平台

http://www.facebook.com/groups/150935948358730/

 

郭駿武:

許多父母問我,為什麼要推動幼兒的親子共學?

那是為了取回教育的主導權!

孩子的自主、獨立是建立在成熟的自我概念上,不是乖順、聽話的規訓。而國家的學校體制,很顯然無法滿足「人」追求知識、追求解放的需要!

我們會不斷的親子共學下去,直到國家教育體制有所改變!

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

活在當下

 

推著娃娃車走路,我們早已練就健步如飛的功力,但是上坡路,嘿嘿,那真的是非常折磨人載行李的那部車輪胎是打氣的,平路推起來輕輕如也,一遇到上坡路,好像沒有摩擦力一樣的整部車子直往推者身上壓,一旦下坡,拉也拉不住的像俯衝直下的脫繮野馬,走過平坦的西部要進入台東,我們可是如臨大敵

 

果然,這天從太麻里走到知本,上坡路一段接一段,我們看著坡轉頭互望,決定先休息再開始,不一會兒駿武走在前面挺遠處,小寶坐在我推著的娃娃車上,也感覺到了落後,他問「媽媽妳累嗎?

 

我喘著氣說累,心裡想著這個秤鉈一樣的小人兒要是下來走我可有多輕鬆啊。我試著說服他,口氣決計不會太好,小寶拒絕幾次以後說:我不要,我是說真的!

 

好吧,我也就不再勸他,那麼熱,他光坐著都汗直流忽然他大叫幾次「爸爸」,等我們靠近,他就叫爸爸要等媽媽,彷彿不知道怎麼強調就說:「你這樣不大禮貌喔!」哈哈哈,算他有辦法,我也算被安慰到了!

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

亂亂閣樓都是「臨時性」的整理,以為只是來幫忙兩三個禮拜,卻到現在三四個月,越來越有自己的味道這樓上的小空間,從什麼都沒有到溫暖的小窩,從克難的睡袋地舖到奢侈的音響筆電。不過東北季風這小子每天晚上都會用我聽不懂的話:呼~~~~來跟我聊天,常常讓我日夜顛倒。也罷,晚上工作反而效率更高,卻苦了白天疲倦的我:白天不懂夜的黑啊~,難怪脾氣不好吵架一直!

 

說好的到年底,終於時間也逼近了,我也不是鐵金剛,總是有想家或看山的念頭。來蘭嶼玩真的是不錯的選擇,但如果是工作或長居,對於我們這些從小被山環繞的民族來說真的需要好大的考驗。今天開始慢慢準備打包了,也順便調整心情,目光焦點重回眾山之國的花蓮,這峰迴路轉海潮洶湧的變化真如高山海洋給我的感動,感謝蘭嶼給我這麼一段精彩的人生歷程……

 

所有的東西都是朋友、同學捐助的,除了一直陪我到世界盡頭的戰友筆電和心靈之橋音響之外,其他是感情債、曖昧款、贖罪錢、意外財、朋友愛、同學送……各式各樣捐助物資,連內衣內褲也是(當然是新的不是二手)……,感謝你們啦,希望一直保持對我的愛啊你們!

 

最近有空就想環島,尤其是燈塔那裡,應該是離開前來個臨別一眼吧!一直往那個方向走,原來有那麼多緣分在那裡,那山那海那風……譜出了很美的畫面,真想留下來拍紀錄片,主角是那緣分……,一直向北走到底就是太魯閣了耶,但我要為我的南太洋之旅作準備了,繼續流浪好幾年吧我!

 

每個部落都有他的獨特性與讚美力,來蘭嶼前前後後20有餘年,來回趟數是100以上起跳,是緣分更是祝福,但也沒有像這次待那麼久,直接深入部落從事活動,有時候都懷疑自己是蘭嶼人(當然我最愛的還是太魯閣啦)!得天獨厚的蘭嶼備受關注,不僅是島嶼的美、文化的以及族群的善,當然還有那萬惡的核。

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Cha-hng cha-bó͘-kiáⁿ ê聯絡簿á老師寫講:『健體試卷66(66分還圈起來) 請訂簽』. 講實在--ê, 講無要意分數是騙---ê, iahē siūⁿ-khì.

 

cha-bó͘-kiáⁿ問題出tī toh, 媽媽cha-hng m̄是有幫複習---a, nah ē koh bē-hiáu--leh? Ii m̄知意思. Góa看題目第1:『不良的姿勢不會影響身體健康』(是非題), góa--chi̍t-ē,頭殼內頓--chi̍t-ē, 答案是「m̄ tio̍h. Kui張考試單á差不多lóngteh sńg『文字遊戲』.

 

Chái-khí tī火車頂tú tio̍h同事, chit ê同事原本oan-nachiok反對寫評量--ê,góa án-ne, i認為大量看冊是chiok重要--ê, ē-tàng增加語詞量, koh再講, góa ê cha-bó͘-kiáⁿ kah若一直beh tī台灣接受教育, tio̍h-ài去買kúi本評量來寫寫--leh, án-ne chiah知影題型, chiah知影beh án-chóaⁿ寫答案.

 

「答案」, kám m̄ài用頭殼想--ê? Taⁿ, soah pìⁿài靠寫評量練習!

 

來到病院, 問隔壁ê學姊, i1句話:Lín cha-bó͘-kiáⁿ是無寫評量ê koàn-sì?Góa:I tī安親班hán leh teh, kan-taⁿ國語1kap數學1niâ. Kám講連健康, 體育, 生活lóng ài?Igóa:「當然, lí koh ài kā lín cha-bó͘-kiáⁿ,pái聯考lóng ēchi̍t-kóa陷阱......

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Hit 1, A竹用偷chia̍hê方式tio̍h 1粒糖á.

 

讀國校一年ê A, 放學了後lóng去安親班寫功課等媽媽下班.安親班有1 ê國校二年ê大姐頭á, i kah意扮演老師ê角色,指揮gín-á伴做chehe, 掌握ho̍at-lo̍h ê權力. 有聽i êê gín-á, tō ē-sáitio̍h大姐頭á êá.

 

Hit 1, 大姐頭á, khah功課寫了êē-tàng the̍h tio̍há,chiokê無糖á. Achiokbeh ài hit粒心型êá, m̄-koh hitê作業比éng-kòe koh-khah chē, i chiâⁿ tio̍h. Lō͘, hititio̍h心型êá, koh chiok歡喜á chia̍h--.

 

Eng暗媽媽看功課êchūn, 發現i ê功課無寫了, 媽媽問i, A竹用哭來回應. 媽媽un-un-á kā, 總算問出原因, A連絡簿á ê功課, pìⁿ做無功課, hō͘安親班老師檢查了後, chiah koh kā原來ê作業thiⁿ--tńg-.

 

媽媽chiok siūⁿ-khì--ê,A, chia̍há êkám m̄知影ka-tī ê功課iáu-bōe寫了? Lí chia̍há êchūn kám有哭? Aiáu是哭, 尾手媽媽gia̍h chhôe-á.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 ê性命ēthòaⁿsiáⁿ-mih款形,成長ê土壤是siáⁿ-mih款環境, koh是看i ka-tī性命力ê發揮.

 

台灣社會, 人是有koân kēbái ê分別--ê, chit ê差別ê評斷標準是看i ê出身, 教育程度, 職業, 存款, 使用ê語言, koh有頭殼內ê價值觀來分類--ê.kāngê有無kāngê身份kap地位, 享受無kāng款比例kap品質ê資源kap福利.

 

親像lí tīkha種田做工ê aa-má, 講北京語koh是『台灣國語』, tī一般ê價值觀--nihhông當做地位kē koh無水準ê草地人. Koh親像lí ê老父老母, han-bān thàn-chîⁿ, 捲舌永遠標準, 堅持beh台獨tio̍h-ài經過革命, tī chit ê社會hôngsoe-siâu ê.

 

因為身份地位koân ê人享受--tio̍h ê待遇是hiah-nī-á, kohtio̍h眾人ê肯定kap phô͘-tháⁿ, chiah ēhiah-nī chēphah-piàⁿ beh peh ǹg社會頂koân ê階層,thang hiau-pai hō͘人欣羡ê生活. Tī台灣社會,別人肩胛頭peh---lihsù-siông--ê. Tī台灣社會, 身份地位kē ê人無發言權, 行動受人控制, koh tio̍h配合國家政策kap財團利益犧牲權利.

 

統治台灣ê政府, 政策kap資源分配m̄-bat公平正義--, 一般人mā bējiokchiâⁿ chit款現狀ê源頭, siàubeh kā改變, phah破重來. Bē, 一般人bē án-ne, 因為án-neē損害tio̍h chit-máê, ē破害社會ê秩序kap安定. 一般人想--êbeh án-chóaⁿsiōng chió ê khùikap代價, 交換koh-khah chē資源kap福利.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

軍公教在來享受特殊ê待遇,18%, 退休iáu thang領年終獎金, 學費補助, 在額ê薪水iah是退休金lóng phēng一般社會kekôan......etc, chiah-ê chhiâng-chāi chiâⁿ做社會爭論ê議題, m̄-koh iáum̄-bat有通過任何正經beh改善ê政策.

 

Kiàn-nā tú tio̍h社會不滿,--是有軍公教hoah聲講, in jōa認真tú jōa認真,, tō是哀講若kā in ê siáⁿ-mih待遇減少iah取消, in ē--.

 

tio̍h 1條新聞, 訪問1 ê主管級ê公務員,1975i chhím開始做公務員ê時月給kan-ta 3,000 kho͘, m̄-koh i感覺真有尊嚴. 話語--nih暗示講in過去薪水無kài chē.

 

Chiūⁿ網入去主計處ê中華民國統計資訊網, 1975年台灣人平均年所得是33,497 kho͘, 換算做月給無到3,000 kho͘. Kan-taⁿ講月給, koh無算軍公教其他實物補貼, 專業加給等等實質收入, án-ne tō已經kôan過台灣人平均所得--a, 軍公教生活若算pháiⁿ, in ê待遇若算無kôan, án-ne其他大多數台灣人kúi 10冬來是án-chóaⁿ----ê?

 

M̄-koh--tńg-, chiah-ê議題ta̍k不時teh ká, nah ē--是一直m̄-bat解決? 軍公教是米蟲chit ê tāi-chì, m̄免人講, lán生活經驗lóng, m̄-koh是有政治iah是選舉需要, hō͘政客kap選舉班á iah是政論節目salā, 社會kám正經有teh chùn-būn?--tio̍h ê, kiāu bóng kiāu, sōan bóng sōan, kiāu soah, sōan soah, koh---, 若無等到後1 táu chit ê議題koh hông lā出來thi̍h ê, bē-su lóng無要無緊, siōng好是, ka-tī ê sī細有夠gâu thangtiâu公務員, 享受tio̍h hitphēngkhahê待遇.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

香港chiâⁿchiâⁿê少年家khiā出來「反洗腦」, 迫香港總督撤回洗腦教育政策. 台灣媒體報導chittāi-chì ê kāng 1段時間, mā直直報導中國共產黨『十八大』ê權力交替過程, koh特別突顯出中國新領導者『習近平』開明ê形象.

 

民進黨年初中華民國總統選舉輸--去了後, in認為beh kohtio̍h執政權「siōng1哩路」, bē-su tio̍h-ài先通過中國北京. 中國對Tibet kap East Turkestan ê壓制直直加強, 過去1冬外來, Tibet已經有chiâⁿ百人自焚, 用性命強調in反抗ê意志; tī台灣, 民進黨ê權力頭人soah siàuthèng好得tio̍h北京關愛ê眼神, 一直pàng出對中國真善意ê表示.

 

日本國會改選,政治ê代表, mā堅持bē-tàng關核電廠ê自由民主黨大贏, 安倍晉三(Abe Shinzō) koh 1 pái chiâⁿ做首相, 台派kho͘-á普遍認為che對台灣真有利, 因為chit ê新總理對中國態度khah強硬, kap台派大老koh有政治交情.

 

韓國總統大選, 獨裁者朴正熙(Park Chung-hee) ê cha-bó͘-kiáⁿ朴槿惠(Park Geun-hye)當選, tī台灣, hō͘台派支持者當做ǹgê政治明星soah肯定講che是韓國女性從政, 民主發展kap轉型正義ê成果.

 

台灣在額kap退休ê軍公教lóng享受過頭好ê待遇, ta̍k回若講tio̍h軍公教優惠政策ê改革, in tō哀父叫母, hoah講若減in ê收入in ēpháiⁿ過日子, m̄-kohkúi-nā 10冬前, 軍公教ê月給一直phēng台灣平均所得khah kôan. Chit ê議題kan-taⁿ是選舉ê sio罵本, 一般人sōan bóng sōan, chitchiah-nī無合理ê tāi-chì, 台灣社會kám正經有teh憤怒不滿?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Chit kúi冬來, 台灣社會ē-sái講是全面出tāi-chì, 有人講是台灣ê自由民主倒退lu, 其實是馬政府暴露出中華民國chit ê外來殖民政權ê本質, tōi已經台灣67--a, mā hō͘反對政黨配合輪替,統治結構iáu是無變. 統治者免chhap-thāi政策是m̄是有長久性, mā免顧慮資源分配是m̄是公平正義, koh-khahchhap人民死活, 一切以統治集團ê利益出發. Che tōlán生存ê社會, m̄-koh lán kám beh hō͘ kiáⁿ-jî sī細後1kohchit款生活, kohchit款社會?

這幾年來,台灣社會可以說是全面出代誌,有人說是台灣的自由民主倒退嚕,其實是馬政府暴露出中華民國這個外來殖民政權的本質,就算它已經在台灣67年了,也讓͘反對政黨配合輪替,統治結構還是沒變,統治者不用考慮政策是否永續,也不用顧慮資源分配是否公平正義,更不管人民死活,一切以統治集團的利益出發。這就是我們生存的社會,然而我們要讓子孫後代繼續過這種生活,仍然是這種社會嗎?

 

[目錄]

hō͘奴隸á kiáⁿ (8)/寫給奴隸子(8)@á

有音樂性ê語言/有音樂性的語言@Tōa-thâu-liân

人講chiah beh信/盲從@Phek-iàn

蘭嶼核廢專題報導@Phek-iàn翻譯

重溫日本之美@Phek-iàn

大腳小腳走讀台灣(9)@張淑惠‧郭駿武

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

杉原海岸不再美麗? 

藉由火車的接駁,大腳小腳一家三口避開了暴雨連連的南迴公路,一行來到了台東太麻里車站,剛出車站,幸運的是東部的大雨稍微停歇,天邊出現當時難得一見的晚霞景觀,冰冰涼涼的空氣讓我們不禁深深的吸一大口空氣,這空氣令人身心好舒暢。台東,台灣的後山,我們來了! 

也許是徒步環島的關係,我們不再侷限在小小的車子空間裡,跟周遭的環境一直有著很直接的接觸,而「空氣」常常是我們走到台灣不同角落時的第一個接待員,在西部時常常聞到的是沿路的汽機車油煙味,南部化工園區的奇特味道,久了也不以為怪,而根據台灣環境資訊中心指出:「台灣的空氣懸浮微粒超標,其中汙染最嚴重的縣市是嘉義市、高雄市跟金門。據美國的研究顯示,就算不抽菸,只要空氣中的懸浮微粒PM2.5,每10個單位就會增加15%27%的肺癌死亡率,上述縣市都超過WHO所訂10的標準。」而全台空氣品質最好的地方是哪裡?台東縣。 

難怪淑惠一出火車站就大喊「好清新的味道啊!」 

在台東,有種很原始的奇特感受,無論走到哪裡抬頭都是大山,好大好大的山,稻田的四周就是陡然聳起的高山,而由於感官與自然這麼直接的互動,自從進入台東以後,我們跟人談話的內容,總是不離美麗灣大飯店開發案,於是也聽到一些人的看法,算是關於美麗灣的二、三事: 

我同學的阿姨,台南人,在台東住了30年,過去我們並不認識她,這回受她接待,用餐中提到美麗灣,她說:美麗灣是我們台東人的痛,一年租金50萬,我們幾個朋友湊一湊也有了,那我們可以租嗎?海岸是大家的,這個「合作」也太明顯了吧! 

50萬,不知道您聽了是否和我一樣驚訝…… 

陳先生,老家就在飯店旁邊,是至今仍不願意賣地的十幾戶人家之一,也是最早反對飯店的人,他說,他是在海裡長大的,海洋對他的生命具有重要的意義,即使他早已搬到台東市做生意多年,他還是常常到海裡去,就在跟我們談話的這天,他才到海裡鏢旗魚回來,他認為飯店無法造福當地子弟,飯店所聘用的人員都是外地人,當地居民,只能拿了錢,遠離自己原來的生活方式,同時,失去了謀生能力!原有的社群與人際關係也隨之瓦解…… 

大苑,不到30歲的年輕女孩,在台北出生長大,唸完研究所之後,因為登山再度找到了自然帶給她的復原力量,看起來有些像原住民的大苑,還不確定自己是否有原住民血統,她隨著男友回到他的老家刺桐部落,開始關注生態,我們跟她在加母子灣不期而遇時,她正拿著相機拍下兩部怪手挖海岸的照片。 

大苑說,這是縣府派來的,為「海岸步道發展計畫」在施工,岸邊已經灌了水泥,沒有預告也沒有施工警示線,似乎不願引起注意?!步道?初聽也覺得這是國家建設的美意,但細想人們隨時都可以走到海灘上何以需要步道?究竟步道是拉近了人們與海洋的距離,還是拉開了距離? 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

日本的公共電視NHK固定播出一個介紹日本各地之美的五分鐘的電視節目。透過這個節目,當地人或外地的日本人甚至外國人,都可以在寧靜悠然的氛圍下,再一次感受那屬於日本的美感。真希望台灣的公共電視也能以其資源,讓台灣人更加認識台灣這塊土地,多製作一些台灣文化,展現台灣之美的節目。

 

琵琶湖畔的鄉鎮~大津 

 

新的上學路

在意的側臉

電車咖踏咖踏前進著

我的心蹦蹦地跳著

 

滋賀縣大津市,琵琶湖畔鄰近京都的這個都市,自古就因位於交通要道而繁榮。市內的許多古寺,到現在依舊吸引絡繹不絕的旅人。大津,有一條貫穿南北的路面電車,由京阪電氣鐵道公司所經營,這條往返於石山-坂本的路線,當地愛稱「石坂線」,這是一條充滿了來自沿線居民溫暖情意的路線。

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

日本民放無線台11月底播出台灣蘭嶼核廢場污染的專題報導,這種節目的閱聽人數都是幾百萬起跳,有相當的影響力。日本眾議院解散,12月議員大選時,基本上只分為擁核與廢核兩派,社會輿論都聚焦在核電的此時,11月底的這個節目必然引起一般日本人的關心。無論是達悟族的人權或是破損的核廢儲存槽,都讓距離不遠的日本人無法安心,確實的數據調查將只是第一步。

 

第一集 http://www.youtube.com/watch?v=kHa55GXKJHc&feature=colike

 

男性:「我的叔叔在儲存場工作了幾年,3940歲時罹患胃癌過世。

 

這位女性在1995年因甲狀腺癌接受手術,甲狀腺癌通常因輻射罹病。

 

問:「島上很多人罹患甲狀腺癌嗎?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Góan姐姐寄1e-mail, 內容是1篇刊tī《中國時報》ê讀者投書〈停辦跨年晚會吧〉.

 

chi̍t-kóa話無講---bē爽快, choaⁿ-á kāe-mail:

 

有道理. M̄-kohán-chóaⁿ tio̍h chiūⁿ報紙, chiūⁿ新聞chiah ē感覺有道理? 舊年koh有前kúi, góa m̄是講mài去看煙火, mài去看『花博』, mài去爲hiah-ê公然貪污koh o͘-ló͘-bo̍k-chê ê tāi-chì背書?

 

人講chiah beh,ka-tībeh思考,hoah tō tòe lehê意思.

 

Chit ê社會, 若是ke chi̍t-kóa獨立思考,chi̍t-kóahoah tō tòe lehê,toh 1 ê執政者敢烏白bú--leh?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Hō-ló台語是1 ê有音樂性ê語言, chegóa ùi gín-á hia發現--ê.

 

A-siâng出世了後, 厝內是全Hō-ló台語ê生活環境, tn̄g tio̍h chiok chē少年父母lóng ēgoán是出tī koàn-sì iah是有意識teh kap gín-á講台語? 其實2lóng. Hō-ló台語是goán ê生活用語,goán ê母語, goán當然siōng自然koh直接ê話語kap gín-á講話. 另外1方面, Hō-ló台語m̄-nāgoán溝通ê工具, koh-khahgoán思想, 體驗文化, 傳承經驗,bat歷史ê ke-siá,chit支鎖匙, A-siâng無法度進入goán iahaa-má ê世界, goán mā無法度精確引chhōa i了解生活ê社會.

 

A-siâng一直到beh óa 2chiah「開始講話」──講goán聽有ê.i 1 ê1 êteh o̍h,kāng音節ê koân-kē變化, chiok sêng teh唱歌--ê, tiāⁿ-tiāⁿ hō͘ góakah笑哈哈. 台語有8 ê聲調, gín-á teh o̍h講話ê, chiah-ê聲調變化ē giú長放大, chiah ē---bē-su teh聽音樂--leh, che hoān-sèchhiâng-chāi有人對goángín-á講台語chiok好聽ê原因.

 

Gín-á是大人ê 1面鏡,--ê bái--ê, 所講所做, lóng ùi gín-á身軀頂反映---, hō͘ lán走閃. 無想tio̍h透過gín-á單純ê話語, mā hō͘ góatio̍h台語ê另外1, koh有母語傳承ê意義.

 


 

Holo台語是一個具音樂性的語言,這是我從孩子那裡發現的。 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

Ta̍k身軀洗好, beh khùn chìn, lí--ē kéng 1che-che hō͘--lí ê gín-á, ài góan故事hō͘ lí.

 

1, lí kéng--ê m̄che-che hō͘--lí ê, ka-tī去冊房, the̍h 1Karl Marx ê, 冊皮, 直直問góan chit êchhùi-chhiu koh pháiⁿê伯公是siáng? Koh beh góani ê故事hō͘ lí. Góa m̄beh án-chóaⁿlí chit-chūn ē-tàng理解ê話講, lí soah koh去換1Lenin ê, hesiáng? Ko͘-put-chiong tō choaⁿ-á kek殼來hō͘ lí.

 

Marx iahLenin lónghō͘ góa真尊敬ê, in出身ê家庭lóng不止á好過, m̄-kohtio̍h世間ê艱苦人hō͘權力者欺負chau-that, in無法度吞忍, inkui世人ê khùibeh kāchiâⁿ chiah-ê無合理ê源頭擊hō͘ tó, thang hō͘ lán ê社會koh-khah公平, koh-khah合理.

 

Tī lán chia, 份做父母--ê lóng ǹgka-tī ê gín-á真乖, khiáu, gâu o̍h, gâu..., tō準父母ē-tàng hō͘ gín-á jōa-nī-áê環境, hō͘ ka-tī ê gín-á人生chhím beh起行thiám-thiám, m̄-koh 1 êsoah lóngtō͘走閃--tit: 到底góan chithō͘--lín-êsiáⁿê社會, siáⁿê生存空間?

 

Chit-chūn, 1 tīn學生台北街頭抗議kúi-nā--a, beh阻擋1 êgia̍h到盡pōng ê土霸王, kā lán主要ê新聞媒體lóng la̍p tī i手頭. kúiá, lán kui家伙á有出門去參加勞工運動發起ê抗議, tī lán chia, 權勢者欺負, 壓制弱勢ê tāi-chì直直發生, lán ài kā lán ê不滿hām憤怒表達---, lán ê khùi力來阻擋, bē-tàng kek tiām-tiām, 容允chittāi-chì pìⁿsù-siông.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()