kúiá góa坐電車ê,góa--á ê ma-ma華語kap英語lām leh, 沿路差不多8-9ê cha-bó͘-gín-á解說ta̍kê地號名,--in tòa tī美國, thàn hioh-khùn chhōa cha-bó͘-kiáⁿ tńgse̍k-sāi sī大人ê故鄉.

 

『淡水雖然靠海邊, 但因為淡水河流過, 所以這裡的水不是鹹的.』『奇岩, 這裡山上有很奇怪的石頭, []上面那個字是mountain, 就是山上的石頭的意思.』『石牌, 你爸爸以前就在這裡長大, 這裡有很多石頭做的牌子, 所以叫石牌.』『士林, 林就是forest, 表示這裡以前都是樹林, []就不知道是什麼意思.

 

Lán chiâⁿ chē地號名kap hông ngē tàu ê漢字chi̍t-sut-á to無關係, 看漢字來解說地號名, koh ē-sái án-nechòaⁿkui大篇故事, che tōlán hō͘華語漢字教育ê結局. 像『關渡』, 在地人號做「Kan-tāu, 是過去tī chia活動ê原住民號ê地號名, 電車chhím通車hit-chūn, soah kā叫做「Koan-tō͘, taⁿ mā iáuchēán-ne; Kan-tāu tī chiok chē古早書--nih用漢字寫做「干豆門」, chiah koh ùi漢字kā chit ê地號名解說做「ùi埔頂看---, chit ê所在四四正正, sêng 1 tè豆干」.

 

Chio̍h-pâi-á (石牌), Ba̍k-sa (木柵), Thô͘-gû-kau (土牛溝)過去lóngkap漢番ê交界;Kong-koán」是大租戶(墾首)招有路無厝ê羅漢腳á開墾, 集中管理羅漢腳á kap收租ê所在.

 

了解chiah-ê地號名án-chóaⁿ--ê, ē-tàng koh-khah了解lán chit tè土地過去發生--ê tāi-chì. M̄-koh知影chiah-ê beh chhòng siáⁿ? 了解chiah-ê kámchiok要緊?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

chi̍t-chām-á, lí kap共學ê chhit-thôchiâⁿsńg「警察」,「好人」kappháiⁿ人」, 有時á lín互相做無kāng角色, jiokjiok, ná sńg chhùi--nih ná pok出「lán是好人, behphah pháiⁿ人」, iah是「goán是警察, lípháiⁿ, goán beh kā lí---來」......

 

有時á lín sńg-sńg--leh soahphùioan-ke, ē互相罵對方是pháiⁿ, oan-oan--leh koh tiāⁿ ē pìⁿsio-e, sio-phah; 有時á lín無愛hō͘ siáⁿ人加入, choaⁿ-á hoahhit ê gín-ápháiⁿbē-sái sńg; koh有時á lín sńg kah心適興, 不時ē hiông-hiôngsiáⁿ-mih人是pháiⁿ, siolia̍h hit ê gín-á, jiok hit ê gín-á, iah是無愛hō͘ hit ê gín-á kap lín sńg tàu-tīn, 人若óatō kā e--, kā sak, iahkā khiú ân-ân. 換做任何人hiông-hiông hō͘別人án-ne對待, lóng ē感覺艱苦, siūⁿ-khì, 受委屈, lín mā chhiân-chāitio̍h án-neoan-ke.

 

Chit款情形, lín若是有心內ê想法講---, 像講是siáⁿ-mih因素無愛hō͘ siáⁿ-mihóaiah是加入, 對方siáⁿ-mih話語iah是行為hō͘ lín無爽快chiah beh kā趕走, iahhitchūn lín tōkan-taⁿbeh ka-tī sńg, 暫時無愛別人加入, kā chiah-ê想法講---, hō͘對方了解, kám m̄khahpok1句「pháiⁿ人」? Kāngê情形若是lán hō͘人大聲hoah講是pháiⁿbē-sái óa, lán kám m̄mā ē kui腹肚火?

 

Lō͘尾「警察」,「好人」kappháiⁿ人」chiah-ê語詞lín khahhiah chia̍p--a, 換做「Superman,Batman,「蜘蛛人」,「鋼鐵人」,「美國隊長」chiah-ê美國bàng-kah影片ê英雄角色, chit-chām-á lán--nih時行--ê是〈PolikapFrozenchiah-ê bàng-kah ê故事, lín ē kā ka-tī聯想做 chit-kóa角色, beh kā lín認定ê pháiⁿthâi--iah是趕走, tangá lín聯想入去chiah-ê角色ê, tī chit-chūn hō͘ lín tú--tio̍h êthōa iah是樹áá tō bái-châi--a.

 

Lín chò-hóe sńg ê, mā chhiân-chāi ē puh出「góa beh kā lí thâi--死」,kā lí phah kah流血」,kā lí kòng hō͘死」chiah-ê攻擊性ê話語, 大部份應該lóng是看bàng-kah影片學---ê.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Tòa tī離核電廠19公里ê goán,「反核」對goán來講是社會議題, 是生活問題, 安全問題.

 

tio̍h綠色公民行動聯盟beh1ê為核走讀北海岸ê email, góa1時間報名, m̄-koh心內iáutiû-tû, óa核電廠ê行程, 加減有受輻射ê風險, 4歲半ê A-siâng風險koh-khah. 考慮kúi-nā, chiah kā A-siângchittāi-chì, A-siâng sûii beh去看核電廠.

 

Chhōa--ê是在地文史工作者是北海岸反核行動聯盟ê郭慶霖兄, i chhōa goán看台灣siōng súi ê海岸, 核二廠ê入水口kap排水口, ná仙境ê『八煙聚落』, 無對外開放ê tuh-ku, koh紹介北海岸ê地質景觀, 平埔歷史, 人文產業, 環境生態, 核電廠設立ê前後變化kap影響. 行入在地, óa近有核電廠做厝邊ê生活, 北海岸ê美麗kap哀愁, 在地人ê悲情kap希望, 確實有koh-khah深刻ê感受.

 

Pehlih駱駝石, 石壁頂ê hoe-chōa kap sek-tī súi kah A-siâng chi̍t--tio̍h tō嘴笑目笑心花開, 直直chhu--, ichia是海邊á ê『溜滑梯』, behi ê朋友來chia sńg. Chia是大自然siōng súi ê地理教室.

 

經過明光碼頭, 1982年開始核廢料àn chia載去紅頭嶼--ê. 台電30ê土地承租契約早到期, m̄-koh 10萬桶ê核廢料到taⁿ iáukhǹg tī紅頭嶼. 最近台電計畫若是chhōe無所在thang khǹg hit 10萬桶ê核廢料, tō beh chhia tńg核電廠khǹg.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

TGB通訊》ùi 1999年到taⁿ, 已經行過15, 出刊180, 內底有goán對台灣社會ê觀察kap批判, 對運動ê反省kap檢討, 對生活對教育ê記錄, goán盡力思想基礎khang-khòe ê 1部份. Goán ê基礎khang-khòe iû-goân ē繼續, m̄-koh beh先暫停紙本出刊, 續落來文章ē直接發表台灣組合 ê BLOG: http://taioanchouhap.pixnet.net/blog , 請ta̍k-ê繼續指教!

 

TGB通訊》1999至今,已經15出刊180,裡面我們對台灣社會觀察批判對運動反省檢討對生活對教育記錄我們盡力思想基礎工作的一部份。我們的基礎工作仍然會繼續,不過將先暫停紙本出刊,接下來文章直接發表台灣組合BLOGhttp://taioanchouhap.pixnet.net/blog,請大家繼續指教

 

[目錄]

 

Siáng ê淡水?/誰的淡水?@Tek-hôa  

 

hō͘奴隸á kiáⁿ (18)/寫給奴隸子 (18)@á

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

或許是長期疲勞工作的關係,也可能是當天風太大,父親在她4歲那年的秋天,在工地意外墜樓。姐姐說,當媽媽帶著姐姐跟她趕到醫院的時候,是一位護士安撫了她們的情緒,後來父親住進加護病房,護士細心、溫柔地照顧著意識不明的父親,還安慰媽媽跟姐姐。直到父親過世為止的一個月裡,所有的護士對他們家都很溫柔。

 

相較之下,父親過世之後,以前那些常有往來的笑咪咪的叔叔伯伯們不是口氣不好的來討債,就是欠錢不還、躲了起來。阿姨們說過,父親出事那一陣子,除了喪葬費、龐大的醫療費用外,家裡還被倒了好幾個會,即使母親將鐵工廠脫手也不夠還債,很多該收的帳款都很難收回來,有些人到後來乾脆賴掉了,最後是大舅出面才終於解決。

 

在這件事之前不久,外公的一塊筊白筍田被建商看中,建了一片四層樓的公寓社區,舅舅們每人分到一棟樓,女生則每人分到一間房子,媽媽運氣好抽籤抽到一樓,雖然一樓可能淹水,不過附帶了地下室,面積多很多。當時工廠已經轉讓不能繼續住,幸好房子即將完工,母親就帶著兩姊妹搬進了那時還沒接上水電的房子,至少不必露宿街頭,真是感謝外公。不過,抽到4樓的大姨丈私底下抱怨外公不公平,聽說這抱怨還斷斷續續持續了好幾年呢。

 

姐姐說,那時的她看到了很多認識的人是無情的,反而是陌生的護士小姐們給了她很多溫暖。母親很支持姐姐的志願,總是給予鼓勵,當姐姐成績揭曉,高分考取護校的那一天,是母女三人最快樂的時刻,笑了一整天,好像這幾年的日子全是為了這一天而準備一樣。回想起來,這一天實在意義重大,幾年後,她也就循著這個美好記憶,自然而然地走入了護士行列,照顧病人,就好像跟當年病床上的父親有了連結。

 

 

──《TGB通訊》第180期(2014/9-10)

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Nakokai? Tobokai? Nakoyoka, hittobe!

 

Lí iáu tī góa腹肚內ê, góa kap pa-pa ta̍k暗看《宛如飛翔》(Tobugagotoku) chit齣日本NHK ê影片, 了後koh1 chōa Kagoshima, lí êán-ne--ê.koân tōē hn̄g, ǹglí kāchiu peh hō͘, chim-chiokchit ê世界, 無論siáⁿ-mih tāi-chì, lóng thangē hn̄g,hō͘ khoah.

 

Kúi-nā冬前頭1 pái看《宛如飛翔》êkap影片ê, tōSatsuma ê教育印象chiok. Satsuma tī幕府時代是離權力中心siōng hn̄g koh siōngpêng ê藩國, soah時代siōng頭前. In注重武士ê養成, 特別是「鄉中教育」, gín-á ùi 6歲開始有無kāng年歲階層ê組織, 無論是讀冊, 武藝, 討論iah chhit-thô, lóng是大hàn--ê chhōahàn--ê. 幕府鎖國200, Satsuma是第1線面對西洋衝擊--ê, m̄-koh inkā ka-tī ê思想kap眼界sok-pa̍k-tiâu--leh, 危機感hō͘ in phah-piàⁿ beh tòe ē tio̍h時代ê腳步, mā kan-taⁿ Satsuma Hayato chiah有法度hō͘ 日本chi̍thiah-nī hn̄g.

 

Goánlí ê教育部份有受tio̍h Satsuma ê啟發, 包括自然kap文明, 在地kap國際, 暴力kap非暴力ê辯證關係. 世界各國ê教育lóngin ê歷史因素, beh khioh起來用ê, mā tio̍h考慮台灣ê處境kap未來, beh hō͘ gín-á chiâⁿsiáⁿ-mih款人, goánán-nechhiâu-chheklí ê教育方向.

 

回想ka-tī ê成長經驗,2項是góabeh提供hō͘ lí--ê, 自然環境kap gín-á, 因為án-ne, lán參加共學. Tī共學團內底, lán 練習先好好á1 ê「人」, hō͘ lí空間發展自我, 盡量自由無受限制去體驗生活, se̍k-sāi chit ê社會, chit ê世界.

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

Tī 4歲生日êtńg, líka-tī有夠大hàn, 敢坐hoe-lêng--a, ài goán chhōa lí去日本Saigo sàng ê故鄉Kagoshima. 5月日ê期待了後, lí chit ê ǹg望總算實現, kohlí chiokê chhit-thôtàu-tīn.

 

Chit 5月日ê日子, lí不時問講koh jōabeh去看Saigo sàng, mā chhiâng-chāi hian khahgoánKagoshima ê相片teh, 暗時beh khùn chìnmā tiāⁿ-tiāⁿgoánSaigo sàng kap Satsuma武士ê故事hō͘ lí.

 

出世了後, góa心內àn-sǹg, 無論到kah lí jōahàn,1 pái chhōa lí出台灣, tiāⁿ-tio̍h behchhōa lí去日本Shimonoseki ê Shunpanrou, 1895年清國tī chia簽字, kā台灣賣hō͘日本政府; koh接續是去Kagoshima, 感受Saigo sàng kap Satsuma武士ê志氣.

 

到日本ê2, lán坐火車koh pôaⁿ船去到Shimonoseki, ta̍k-ê chò-hóe行去Shunpanrou ê--nih, 2003年底goán來到chit ê所在ê心情koh---, 10外冬了後, goán koh來到chia, chit回是專工chhōa lí kap lí ê chhit-thô伴來--ê, góa無想beh kesiáⁿ, kan-taⁿ ài lí kā chit ê所在記tiâu--leh, chhun--ê tō hō͘ ma-ma kā lí解說hit-kóa過去ê故事.

 

離開Shimonoseki, lán kui-tīnsûi chông tùi Kagoshima. 19世紀末期, Saigo sàng kap in Satsuma ê兄弟朋友tō ùi chia出發, ián-tó Bakuhu統治, 改變日本ê歷史; in離開用性命piàⁿ---ê Meiji政府, tńg來故鄉, 決志beh tòe Saigo sàng chò-hóe, lō͘koh出兵反抗政府, tī Kagoshima ê Shiroyama結束in ê時代.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

淡水ài發展kap繁榮, tio̍h-àikoh-khah chē觀光客來,tio̍h觀光客, ài kāhùn-khoah thang利便觀光客ê來去;tio̍h觀光客, ài kā溪埔thūn做公園, ài khōng koh-khah chē âng-mn̂g-thô͘地來kā草埔樹林地替代掉, thang好利便觀光客停留;tio̍h觀光客, 古蹟園區ài調整kah koh-khah符合觀光客ê khùikap消費ê需要;tio̍h觀光客......

 

淡水ài發展kap繁榮, tio̍h-àikoh-khah chē人來淡水投資kap買厝, án-netio̍h-ài解決淡海新市鎮發展ê困境, 淡江大橋, 淡北道路, 輕軌電車chiah-ê大型公共建設案直直提出,kap chîⁿ chiah ē溢來淡水, 淡水chiah ē有未來......

 

漁人碼頭奈何橋chē kah náê觀光客kap消費, 衰微ê重建街tio̍h hùn-khoah來迎接割香ê遊覽車, 一滴水記念館頭前ê和平公園kā kui-phiànphiâⁿ ê大樹châng hut kah chhunkúi châng, 小坪頂hit 3枝香kap山頭chhohhit片別莊真ohkā ta̍k-ê ê目神bán-tiâu--leh, 溪埔加添11thóng落溪流ê chiūⁿ船碼頭, 舊海關碼頭起1 pán怪奇ê âng-mn̂g-thô͘, 無歷史建築ê老街, tiāmê古蹟園區jú hi-hoa, gia̍h頭看天頂, 11ê大型建案ta̍uh-ta̍uh-á kācha̍h---......

 

發展ê需要真緊tō改變淡水ê地景, mā真緊tō改變淡水人ê生活環境hām步調. 無停khùn ê開發chiah ē-tàng造就淡水ê繁榮kap進步? 發展是為tio̍h siáng ê發展? Siáng ê需要? 淡水人ê需要? 觀光客ê需要? Iah是財團hām政客ê需要?

 

開發koh再開發, 淡水人ê生活步調, 淡水人ê空間記tì, 淡水人ê環境品質lóng已經chhōe bē tńg--, 吸引觀光客來淡水--ê是新ê建築kap消費ê熱潮?sóa來淡水--ê是為tio̍htī大樓ê房間內欣賞山景kap海景? 車潮, 人潮kap chîⁿtō是發展kap繁榮唯一ê考慮?

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Lán到底ē-tàng hō͘ lán ê gín-á面對siáⁿ-mihê未來? Lánchâi-tiāu改變ê困境soah tio̍hhō͘ in承受, án-ne lán若無châi-tiāu解決困境, kámtio̍h想看māi, ài án-chóaⁿ hō͘ inhàn了後, 有能力去面對lán無解決ê問題?hām che to無想beh piàⁿmāi, án-ne lán beh án-chóaⁿ面對lán ê1?

 

我們到底能夠讓我們的孩子面對什麼樣的未來?我們無力改變困境卻得給他們承受,我們若無解決困境否必須思考著,要如何讓他們長大有能力去面對我們沒解決問題?如果連這個都不想拼拼看,這樣我們要如何面對我們的下一代?

 

[目錄]

 

Kám ē sēng pháiⁿ gín-á?/會不會寵壞孩子?@Tek-hôa

 

生不由己ê生產聯想/生不由己之生產聯想@Noya

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

他知道筆記本對自己的意義,很貼心地幫她放入行李裡頭。因為這本筆記本的存在,她感覺父親在她的成長中從未缺席。母親常說父親的種種,兩姊妹也喜歡纏著媽媽,對於父親的事情問東問西,一聽再聽。因為這樣,在她的心裡頭,父親的形象非常具體,父親喜歡吃魚、很耿直、很體貼、腳有點臭、即使工作再累,也會在姊妹各自的筆記簿上寫些東西。父親曾說,邊跟母親說話,邊寫、邊想是他消除疲勞的秘方。自她出生到3歲多與父親共度期間所發生的大小事情,父親用他工整的字跡細細紀錄,一個人的時候,她喜歡靜靜地、慢慢地看每個字,父親的每一個筆劃都充滿了對女兒滿滿的愛。也因為這本筆記本,他對他的丈人很是尊敬,他甚至模仿父親,在確認懷孕當晚就馬上跑到書局,買了一本淺藍色的漂亮筆記本,那天就開始對肚子裡的孩子說話了。

 

姐姐回來了。這天姐姐專程跟醫院的同事換班,遠從花蓮搭了飛機回娘家看望她,一如往常地帶了大包小包的特產給媽媽和她。這趟是大年初二以來,今年第二次回娘家,這次兩個姪子沒有帶回來,姐姐說兩個小孩也吵著想跟回來,奈何機票太貴了,便答應孩子們放暑假時,搭火車回來看阿媽跟阿姨。雖然姊妹相隔兩地,感情上卻從未疏離過,從小兩人總是能夠很有默契地支撐彼此幫忙母親,合作無間。

 

一見到姐姐的臉,她的心情就好了起來。剛睡了午覺醒來精神正好,媽媽切了一盤姐姐帶回來的水梨,站著聊了一下子就到地下室趕著明天要交給客人的套裝去了,把時間留給兩姊妹聊天。姐姐從小的志願就是成為護士,記得姐姐國一的時候,她好奇地問了姐姐爲什麼那麼想讀護校,在她的想像中,幫人家打針是很「殘忍」的事情。沒想到姐姐很鄭重地告訴她:「妳錯了,我知道的護士是很有愛心、很願意幫助別人的人。」

 

 

──《TGB通訊》第179期(2014/8)

 


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()