2016/5/19

20160519記念詹益樺.JPG

 

 

 


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2015/5/19

20150519記念詹益樺.JPG

 

 

 


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014/5/19

2014%2F5%2F19記念詹益樺

 

 

 


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013/5/19

2013%2F5%2F19記念詹益樺

 

 

 


台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

6歲是gín-á入國校á讀冊受教育ê khám-chām; 6ê gín-á已經ùi 5gín-á面對外在世界ê tiuⁿ-tû---準備beh行入去chit ê世界準備beh接受chit ê世界, mā準備beh開展ka-tī ê世界. Chit-má lí tō來到chit ê成長khám-chām.

 

chit ê年歲ê gín-á, 無論是父母iah是學校老師, siōng要緊--ê是關心gín-á生活kap性命ê發展,協助in ta̍uh-ta̍uh-á chhōe tio̍h in面對chit ê外在世界ê方式.

 

大多數kap lí kāng iân ê gín-á, tī chit-chūn入去國校á, in面對--êsiáⁿ? M̄是以gín-á chiâⁿ做主體去思考kap安排ê課程kap活動統一進度ê學習設計管理代替理解kap接納ta̍k ê gín-á個別差異ê教育觀點, lóng hō͘入去學校受教育ê gín-á hō͘外在ê要求拖leh直直ǹg符合大人要求ê學習成果kap秩序禮貌chit ê方向去tòe tio̍h chit ê kha--ê tō ē hông點油做記號.

 

暫且以上ê教育信念hē--leh, lán來看入去學校ê gín-á大部份時間teh chhòng siáⁿ?

 

學校內底佔siōng chē時間比例ê課程是語文課所謂ê『國語』, lán ê gín-á入國校á開始, tio̍h-ài khai chiok chē時間o̍h漢字讀漢字寫漢字下課ài chah tḿng去厝寫ê宿題(siok-tê), siōng大部份--ê mā是寫漢字寫漢字chìntio̍ho̍h注音符號, koh tio̍h了解『部首』kap筆畫, chiahchâi-tiāu查字典寫漢字koh tio̍h認真注重àiē súi, 『筆順』順sū ài tio̍h.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

大環境ê關係, tī台灣, 母語家庭ê gín-á ê第一外語無疑誤是華語, A-siâng tú好經歷chit ê過程. A-siâng 37個月ê, góa bat寫過1 篇講i語言使用發展ê文章(Ùi gín-á ê語言使用發展講起), taⁿ A-siâng 63個月--a, i kap gín-á伴全華語使用無問題, kan-taⁿbeh iah m̄.

 

A-siâng ê華語ê快速發展kap goán tau替人chhōa gín-á mā有關係. 1 tòa tī附近ê共學家庭因為媽媽4--ài復職上班, tī in大漢gín-á 9--ē-sái讀幼稚園大班ê làng-phāng, góa kā khang-khòe ín---.

 

Sui-bóngchiâⁿ se̍k ê朋友, m̄-koh 1 ê台語, 2 ê華語, chhím開始gín-á互相對話ē chhōe goán做通譯, mā發現對方gín-á ê台語語詞增加chiok chē. M̄-koh通譯chitkhang-khòe, --goán ē siān, 另外mā ē ǹgin聽無對方講iah是對方聽無ka-tīê, ē-sái1句話解說iah是用動作iah是其他方法. 當然chegoán ē pīn-tōaⁿ kap sit-kak-chhat, bē記大漢gín-á用話語溝通ê比例phēng細漢gín-á ê需求koh-khah.

 

Ta̍uh-ta̍uh-á, goántio̍h A-siâng jújú chia̍p kap對方講華語, lō͘-bóe是全部用華語. Goán bat問過A-siâng, i講一--in朋友聽無台語, --i mābeh學「中國話」. Che mā kap goán kap對方gín-á溝通ê語言使用有關係, 因為gín-á聽無台語, goán講台語了ài koh翻譯華語, 1句話ài2, tangá tō ē直接kap in講華語.

 

A-siâng sui-bóng ē-hiáu全華語使用, m̄-koh對外iáu是全台語, kan-taⁿ kúi ê共學ê好朋友有機會聽tio̍h i講華語. I ê華語語詞kap講話思考hām koàn-sì華語使用ê gín-á iáu是有差, tiāⁿ-tiāⁿi講話講到tùn-teⁿ.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Okinawa, 古早ê琉球國, 離台灣坐飛龍機chiah點半鐘久ê海島群, góa tī hia phīⁿ tio̍h台灣ê氣味.

 

Kap Okinawa siōng原初ê機緣是2003年去日本Okayama chhōe Siông--, iThe Boom ê “Shima Uta” hō͘ goán, koh紹介主唱者宮澤和史(Kazufumi Miyazawa)因為chit條歌紅透全世界, soah tī名聲--nih迷失ka-tī, lō͘-bóe發現iáutio̍h hoan頭走chhōe. Kazufumi Miyazawa創作ê chit條“Shima Uta”, i參觀姬百合之塔Himeyuri資料館了後ê憤怒kap反省.

 

怪奇--ê, tńg--來了後góa根本Siông--哥講ê人名kap團體, m̄-koh i ê故事soah一直印心內, bē-su有魔力ê. Tek-hôain pa-pa去日本ê時替goán買 “Shima Uta” chit tè CD, --tńg-soah是另外1 ê Okinawa在地團體“Begin”, mā sǹghō͘ goán加添kap Okinawa ê機緣.

 

2014年知影Cocco ê “ジュゴンの見える丘”chit條歌. 查資料, 開始注意Okinawa ê新聞kap反美軍基地ê消息.

 

1 chōa Okinawa, 發現chē-chē所在琉球確實kap日本chiokkâng--ê, 植物景觀, chia̍h-mi̍h, ê型式, lóng顛倒kap台灣khah sio-siāng. 2tòa tī Nakijin ê日本式舊厝, 厝頭家in a-má bat tòa過台灣, Nakijin êbē-su是墾丁tiāmê庄腳所在. Koh-khah免講kui sì-kè ê sisa石獅kap『石敢當』, 南島海島ê氣味.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

五日節chi̍t, 表示joa̍h--ê季節--a, chiohē-sái收起來. 天氣joa̍h, sńgêchē, 病毒細菌mā chē, 利用野菜草葉á料理pa̍k, 洗浴淨身, 拜祖先拜神明拜亡魂, 祈求平安kap作物豐收, kāng民族kap族群ta̍uh-ta̍uh-á發展出ka-tī ê民俗儀式, kāng所在有無kāngê文化意義. 中國人有in節日ê傳說; Okinawa有祈求出海平安kap豐收ê pê龍船活動; 台灣平埔族ê pê龍船, siōng-kài出名--ê tōKavalan ê二龍競渡.

 

除去龍船, pa̍k粽食粽ē-sái講是五日節siōng重要ê料理儀式, ta̍kto hō͘the̍h來比phēng ê南部粽kap北部粽, 是台灣南北二路siōng有特色ê食物, m̄-chiah:「五日節, 肉粽節.

 

Lán-lâng 5月初5五日節, góa ê意義m̄-nāthangtio̍h apa̍k ê肉粽, mā是大廟建安宮謝府元帥ê生日, 56 2koh是淡水大拜拜, 祖師公暗訪ûnê日子.

 

肉粽節食肉粽

 

肉粽節ē-sái講是akuithàngsiōng-kài無閒ê節日, 有夠厚工--ê! 立春êtō ài先種土豆, 五日節chìnkhau土豆pha̍k土豆, koh tio̍h割粽葉á硬桃ha̍h-á, siá, sa̍h粽葉á, 洗粽葉á, 款料, 炒料khiàn-phang, pa̍k, khòng肉粽, tio̍h無閒kui禮拜--ê.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Lí teh-beh 6, 照規定joa̍h--lâng tio̍h-ài去國校á讀書(tha̍k-chu). Chit-chām-á一直到6--, chē學校ē辦運動會, 校慶iah是出業典禮, 頂禮拜lán tō chò-hóeàn-sǹg beh kā lí掛學籍ê學校參觀.

 

Chit間國校á真用心安排學生gín-á ê課程, 除去正式ê課程, in真強調ài hō͘ gín-á se̍k-sāi ka-tī tòa ê所在, ài hō͘課程kap社區kap tàu-tîn, mā ài hō͘ gín-ákoh-khah chē動手試驗, 試做kap bak thô͘ ê體驗.

 

Hit kang活動ê安排, soah hō͘ góa iáugín-á hit-chūm êtì kap感受koh浮浮---, 30-40冬過---a, 教育體制kap khah早有khahkâng--a, m̄-koh siōng基本ê價值觀念soah無改變jōa chē.

 

辦學校ê目的「ká-su」是為tio̍h gín-á ê學習kap成長, án-ne gín-á chiah是學校ta̍k項課程, 活動koh有教育行政ê主體, 照理講gín-á ê角度kap感受tio̍h chiâⁿchiah-ê安排siōng-kài優先ê考慮.

 

Hit kang ê活動頭前段是ta̍k ê年級學生ê「才藝表演」, 有跳舞, 唱歌kap樂器演奏, chiah-ê表演ē-sái展現出gín-á o̍h--tio̍h ê才藝, m̄-koh事先排練--ê節目kap集體一致ê表演, kā ta̍k ê gín-á個別ê成長發展lóng sok tùi kāngê模式內底, 少年性命ê活力kap熱情, 成長kap學習ê自信, mā lóng無法tō͘ tī chiah-ê活動內底hō͘人感受--tio̍h.

 

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

──PAISIA INAAK TU KAVIAZ

 

從都市邊緣乘著現代文明 來到板塊撞擊地帶

下海 洗淨禁錮的身心

上山 祈求再生的勇氣

遇見一串小米 在中平

 

背著民族的行囊 文化壓在你身上

枯水的豐坪溪 終於盼到你的回航

Tina的守候 是你源源不絕的希望

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()